Velkajärjestely: Mitä velkajärjestelyssä tapahtuu?

Mikä on velkajärjestelyn sisältö? Velkajärjestelyssä velalliselle vahvistetaan hänen maksukykyään vastaava maksuohjelma. Yleensä maksuohjelma vahvistetaan kullekin velalliselle erikseen. Mainitun ehdotuksen maksuohjelmaksi laatii velallinen tai selvittäjä. Kanssavelallisille, jotka ovat yhteisvastuullisessa velkasuhteessa vakuusvelasta… Lue lisää »

Velkajärjestely: Takaus- ja vakuusvastuu, järjestely

Voidaanko takaus- ja vakuusvastuuta velkajärjestelyssä järjestellä? Velkajärjestely tilanteisiin saattaa joskus liittyä läheisesti myös yksityishenkilön takaus- ja vakuusvastuun järjestelyä koskevat kysymykset. Tällainen velkajärjestelystä erillinen järjestely saattaa tulla kysymykseen, kun joku yksityishenkilö… Lue lisää »

Velkajärjestely: Vahvistettu maksuohjelma

Miten vahvistettu maksuohjelma muuttaa velallisen elämää? Tuomioistuimen vahvistama velkajärjestelyn maksuohjelma tarkoittaa sitä, että velkajärjestelyn piiriin kuuluvien velkojen ja muiden maksuohjelmassa säänneltyjen oikeussuhteiden ehdot määräytyvät tuon mukaisesti. Vaikka maksuohjelma päättyisi, niin… Lue lisää »

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn edellytykset

Onko velkajärjestelyn aloittamiseen kohdallasi edellytyksiä? Ennen velkajärjestelyn aloittamista tutkitaan, täyttääkö velallinen velkajärjestelyn saamisen edellytykset. Velkajärjestely voidaan myöntää velalliselle, joka on maksukyvytön. Lisäksi edellytetään, että maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn… Lue lisää »

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn myöntäminen

Mitkä seikat voivat estää velkajärjestelyyn pääsyn? Yleensä velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos velalliselle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen… Lue lisää »

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn selvittäjä

Määrätäänkö velkajärjestelyyn aina selvittäjä? Kuka tehtävään voidaan määrätä? Velkajärjestelyyn on mahdollista määrätä selvittäjä, jos se on velallisen taloudellisen aseman selvittämiseksi, omaisuuden rahaksimuuton vuoksi tai muuten velkajärjestelyn toteuttamiseksi tarpeen. Selvittäjän määrääminen… Lue lisää »

Velkajärjestely: Yleistä

Velkajärjestelyn perusajatus on, että pääasiallisesti ilman omaa syytään toivottomaan velkatilanteeseen joutuneelle, mutta asioitaan rehellisesti selvittäneelle velalliselle annetaan mahdollisuus vapautua ylivoimaisesta velkavastuusta kohtuullisessa ajassa ja siten päästä elämässään uuteen alkuun. Hänen… Lue lisää »

Asiamies ulosottomenettelyssä

Ulosottomenettelyssä sekä velkoja että velallinen voivat halutessaan käyttää asiamiestä. Asiamiehen käyttö ulosottoasiassa on mahdollista samoin kuin käytännössä kaikissa muissakin tilanteissa.Esimerkiksi velkoja, joka on siirtänyt saatavan perinnän lakitoimistolle, voi valtuuttaa lakimiehen toimimaan… Lue lisää »