Ulosotto, konkurssi, velkajärjestely

Ulosotto, konkurssi ja velkajärjestely voivat joskus tulla osaksi yrityksen elinkaarta. Yritysmuodosta riippuen ulosottotilanteessa varoja voidaan ulosmitata esimerkiksi yrityksen tai yrittäjän varoista. Mikäli yritys ei selviä veloistaan, pyritään konkurssimenettelyllä turvaamaan velkojen takaisinmaksu velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn seurauksena on usein yrityksen olemassaolon päättyminen. Sen sijaan velkajärjestelyn tarkoituksena on ratkaista yrityksen maksuvaikeudet ja turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus esimerkiksi sopimalla uudesta maksusuunnitelmasta, tai aloittamalla yrityssaneeraus.

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn edellytykset ›

Onko velkajärjestelyn aloittamiseen kohdallasi edellytyksiä? Ennen velkajärjestelyn aloittamista tutkitaan, täyttääkö velallinen velkajärjestelyn saamisen edellytykset. Velkajärjestely voidaan myöntää velalliselle, joka on maksukyvytön. Lisäksi edellytetään, että maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun vastaavien olosuhteiden muutoksen vuoksi ja pääasiallisesti ilman velallisen omaa syytä. Toisaalta velkajärjestely voidaan myöntää myös, jos sille on Lue lisää ›

Velkajärjestely: Vahvistettu maksuohjelma ›

Miten vahvistettu maksuohjelma muuttaa velallisen elämää? Tuomioistuimen vahvistama velkajärjestelyn maksuohjelma tarkoittaa sitä, että velkajärjestelyn piiriin kuuluvien velkojen ja muiden maksuohjelmassa säänneltyjen oikeussuhteiden ehdot määräytyvät tuon mukaisesti. Vaikka maksuohjelma päättyisi, niin velallisen maksuohjelmassa määrätty maksuvelvollisuus säilyy siltä osin kuin sitä ei ole täytetty. Velallisen kannalta merkittävä etu on, että maksuohjelmassa määrätyille suorituksille ei viivästyksen vuoksi kerry Lue lisää ›

Velkajärjestely: Takaus- ja vakuusvastuu, järjestely ›

Voidaanko takaus- ja vakuusvastuuta velkajärjestelyssä järjestellä? Velkajärjestely tilanteisiin saattaa joskus liittyä läheisesti myös yksityishenkilön takaus- ja vakuusvastuun järjestelyä koskevat kysymykset. Tällainen velkajärjestelystä erillinen järjestely saattaa tulla kysymykseen, kun joku yksityishenkilö on antanut takauksen tai laittanut asuntonsa vakuudeksi toisen velasta. Takauksen tai vakuuden asettajalle voidaan vahvistaa maksuohjelma, jonka avulla hän voi maksaa pidemmän ajan kuluessa takaus- Lue lisää ›

Velkajärjestely: Mitä velkajärjestelyssä tapahtuu? ›

Mikä on velkajärjestelyn sisältö? Velkajärjestelyssä velalliselle vahvistetaan hänen maksukykyään vastaava maksuohjelma. Yleensä maksuohjelma vahvistetaan kullekin velalliselle erikseen. Mainitun ehdotuksen maksuohjelmaksi laatii velallinen tai selvittäjä. Kanssavelallisille, jotka ovat yhteisvastuullisessa velkasuhteessa vakuusvelasta ja jotka ovat hakeneet velkajärjestelyä yhdessä, voidaan vahvistaa vakuusvelan osalta yhteinen maksuohjelma. Tämä koskee siis vain velkaa, jonka vakuutena useilla velallisilla on kiinni varallisuutta. Jos Lue lisää ›

Velallisen oikeus hakea maksuohjelman raukeamista suoritustuomion vanhentumisen vuoksi ›

Velallinen voi halutessaan hakea maksuohjelman raukeamista maksuohjelman kestoaikana esimerkiksi silloin kun suoritustuomiosta on kulunut 15 vuotta ja hän velan vanhentumisen johdosta kykenee suoriutumaan mahdollisista muista veloistaan ilman velkajärjestelyä. Velallisen hakemuksesta maksuohjelma määrätään aina raukeamaan. Maksuohjelman rauettua kaikkien velkojien alkuperäiset ehdot palautuvat voimaan. Tällöin velallinen vapautuu sellaisen velan suorittamisesta, joka on vanhentunut, koska ulosottokaaren täytäntöönpanoperusteen määräaika Lue lisää ›

