Arkaluonteiset henkilötiedot

Arkaluonteiset henkilötiedot on salattava ulosotossa siltä osin, kuin niiden käyttäminen ei ole välttämätöntä ulosottomiehelle, velkojalle tai velalliselle.

Arkaluonteisia henkilötietoja on muun muassa sellaiset henkilöön yhdistettävät tiedot, jotka ilmaisevat henkilön rotua tai etnistä alkuperää taikka henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta. Rikos, eli henkilön tekemä rikollinen teko ja siitä saatu rangaistus sekä muu rikoksen seuraamus, luetaan arkaluonteiseksi henkilötiedoksi. Samoin terveydentila, sairaus ja vammaisuus, sekä henkilöön kohdistetut hoitotoimenpiteet ja niihin rinnastettavat toimet ovat arkaluonteisia tietoja. Myös tiedot henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta tai käyttäytymisestä on arkaluonteisia henkilötietoja, joita ei saa luovuttaa vastaanottajalle ilman perusteltua syytä. Lisää tietoa arkaluonteisista henkilötiedoista löydät esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta www.tietosuoja.fi

Arkaluonteiset henkilötiedot ulosottomiehen käsittelyssä

Ulosottomiehen on vältettävä sitä, että sen haltuun joutuisi ulosottoasiaan kuulumattomia arkaluontoisia henkilötietoja. Ulosottomies tarvitsee työnsä hoitamisessa välttämättä henkilötietoja, jotka luokitellaan arkaluonteiseksi, joten em. sääntö koskee nimenomaan ulosottoasiaan kuulumattomia arkaluonteisia tietoja.

Ulosottomies saa tietoja ulosottovelallisen taloudesta ja raha-asioista kattavasti, jotta velallisen maksukyky voidaan selvittää ja ulosottoasia hoitaa. Ulosottomies saa tiedon esimerkiksi velallisen sosiaalietuuksista, jotka lähtökohtaisesti on arkaluonteisia.

Ulosottomiehellä on oikeus saada ulosoton toimittamisen kannalta välttämättömät tiedot muilta viranomaisilta, vaikka samalla paljastuisikin ulosottoasian ulkopuolisen henkilön taloudellista asemaa koskevia tietoja.

Ulosottomies ei saa itse käyttää tai kerätä ulosottoasian kannalta tarpeettomia tietoja eikä ulosottomies saa luovuttaa ulkopuoliselle myöskään ulosottoasiassa merkityksellisiä arkaluonteisia henkilötietoja.

Nopeaa apua lakiasioihin.