Ulosotto, konkurssi, velkajärjestely

Ulosotto, konkurssi ja velkajärjestely voivat joskus tulla osaksi yrityksen elinkaarta. Yritysmuodosta riippuen ulosottotilanteessa varoja voidaan ulosmitata esimerkiksi yrityksen tai yrittäjän varoista. Mikäli yritys ei selviä veloistaan, pyritään konkurssimenettelyllä turvaamaan velkojen takaisinmaksu velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn seurauksena on usein yrityksen olemassaolon päättyminen. Sen sijaan velkajärjestelyn tarkoituksena on ratkaista yrityksen maksuvaikeudet ja turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus esimerkiksi sopimalla uudesta maksusuunnitelmasta, tai aloittamalla yrityssaneeraus.

Ulosottomenettelyn ulottuvuus ›

Velka ulosotossa Yksityishenkilö voi joutua ulosottoon maksamattomien laskujen vuoksi. Tätä ennen yksityishenkilö saa kuitenkin tiedon tulevasta ulosotosta, koska siihen tarvitaan oikeuden päätös, joka tulee saattaa tiedoksi velalliselle. Ulosotossa velallisen tulot ulosmitataan suojaosuuteen saakka. Ulosoton kohteeksi joutuneen omaisuutta voidaan myös realisoida velkasaatavan perimiseksi, jos se on olosuhteisiin nähden kohtuullista. Velallinen voi aina yrittää tehdä maksusuunnitelman voudin Lue lisää ›

Omaisuuden ulosmittaus ›

Lähtökohtaisesti tavanomaista koti-irtaimistoa ei voida ulosmitata, mutta pääasiallisesti ulosoton alaisen henkilön kaikki omaisuus ja varallisuus ovat ulosmittauskelpoisia. Omaisuuden ulosmittaus toimii ulosottomenettelyn keinona. Ulosmittaus ja ulosottomenettely Ulosmittauksen avulla pyritään varmistamaan, että saatava joka on tullut perittäväksi, tulee myös maksuun. Ulosmittauksen yhteydessä ulosottomenettelyssä velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan sen verran, että velka joka ulosotossa on, tulee maksetuksi. Lue lisää ›

Ulosotto: Verojen ulosotto ›

Ovatko verosi rästissä? Voidaanko verot suoraan ulosmitata? Yleensä yksityishenkilön omaisuuden ulosottoon vaaditaan tuomioistuimen päätös tai tuomio. Verot ja julkiset maksut saadaan kuitenkin ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Myös jotkut muut julkisoikeudelliset rahasaamiset saadaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Tällöin edellytetään kuitenkin erityistä lainsäännöstä. Omaisuuden ulosmittauksen kohteena oleva voi valituksensa tai oikaisuvaatimuksensa perusteella hakea täytäntöönpanon keskeytystä. Lue lisää ›

Ulosotto: Varojen tilitys velkojille ›

Miten varojen tilitys velkojille hoidetaan? Ulosotossa saatujen varojen jakamiseen on olemassa omat sääntönsä. Ulosotonhakija saa nostaa kertyneet varat vain panttia tai takausta vastaan, kunnes tuomio tai päätös, jonka nojalla ulosmittaus on tehty, on tullut lainvoimaiseksi. Rahat, jotka velkoja saa ilman vakuuden esittämistä nostaa, on viipymättä lähetettävä velkojalle hänen ilmoittamallaan osoitteella tai hänen osoittamaansa rahalaitokseen. Jos Lue lisää ›

Ulosotto: Ulosottohakemus ›

Harkitsetko ulosottoa? Tuomioistuimen hyväksyvän päätöksen jälkeen velkojalla on mahdollisuus pyytää ulosottomiehen toimenpiteitä. Esim. häätöä, takavarikkoa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta tai joidenkin muiden asioiden täytäntöönpanoa tulee edeltää tuomioistuimen ulosottokelpoinen päätös. Käynnistääkseen ulosottomenettelyn velkojan täytyy toimittaa ulosottomiehelle ulosottohakemus ja laittaa liitteeksi tuomioistuimen päätös tai muu ulosottoon oikeuttava asiakirja. Näistä ilmenee, että sinulla todellakin on oikeus vaatia ulosottoa Lue lisää ›

Ulosotto: Ulosotosta valittaminen ›

Voiko ulosotosta valittaa? Ulosotosta voi aina valittaa tekemällä valituksen. Se, jonka oikeutta täytäntöönpanotoimi koskee, voi tehdä valituksen. Ulosoton yhteydessä annetaan muutoksenhakua koskevat ohjeet. Tämä ilmenee yleensä päätöksen loppuosassa olevasta kohdasta. Valitus täytyy tehdä kirjallisena. Se toimitetaan ulosottomiehelle, joka vie valituksen käräjäoikeuden kansliaan. Käräjäoikeus ratkaisee asia ja sen antamasta päätöksestä voi luonnollisesti valittaa hovioikeuteen. Hovioikeuden tuomiosta Lue lisää ›