Ulosottomenettelyn ulottuvuus ›

Velka ulosotossa Yksityishenkilö voi joutua ulosottoon maksamattomien laskujen vuoksi. Tätä ennen yksityishenkilö saa kuitenkin tiedon tulevasta ulosotosta, koska siihen tarvitaan oikeuden päätös, joka tulee saattaa tiedoksi velalliselle. Ulosotossa velallisen tulot ulosmitataan suojaosuuteen saakka. Ulosoton kohteeksi joutuneen omaisuutta voidaan myös realisoida velkasaatavan perimiseksi, jos se on olosuhteisiin nähden kohtuullista. Velallinen voi aina yrittää tehdä maksusuunnitelman voudin Lue lisää ›

Omaisuuden ulosmittaus ›

Lähtökohtaisesti tavanomaista koti-irtaimistoa ei voida ulosmitata, mutta pääasiallisesti ulosoton alaisen henkilön kaikki omaisuus ja varallisuus ovat ulosmittauskelpoisia. Omaisuuden ulosmittaus toimii ulosottomenettelyn keinona. Ulosmittaus ja ulosottomenettely Ulosmittauksen avulla pyritään varmistamaan, että saatava joka on tullut perittäväksi, tulee myös maksuun. Ulosmittauksen yhteydessä ulosottomenettelyssä velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan sen verran, että velka joka ulosotossa on, tulee maksetuksi. Lue lisää ›

Ulosotto: Verojen ulosotto ›

Ovatko verosi rästissä? Voidaanko verot suoraan ulosmitata? Yleensä yksityishenkilön omaisuuden ulosottoon vaaditaan tuomioistuimen päätös tai tuomio. Verot ja julkiset maksut saadaan kuitenkin ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Myös jotkut muut julkisoikeudelliset rahasaamiset saadaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Tällöin edellytetään kuitenkin erityistä lainsäännöstä. Omaisuuden ulosmittauksen kohteena oleva voi valituksensa tai oikaisuvaatimuksensa perusteella hakea täytäntöönpanon keskeytystä. Lue lisää ›

Ulosotto: Varojen tilitys velkojille ›

Miten varojen tilitys velkojille hoidetaan? Ulosotossa saatujen varojen jakamiseen on olemassa omat sääntönsä. Ulosotonhakija saa nostaa kertyneet varat vain panttia tai takausta vastaan, kunnes tuomio tai päätös, jonka nojalla ulosmittaus on tehty, on tullut lainvoimaiseksi. Rahat, jotka velkoja saa ilman vakuuden esittämistä nostaa, on viipymättä lähetettävä velkojalle hänen ilmoittamallaan osoitteella tai hänen osoittamaansa rahalaitokseen. Jos Lue lisää ›

Ulosotto: Ulosottohakemus ›

Harkitsetko ulosottoa? Tuomioistuimen hyväksyvän päätöksen jälkeen velkojalla on mahdollisuus pyytää ulosottomiehen toimenpiteitä. Esim. häätöä, takavarikkoa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta tai joidenkin muiden asioiden täytäntöönpanoa tulee edeltää tuomioistuimen ulosottokelpoinen päätös. Käynnistääkseen ulosottomenettelyn velkojan täytyy toimittaa ulosottomiehelle ulosottohakemus ja laittaa liitteeksi tuomioistuimen päätös tai muu ulosottoon oikeuttava asiakirja. Näistä ilmenee, että sinulla todellakin on oikeus vaatia ulosottoa Lue lisää ›

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys, tai uhkaava maksukyvyttömyys, joka on velkasaneerauksella mahdollista eheyttää. Näin ollen yrityssaneerausta ei voida aloittaa esimerkiksi tilanteissa, joissa on todennäköistä että saneeraus palauttaisi maksukyvyn vain lyhytaikaisesti, tai joissa on epätodennäköistä, että velallinen selviytyisi saneerauksesta aiheutuvista kustannuksista. Saneerausmenettely aloitetaan velkojien tai velallisen hakemuksesta, jonka vahvistaa käräjäoikeus.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ulosottoon, konkurssiin ja velkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Konkurssipesä

Konkurssissa on kyse lakisääteisestä menettelystä, jossa maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet on tarkoitus selvittää. Näin ollen velallisen koko omaisuus siirtyy konkurssipesälle sen velkojien hallittavaksi.

2.

Ulosottoperuste

Jotta velkojan on mahdollista saada velkansa ulosoton kautta maksettavaksi, on hänellä sitä hakiessaan oltava ulosottoperuste. Yksi yleisin ulosottoperuste on tuomioistuimen päätös riita- tai rikosasiassa.

3.

Ulosottomies

Ulosottomiehenä toimii virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen ratkaisut ja periä sellaiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty.

4.

Yrityssaneeraus

Saneerausmenettelyn kohde voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai esimerkiksi asunto-osakeyhtiö. Saneerausmenettelyssä pyritään turvaamaan yrittäjän taloudellinen jatkuvuus. Sitä voidaan käyttää, kun yrityksen olisi mahdollista saneerauksen avulla tervehtyä ja velkojien saavan saatavilleen parempi suoritus kuin konkurssissa.