Ulosotto, konkurssi, velkajärjestely

Ulosotto, konkurssi ja velkajärjestely voivat joskus tulla osaksi yrityksen elinkaarta. Yritysmuodosta riippuen ulosottotilanteessa varoja voidaan ulosmitata esimerkiksi yrityksen tai yrittäjän varoista. Mikäli yritys ei selviä veloistaan, pyritään konkurssimenettelyllä turvaamaan velkojen takaisinmaksu velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn seurauksena on usein yrityksen olemassaolon päättyminen. Sen sijaan velkajärjestelyn tarkoituksena on ratkaista yrityksen maksuvaikeudet ja turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus esimerkiksi sopimalla uudesta maksusuunnitelmasta, tai aloittamalla yrityssaneeraus.

Ulosotto: Ulosotosta valittaminen ›

Voiko ulosotosta valittaa? Ulosotosta voi aina valittaa tekemällä valituksen. Se, jonka oikeutta täytäntöönpanotoimi koskee, voi tehdä valituksen. Ulosoton yhteydessä annetaan muutoksenhakua koskevat ohjeet. Tämä ilmenee yleensä päätöksen loppuosassa olevasta kohdasta. Valitus täytyy tehdä kirjallisena. Se toimitetaan ulosottomiehelle, joka vie valituksen käräjäoikeuden kansliaan. Käräjäoikeus ratkaisee asia ja sen antamasta päätöksestä voi luonnollisesti valittaa hovioikeuteen. Hovioikeuden tuomiosta Lue lisää ›

Ulosotto: Ulosoton kohde ›

Oletko ulosoton kohteena? Jos ulosottomies lähettää sinulle ilmoituksen ulosoton mahdollisesta vireilletulosta, niin olet joutumassa ulosoton kohteeksi. Yleensä ulosottomies tai hänen avustajansa lähettää yllä mainitun kirjeen, joka sisältää kehotuksen ottaa lähettäjään yhteyttä. Lisäksi kirjeessä on maininta tulevasta ulosotosta, saatavasta ja maksutavoista. Ulosottoviraston tavoitteena on saada sinut maksamaan vapaaehtoisesti. He tekevät sen säästääkseen aikaa ja kuluja, mutta Lue lisää ›

Ulosotto: Menettely, jossa velallinen pakotetaan maksamaan velkansa ›

Mitä ulosotolla tarkoitetaan? Ulosotolla tarkoitetaan menettelyä, jossa viranomaisen myötävaikutuksella ”pakotetaan” ulosmittauksen kohteena oleva henkilö täyttämään velvollisuutensa, jota hän ei maksukyvyttömyydestään johtuen tai muuten vapaaehtoisesti ole täyttänyt. Tavallisesti kysymys on rahasaatavan perinnästä. Kun kysymys saatavan oikeellisuudesta ja velallisen maksuvelvollisuudesta on ensin ratkaistu tuomioistuimessa, eikä velallinen maksa velkaansa vapaaehtoisesti, se voidaan panna täytäntöön ulosotossa. Jotkut saatavat sitä Lue lisää ›

Ulosmittaus: Ulosmittauksen kohde ›

Onko sinulla riitaa ulosmittauksen kohteesta? Aina ei ole selvää, mitä saa ulosmitata ja mitä ei. Saattaa myös olla, että ulosoton kohteena olevan esineen omistusoikeus muodostuu riidanalaiseksi. Ulosottotoimituksissa saattaa myös esiintyä siviilioikeudellisia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen edellyttää varsin laajaa näytön arviointia. Ulosoton perusteeksi otettu tuomio saattaa aiheuttaa riitaa. Epäselvyyttä voi myös olla siitä, että mihin omaisuuteen täytäntöönpano Lue lisää ›

Turvaamistoimet: Turvaamistoimi vaatimusten toteuttamiseksi ›

Voinko vaatia turvaamistoimia vaatimusteni toteuttamiseksi? Takavarikko on keskeinen turvaamistoimi. Sen tarkoituksena on ennakolta ja väliaikaisesti turvata todennäköisesti oikeutetun vaateen toteutuminen, joka on oikeudenkäynnin kohteena tai jonka tuleminen oikeudenkäynnin tai täytäntöönpanon kohteeksi on odotettavissa. Turvaamistoimilla halutaan yleensä estää velallista luovuttamasta tai hukkaamasta omaisuuttaan ennen hänen velkansa perimiseen oikeuttavaa tuomioistuimen päätöstä. Joskus saattaa olla tarkoituksenmukaista, että ulosottomies Lue lisää ›

