Ulosotto, konkurssi, velkajärjestely

Ulosotto, konkurssi ja velkajärjestely voivat joskus tulla osaksi yrityksen elinkaarta. Yritysmuodosta riippuen ulosottotilanteessa varoja voidaan ulosmitata esimerkiksi yrityksen tai yrittäjän varoista. Mikäli yritys ei selviä veloistaan, pyritään konkurssimenettelyllä turvaamaan velkojen takaisinmaksu velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn seurauksena on usein yrityksen olemassaolon päättyminen. Sen sijaan velkajärjestelyn tarkoituksena on ratkaista yrityksen maksuvaikeudet ja turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus esimerkiksi sopimalla uudesta maksusuunnitelmasta, tai aloittamalla yrityssaneeraus.

Velkajärjestely: Yleistä ›

Velkajärjestelyn perusajatus on, että pääasiallisesti ilman omaa syytään toivottomaan velkatilanteeseen joutuneelle, mutta asioitaan rehellisesti selvittäneelle velalliselle annetaan mahdollisuus vapautua ylivoimaisesta velkavastuusta kohtuullisessa ajassa ja siten päästä elämässään uuteen alkuun. Hänen tulee olla maksukyvytön sillä tavoin, että hän ei omaisuudellaan eikä niillä ansioillaan, joita hän voi hankkia, pysty selviämään veloistaan ja siihen ei ole odotettavissa muutosta. Lue lisää ›

Velkajärjestely: Yksityishenkilön velkajärjestely ›

Kuka voi päästa yksityishenkilön velkajärjestelyyn? Oletko joutunut tilanteeseen, jossa velkasi ovat ylittäneet maksukykysi? Tiesitkö, että Suomessa on mahdollista päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jossa tuomioistuimen avustuksella suunnitellaan velkojen yksilöllinen maksuohjelma. Velkajärjestely tulee kysymykseen vain, jos vapaaehtoista sovintoratkaisua ei ole saatu aikaan. Velkajärjestely on velallisen kaikkia velkojia koskeva maksukyvyttömyysmenettely, joka syrjäyttää velalliseen kohdistettavissa olevan pakkotäytäntöönpanon, konkurssin ja ulosoton. Lue lisää ›

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn selvittäjä ›

Määrätäänkö velkajärjestelyyn aina selvittäjä? Kuka tehtävään voidaan määrätä? Velkajärjestelyyn on mahdollista määrätä selvittäjä, jos se on velallisen taloudellisen aseman selvittämiseksi, omaisuuden rahaksimuuton vuoksi tai muuten velkajärjestelyn toteuttamiseksi tarpeen. Selvittäjän määrääminen tulee kyseeseen yleensä vain silloin, kun kohteena oleva omaisuus on sen luontoista, että sen myyminen ja muu määrääminen vaatii erityisasiantuntemusta. Selvittäjä voidaan kuitenkin määrätä myös Lue lisää ›

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn myöntäminen ›

Mitkä seikat voivat estää velkajärjestelyyn pääsyn? Yleensä velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos velalliselle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon ottaen. On myös mahdollista, että velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta taikka hänen syykseen on luettu rikos. Yleensä nämä Lue lisää ›

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn hakeminen ja alkaminen ›

Mitä oikeusvaikutuksia velkajärjestelyn hakemisella ja alkamisella on? Velallisella on ns. maksu- ja vakuudenasettamiskielto eli velkajärjestelyn alettua velallinen ei saa maksaa velkajärjestelyn piiriin kuuluvaa velkaansa eikä asettaa siitä vakuutta. Hän ei siten saa enää itse päättää omien velkojensa maksusta, vaan hänen tulee tarkasti noudattaa hänelle laadittua velkojen maksuohjelmaa. Maksukielto ei kuitenkaan koske etuoikeutettua elatusapuvelkaa. Elatusapuvelat täytyy Lue lisää ›

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn edellytykset ›

Onko velkajärjestelyn aloittamiseen kohdallasi edellytyksiä? Ennen velkajärjestelyn aloittamista tutkitaan, täyttääkö velallinen velkajärjestelyn saamisen edellytykset. Velkajärjestely voidaan myöntää velalliselle, joka on maksukyvytön. Lisäksi edellytetään, että maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun vastaavien olosuhteiden muutoksen vuoksi ja pääasiallisesti ilman velallisen omaa syytä. Toisaalta velkajärjestely voidaan myöntää myös, jos sille on Lue lisää ›

