Voidaanko takaus- ja vakuusvastuuta velkajärjestelyssä järjestellä?

Velkajärjestely tilanteisiin saattaa joskus liittyä läheisesti myös yksityishenkilön takaus- ja vakuusvastuun järjestelyä koskevat kysymykset. Tällainen velkajärjestelystä erillinen järjestely saattaa tulla kysymykseen, kun joku yksityishenkilö on antanut takauksen tai laittanut asuntonsa vakuudeksi toisen velasta. Takauksen tai vakuuden asettajalle voidaan vahvistaa maksuohjelma, jonka avulla hän voi maksaa pidemmän ajan kuluessa takaus- tai vakuusvelkansa.

Jos yksityishenkilö on muuten kuin liiketoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa antanut takaussitoumuksen velasta ja hän on tullut sen perusteella maksuvelvolliseksi eikä hän kykene maksamaan velkaa viivytyksettä ilman, että hänen olisi muutettava omistusasuntonsa rahaksi, voidaan hänelle hänen hakemuksestaan vahvistaa takausvelkaa koskeva maksuohjelma. Vain yksityishenkilö, joka ei ole taannut liiketoimintaa voi siis päästä takausohjelmaan. Maksuohjelman vahvistamisen edellytyksenä on, että velka tulee sen avulla kokonaisuudessaan suoritetuksi korkoineen eikä maksuohjelma vaaranna takaajan muiden sitoumusten täyttämistä.

Takausvastuun järjestelylle on olemassa tiettyjä ehtoja joiden tulee täyttyä. Takausvastuun järjestelyä ei voida myöntää ilman erityisen painavaa syytä, jos takaaja on tuomittu velallisen rikoksesta tai hänet on määrätty liiketoimintakieltoon. Jo syytettynä tai epäiltynä olo edelle mainittuihin estää takausvastuun järjestelyn ilman erityisiä syitä. Lisäksi järjestely estyy, jos takaaja on laiminlyönyt hänelle säädetyn tietojenantovelvollisuutensa tai on perusteltua aihetta olettaa, ettei hän tule noudattamaan hänelle määrättävää maksuohjelmaa. Samoja sääntöjä sovelletaan myös kanssavelalliseen, jonka asema velkasuhteessa on takaajaan rinnastettava ja jolta on vaadittu maksua velan koko maksamatta olevasta määrästä.

Takausvastuuta vastaava mahdollisuus päästä järjestelyyn on varattu myös velan vakuudeksi annetun vakuuden antajalle. Jos yksityishenkilö on muuten kuin liiketoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa antanut kohtuullista tarvettaan vastaavan omistusasuntonsa vakuudeksi toisen velasta ja velka on erääntynyt, voidaan hänelle myöntää lain mukainen maksuohjelma siitä osasta velan määrää, jonka vakuuden arvo järjestelyn alkaessa kattaa. Tämä tietysti edellyttää, ettei takaajalla ole käytettävissään muuta omaisuutta, perusturvaa lukuun ottamatta. Jos vakuuden asettajalle vahvistetaan maksuohjelma, ei vakuutena olevaa omistusasuntoa saa velkojan vaatimuksesta yleensä muuttaa rahaksi. Vaikka maksuohjelma vahvistetaan, niin siitä huolimatta vakuusoikeus säilyy velkojalla, kunnes velkoja on muutoin saanut täyden suorituksen velasta, siltä osin kuin omistusasunto on siitä vakuutena.

Nopeaa apua lakiasioihin.