Asunto: Asunnon pakkohuutokauppa ›

Voiko taloni joutua pakkohuutokaupan kohteeksi? Ulosmittauksen jälkeen ulosottomies myy ulosmitatun omaisuuden toimittamalla julkisen pakkohuutokaupan. Tämä koskee tietysti omaisuutta, joka voidaan järkevimmin myydä julkisen pakkohuutokaupan keinoin. Osa omaisuudesta saattaa olla tarkoituksenmukaisempaa myydä muilla keinon. Jos velallisella on esimerkiksi 10000 kappaletta Nokian osakkeita, niin ne myydään Helsingin pörssissä, ei julkisessa pakkohuutokaupassa. Puhelinosakkeet ovat taas usein noteeraamattomien yhtiöiden Lue lisää ›

Takaisinsaanti: Omaisuuden palauttaminen tai arvon korvaaminen ›

Mitä vaikutuksia takaisinsaannilla on? Omaisuuden palauttaminen tai arvon korvaaminen saattavat tulla kyseeseen takaisinsaanti-tilanteessa. Jos oikeustoimi peräytetään, niin velalliselta saatu omaisuus on palautettava konkurssipesään. Jos velallinen on saanut palautuksen kohteena olevasta omaisuudesta vastiketta, niin konkurssipesä joutuu palauttamaan tuon vastikkeen. Mikäli vastiketta suorittanut tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää velallisen tarkoituksesta huijata velkojiaan, ei palautusvelvollisuutta vastikkeen osalta Lue lisää ›

Konkurssipesä: Maksujen peräyttäminen konkurssipesään ›

Voidaanko maksujani velkojille peräyttää konkurssipesään? Suomen laki sisältää määräykset takaisinsaannista konkurssipesään. Jos velkojia suositaan sopimattomasti toisten velkojien kustannuksella, omaisuutta siirretään velkojien ulottumattomiin tai lisätään velkoja velkojien vahingoksi, oikeustoimi peräytyy. Edellytyksenä tällöin on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai oikeustoimi johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Lahjan, lahjanluontoisen sopimuksen tai osituksen peräytymiseksi kuitenkin vaaditaan, että velallinen oli oikeustointa Lue lisää ›

Konkurssi: Perinnöstä luopuminen perillisen ollessa konkurssissa tai ulosmittauksen kohteena ›

Voinko luopua perinnöstä, vaikka olen konkurssissa tai ulosmittauksen kohteena? Tehokas perinnöstä luopuminen oikeaan aikaan saa suojaa luopujan velkojia vastaan. Perintöön liittyvillä seikoilla on niin henkilökohtainen luonne, että perinnöstä luopumisen sääntelyssä on kiinnitetty huomiota perittävän oletetulle tahdolle. Voidaan olettaa, että perittävä ei halua hänen jäämistönsä menevän perillisten velkojien hyväksi. Sekä konkurssissa että ulosottomenettelyssä on pääsääntönä se, Lue lisää ›

Konkurssipesä: Konkurssipesän omaisuus ›

Mitä omaisuutta konkurssipesään kuuluu? Konkurssipesään katsotaan kuuluvaksi kaikki se omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa. Lain mukaan pesään kuuluu myös omaisuus, joka sinne saadaan palautettua takaisinsaantisäännösten perusteella. Konkurssipesän varallisuutta on luonnollisesti pesän harjoittamasta liiketoiminnasta saatava tuotto. Konkurssipesän omaisuutta on hoidettava huolellisesti. Konkurssipesällä on varsin laaja harkintavalta omaisuuden myynnin suhteen. Pääasia on, että myynnistä saadaan paras Lue lisää ›

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys, tai uhkaava maksukyvyttömyys, joka on velkasaneerauksella mahdollista eheyttää. Näin ollen yrityssaneerausta ei voida aloittaa esimerkiksi tilanteissa, joissa on todennäköistä että saneeraus palauttaisi maksukyvyn vain lyhytaikaisesti, tai joissa on epätodennäköistä, että velallinen selviytyisi saneerauksesta aiheutuvista kustannuksista. Saneerausmenettely aloitetaan velkojien tai velallisen hakemuksesta, jonka vahvistaa käräjäoikeus.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ulosottoon, konkurssiin ja velkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Konkurssipesä

Konkurssissa on kyse lakisääteisestä menettelystä, jossa maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet on tarkoitus selvittää. Näin ollen velallisen koko omaisuus siirtyy konkurssipesälle sen velkojien hallittavaksi.

2.

Ulosottoperuste

Jotta velkojan on mahdollista saada velkansa ulosoton kautta maksettavaksi, on hänellä sitä hakiessaan oltava ulosottoperuste. Yksi yleisin ulosottoperuste on tuomioistuimen päätös riita- tai rikosasiassa.

3.

Ulosottomies

Ulosottomiehenä toimii virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen ratkaisut ja periä sellaiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty.

4.

Yrityssaneeraus

Saneerausmenettelyn kohde voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai esimerkiksi asunto-osakeyhtiö. Saneerausmenettelyssä pyritään turvaamaan yrittäjän taloudellinen jatkuvuus. Sitä voidaan käyttää, kun yrityksen olisi mahdollista saneerauksen avulla tervehtyä ja velkojien saavan saatavilleen parempi suoritus kuin konkurssissa.