Saneerausmenettely eli yrityssaneeraus alkaa velallinen, velkoja, velkojien ryhmän tai todennäköisen velkojan hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä tiettyjä velallista ja tämän taloudellista tilannetta kuvaavia asiakirjoja. Tällaisia ovat mm. kaupparekisteriote, yritys- ja yhteisötunnusrekisteri sekä jäljennös yhtiöjärjestyksestä. Yhtiön tilaa kuvaavat myös tiedot yrityksen omistussuhteista, tilinpäätösasiakirjoista, selvitys toimialasta, velkojista, veloista ja varoista.

Hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tehdään normaalisti yrityksen kotipaikan toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.

Saneerausmenettely on etusijainen suhteessa konkurssiin

Tuomioistuimen puolestaan täytyy viipymättä ilmoittaa saneerausmenettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta sellaiselle tuomioistuimelle, joka hakemuksen vireille tullessa on toimivaltainen velallisen yrityksen konkurssiin asettamista koskevassa asiassa. Tämän tiedonannon tarkoitus on turvata se, että saneerausmenettelyn etusija suhteessa konkurssiin toteutuu.

Saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksenä on, että velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai että velallinen on jo maksukyvytön. Yrityssaneeraukseen ajautuminen voikin olla näkökulmasta riippuen joutumista tai pääsemistä.


Lähde §: laki yrityksen saneerauksesta

Lue lisää yrityssaneerauksesta yleisesti.

Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 03.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.