Velkajärjestely: Vahvistettu maksuohjelma ›

Miten vahvistettu maksuohjelma muuttaa velallisen elämää? Tuomioistuimen vahvistama velkajärjestelyn maksuohjelma tarkoittaa sitä, että velkajärjestelyn piiriin kuuluvien velkojen ja muiden maksuohjelmassa säänneltyjen oikeussuhteiden ehdot määräytyvät tuon mukaisesti. Vaikka maksuohjelma päättyisi, niin velallisen maksuohjelmassa määrätty maksuvelvollisuus säilyy siltä osin kuin sitä ei ole täytetty. Velallisen kannalta merkittävä etu on, että maksuohjelmassa määrätyille suorituksille ei viivästyksen vuoksi kerry Lue lisää ›

Velkajärjestely: Takaus- ja vakuusvastuu, järjestely ›

Voidaanko takaus- ja vakuusvastuuta velkajärjestelyssä järjestellä? Velkajärjestely tilanteisiin saattaa joskus liittyä läheisesti myös yksityishenkilön takaus- ja vakuusvastuun järjestelyä koskevat kysymykset. Tällainen velkajärjestelystä erillinen järjestely saattaa tulla kysymykseen, kun joku yksityishenkilö on antanut takauksen tai laittanut asuntonsa vakuudeksi toisen velasta. Takauksen tai vakuuden asettajalle voidaan vahvistaa maksuohjelma, jonka avulla hän voi maksaa pidemmän ajan kuluessa takaus- Lue lisää ›

Velkajärjestely: Mitä velkajärjestelyssä tapahtuu? ›

Mikä on velkajärjestelyn sisältö? Velkajärjestelyssä velalliselle vahvistetaan hänen maksukykyään vastaava maksuohjelma. Yleensä maksuohjelma vahvistetaan kullekin velalliselle erikseen. Mainitun ehdotuksen maksuohjelmaksi laatii velallinen tai selvittäjä. Kanssavelallisille, jotka ovat yhteisvastuullisessa velkasuhteessa vakuusvelasta ja jotka ovat hakeneet velkajärjestelyä yhdessä, voidaan vahvistaa vakuusvelan osalta yhteinen maksuohjelma. Tämä koskee siis vain velkaa, jonka vakuutena useilla velallisilla on kiinni varallisuutta. Jos Lue lisää ›

Velallisen oikeus hakea maksuohjelman raukeamista suoritustuomion vanhentumisen vuoksi ›

Velallinen voi halutessaan hakea maksuohjelman raukeamista maksuohjelman kestoaikana esimerkiksi silloin kun suoritustuomiosta on kulunut 15 vuotta ja hän velan vanhentumisen johdosta kykenee suoriutumaan mahdollisista muista veloistaan ilman velkajärjestelyä. Velallisen hakemuksesta maksuohjelma määrätään aina raukeamaan. Maksuohjelman rauettua kaikkien velkojien alkuperäiset ehdot palautuvat voimaan. Tällöin velallinen vapautuu sellaisen velan suorittamisesta, joka on vanhentunut, koska ulosottokaaren täytäntöönpanoperusteen määräaika Lue lisää ›

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys, tai uhkaava maksukyvyttömyys, joka on velkasaneerauksella mahdollista eheyttää. Näin ollen yrityssaneerausta ei voida aloittaa esimerkiksi tilanteissa, joissa on todennäköistä että saneeraus palauttaisi maksukyvyn vain lyhytaikaisesti, tai joissa on epätodennäköistä, että velallinen selviytyisi saneerauksesta aiheutuvista kustannuksista. Saneerausmenettely aloitetaan velkojien tai velallisen hakemuksesta, jonka vahvistaa käräjäoikeus.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ulosottoon, konkurssiin ja velkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Konkurssipesä

Konkurssi on menettely, jossa maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet selvitetään. Tällöin velallisen koko omaisuus siirtyy konkurssipesälle velkojien hallittavaksi.

2

Ulosottoperuste

Jotta velkoja saa velkansa ulosoton kautta maksettavaksi, on hänellä oltava sitä hakiessaan ulosottoperuste. Yleisin ulosottoperuste on tuomioistuimen päätös riita- tai rikosasiassa.

3

Ulosottomies

Ulosottomiehenä toimii virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen ratkaisut ja periä sellaiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty.

4

Yrityssaneeraus

Saneerausmenettelyssä pyritään turvaamaan yrittäjän taloudellinen jatkuvuus. Sitä käytetään, kun yrityksen olisi mahdollista saneerauksen avulla tervehtyä ja velkojien saavan saatavilleen parempi suoritus kuin konkurssissa.