Ulosotto: Ulosoton kohde ›

Oletko ulosoton kohteena? Jos ulosottomies lähettää sinulle ilmoituksen ulosoton mahdollisesta vireilletulosta, niin olet joutumassa ulosoton kohteeksi. Yleensä ulosottomies tai hänen avustajansa lähettää yllä mainitun kirjeen, joka sisältää kehotuksen ottaa lähettäjään yhteyttä. Lisäksi kirjeessä on maininta tulevasta ulosotosta, saatavasta ja maksutavoista. Ulosottoviraston tavoitteena on saada sinut maksamaan vapaaehtoisesti. He tekevät sen säästääkseen aikaa ja kuluja, mutta Lue lisää ›

Ulosotto: Menettely, jossa velallinen pakotetaan maksamaan velkansa ›

Mitä ulosotolla tarkoitetaan? Ulosotolla tarkoitetaan menettelyä, jossa viranomaisen myötävaikutuksella ”pakotetaan” ulosmittauksen kohteena oleva henkilö täyttämään velvollisuutensa, jota hän ei maksukyvyttömyydestään johtuen tai muuten vapaaehtoisesti ole täyttänyt. Tavallisesti kysymys on rahasaatavan perinnästä. Kun kysymys saatavan oikeellisuudesta ja velallisen maksuvelvollisuudesta on ensin ratkaistu tuomioistuimessa, eikä velallinen maksa velkaansa vapaaehtoisesti, se voidaan panna täytäntöön ulosotossa. Jotkut saatavat sitä Lue lisää ›

Ulosmittaus: Ulosmittauksen kohde ›

Onko sinulla riitaa ulosmittauksen kohteesta? Aina ei ole selvää, mitä saa ulosmitata ja mitä ei. Saattaa myös olla, että ulosoton kohteena olevan esineen omistusoikeus muodostuu riidanalaiseksi. Ulosottotoimituksissa saattaa myös esiintyä siviilioikeudellisia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen edellyttää varsin laajaa näytön arviointia. Ulosoton perusteeksi otettu tuomio saattaa aiheuttaa riitaa. Epäselvyyttä voi myös olla siitä, että mihin omaisuuteen täytäntöönpano Lue lisää ›

Turvaamistoimet: Turvaamistoimi vaatimusten toteuttamiseksi ›

Voinko vaatia turvaamistoimia vaatimusteni toteuttamiseksi? Takavarikko on keskeinen turvaamistoimi. Sen tarkoituksena on ennakolta ja väliaikaisesti turvata todennäköisesti oikeutetun vaateen toteutuminen, joka on oikeudenkäynnin kohteena tai jonka tuleminen oikeudenkäynnin tai täytäntöönpanon kohteeksi on odotettavissa. Turvaamistoimilla halutaan yleensä estää velallista luovuttamasta tai hukkaamasta omaisuuttaan ennen hänen velkansa perimiseen oikeuttavaa tuomioistuimen päätöstä. Joskus saattaa olla tarkoituksenmukaista, että ulosottomies Lue lisää ›

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys, tai uhkaava maksukyvyttömyys, joka on velkasaneerauksella mahdollista eheyttää. Näin ollen yrityssaneerausta ei voida aloittaa esimerkiksi tilanteissa, joissa on todennäköistä että saneeraus palauttaisi maksukyvyn vain lyhytaikaisesti, tai joissa on epätodennäköistä, että velallinen selviytyisi saneerauksesta aiheutuvista kustannuksista. Saneerausmenettely aloitetaan velkojien tai velallisen hakemuksesta, jonka vahvistaa käräjäoikeus.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ulosottoon, konkurssiin ja velkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Konkurssipesä

Konkurssi on menettely, jossa maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet selvitetään. Tällöin velallisen koko omaisuus siirtyy konkurssipesälle velkojien hallittavaksi.

2

Ulosottoperuste

Jotta velkoja saa velkansa ulosoton kautta maksettavaksi, on hänellä oltava sitä hakiessaan ulosottoperuste. Yleisin ulosottoperuste on tuomioistuimen päätös riita- tai rikosasiassa.

3

Ulosottomies

Ulosottomiehenä toimii virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen ratkaisut ja periä sellaiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty.

4

Yrityssaneeraus

Saneerausmenettelyssä pyritään turvaamaan yrittäjän taloudellinen jatkuvuus. Sitä käytetään, kun yrityksen olisi mahdollista saneerauksen avulla tervehtyä ja velkojien saavan saatavilleen parempi suoritus kuin konkurssissa.