Hää­tö tu­lee vi­reil­le ha­ke­muk­ses­ta ja siihen tar­vi­taan tuo­miois­tui­men pää­tös.

Ulosottoviranomaisen on toimitettava häädettävälle muuttokehotus, jossa on ilmoitettava muuttopäivä sekä kehotus muuttaa vapaaehtoisesti ja huolehtimaan itse omaisuutensa poiskuljettamisesta. Häädettävistä tiloista tulee poistua viimeistään muuttokehotuksessa mainittuna päivänä. Muuttokehotuksessa on ilmoitettava muuttopäivä, jolloin häädettävien on viimeistään muutettava tiloista, sekä se, miten paikalle jääneen omaisuuden suhteen on lain mukaan meneteltävä. Normaalisti muuttopäivä määrätään 2–3 viikon päähän muuttokehotuksen lähettämisestä. Määrättyä muuttopäivää voidaan lykätä, jollei siitä aiheudu hakijalle tuntuvaa haittaa.

Ulosottoviranomaisen tehtävät

Ulosottomiehellä on voi tehdä päätöksen lykätä muuttopäivää häädettävän pyynnöstä, mikäli häädön hakijalle ei aiheudu siitä tuntuvaa haittaa. Ulosottomies harkitsee lykkäyksen edellytykset tapauskohtaisesti. Hakijan suostumuksella häätöä voidaan siis lykätä hakemuksen peruuntumatta enintään kuusi kuukautta asian vireilletulosta.

Häätötoimitus

Viime kädessä häätö on toimitettava kahden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta, jollei pidempään lykkäämiseen ole erityisen painavaa syytä. Lykkäystä koskevaan ulosottomiehen päätökseen ei saa hakea muutosta. Jos kyseessä on avioliittolain mukainen yhteiselämän lopettaminen tai muu siihen rinnastettava häätö, häätö on toimeenpantava muuttopäivää määräämättä niin pian kuin se kohtuudella käy päinsä. Hakijan vaatimuksesta häädettävän on maksettava hakijalle vuokra lykkäyksen ajalta muuttopäivästä lukien entisten ehtojen mukaisesti. Lykkäyksen ehdoksi voidaan asettaa lykkäysajan vuokran maksaminen etukäteen, jos sitä voidaan pitää häädettävän kannalta kohtuullisena.  

Häädön toimittaminen tilanteissa, joissa häädettävä ei ole suostunut poistumaan

Mikäli häädettävä ei ole muuttanut pois viimeistään määrättynä päivänä, toimitetaan häätö häädettävän omalla kustannuksella viipymättä muuttopäivän jälkeen. Tällöin tiloista poistetaan häädettävät sekä siellä oleva omaisuus. Häätö voidaan toimittaa siinäkin tapauksessa vaikkei häädettävä olisi paikalla. Ulosottomies voi antaa hävittämisen ulkopuolisen tehtäväksi tai antaa hakijalle tämän pyynnöstä luvan menetellä arvottoman ja vähäarvoisen omaisuuden kanssa haluamallaan tavalla. Jos tiloissa on omaisuutta, jolla katsotaan olevan ulosmittausarvoa, se otetaan talteen ja ulosmitataan. Myös havaitut ja muusta omaisuudesta erotettavissa olevat valokuvat, asiakirjat ja muu vastaava henkilökohtainen omaisuus otetaan talteen.

Häätötoimituksesta tulee tehdä pöytäkirja, jossa on kuvattu toimituksen kulku ja kirjataan, miten omaisuuden suhteen on menetelty. Pöytäkirjassa mainitaan lisäksi, kuinka pitkään häädetyn talteen otettua henkilökohtaista omaisuutta säilytetään ja mistä se on noudettavissa. Häädetyn ulosmitattu omaisuus myydään ulosottokaaren mukaisesti. Häädetty voi noutaa talteen otetun ja ulosmitatun piirin kuuluvan omaisuutensa viimeistään myyntiä edeltävänä päivänä, jos hän suorittaa häädöstä aiheutuneet täytäntöönpanokulut ja ulosottomaksun.

Lähde §: ulosottokaari

Lue lisää ulosottoperusteesta.

Suomen Juristit Oy
26.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.