Onko yrityksesi umpikujassa, yrityksen saneeraus edessä?

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yrittäjä voi saada helpotusta tilanteeseensa yrityksen saneerausmenettelyn avulla. Velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan asemaa on pyritty helpottamaan säätämällä laki yrityksen saneerauksesta. Saneerausmenettely toteutetaan tuomioistuimen päätöksellä.

Menettelyssä voidaan määrätä velallisen varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä velallista sitovasti. Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan myös ammatin taikka maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajaa. Saneerausmenettelyä ei kuitenkaan voida kohdistaa selvitystilassa olevaan yhtiöön tai osuuskuntaan.

Saneerausmenettelyn vireillepano

Saneerausmenettely aloitetaan velallisen tai velkojan hakemuksesta, jos siihen on lain mukaan edellytykset. Saneerausta käytetään silloin, kun yrityksen voidaan sen avulla odottaa tervehtyvän ja velkojien saavan saatavilleen paremman suorituksen kuin konkurssissa. Hakemuksen saneerausmenettelystä voi tehdä velallinen, riidattoman saatavan velkoja tai useampi velkoja yhdessä sekä todennäköinen velkoja.

Saneerausmenettely on mahdollista aloittaa, jos velallinen ja vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä velallisen tunnetuista veloista, yhdessä tekevät siitä hakemuksen. Muita mahdollisuuksia menettelyn aloittamiselle ovat velallisen maksukyvyttömyys tai häntä uhkaava maksukyvyttömyys. Uhkaavan maksukyvyttömyyden perusteella saneerausmenettely voidaan velkojan hakemuksesta aloittaa vain, jos se on tarpeen hakijan huomattavan taloudellisen edun turvaamiseksi tai sen vaarantumisen torjumiseksi.

Yrityksen saneerausmenettelyä ei voida aloittaa, jos velallinen on jo maksukyvytön ja on todennäköistä, että saneerausohjelma ei poista maksukyvyttömyyttä. Menettelyä ei myöskään saa aloittaa, jos velallisen varat eivät riitä kattamaan menettelystä aiheutuvia kuluja ja voidaan pitää todennäköisenä, että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja. Joskus joudutaan tilanteisiin, jossa saneeraushakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien estäminen tai muu sivullisen oikeuden loukkaaminen. Saattaa myös olla, että saneerausohjelman vahvistamiselle ei ole edellytyksiä tai velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen. Myös yllämainitut tilanteet estävät saneerausmenettelyn aloittamisen.

Saneerauksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että velallisen sopimuskumppanit, kuten tavarantoimittajat ja rahoittajat, saavat normaalisti maksun uusista, saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen tekemistään suorituksista ja myöntämistään luotoista. Tästä syystä näille veloille on myönnetty yrityksen konkurssissa samanlainen asema kuin massaveloille eli ne on konkurssipesän velkojen tavoin maksettava ennen muita velkoja.

Käytännössä saneerausmenettelyn kesto aloittamispäätöksestä ohjelman vahvistamiseen on keskimääräisesti noin 10 kuukautta.


Lähde §: laki yrityksen saneerauksesta.

Lue yleisesti lisää yrityssaneerauksesta.

Suomen Juristit Oy
16.02.2015
(Päivitetty 03.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.