Ulosotto, konkurssi, velkajärjestely

Ulosotto, konkurssi ja velkajärjestely voivat joskus tulla osaksi yrityksen elinkaarta. Yritysmuodosta riippuen ulosottotilanteessa varoja voidaan ulosmitata esimerkiksi yrityksen tai yrittäjän varoista. Mikäli yritys ei selviä veloistaan, pyritään konkurssimenettelyllä turvaamaan velkojen takaisinmaksu velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn seurauksena on usein yrityksen olemassaolon päättyminen. Sen sijaan velkajärjestelyn tarkoituksena on ratkaista yrityksen maksuvaikeudet ja turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus esimerkiksi sopimalla uudesta maksusuunnitelmasta, tai aloittamalla yrityssaneeraus.

Asianosaisselvittely kiinteistön pakkohuutokaupassa ›

Asianosaisselvittely Jos velalliselta on ulosmitattu omaisuutta ja omaisuuteen kuuluu huutokaupattava kiinteistö, tulee ennen huutokauppaa toimittaa asianosaisselvittely. Asianosaisselvittelyssä ulosottomiehen tulee selvittää lainhuuto-ja kiinnitysrekisteristä kiinteistöön kohdistuvat panttioikeudet ja erityiset oikeudet sekä hallinnan perusteella huomioon otettavat kirjaamattomat erityiset oikeudet. Jos kiinteistöön kohdistuu ehdolliseen luovutukseen perustuva myyjän kauppahintasaatava, tällainen tulee myös selvittää. Lisäksi tulee selvittää myynnissä pysytettävä ehto, jos Lue lisää ›

Asianosaisluettelo ulosottoasiassa ›

Asianosaisluettelo ulosottoasiassa Asianosaisluettelo ulosottoasiassa liittyy omaisuuden huutokauppaan. Asianosaisluettelosta selviää omaisuuteen kohdistuvat saatavat ja muut oikeudet. Ulosmitatun kiinteän omaisuuden huutokaupan yhteydessä tulee aina toimittaa asianosaisluettelo. Irtaimen omaisuuden huutokaupan yhteydessä sitä ei aina vaadita. Asianosaisuluettelo vaaditaan irtaimen omaisuuden osalta, mikäli tähän omaisuuteen kohdistuu ulosottokaaressa määriteltyjä erityisiä oikeuksia tai saatavia taikka sen katsotaan muusta syystä olevan tarpeen. Ulosottomiehen Lue lisää ›

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa ›

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa on keskeinen periaate ja asianosaisen vahva oikeus. Asianosaisella tarkoitetaan jokaista, jolla on joku osuus tai osallisuus ulosottoasiaan. Asianosaisia ovat sekä velkojat että velalliset. Lisäksi asianosainen voi olla edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi sellainen ns. kolmas taho, jonka hallussa olevaa omaisuutta ulosottoasia joiltakin osin koskee. Asianosaisen oikeus Lue lisää ›

Asiamies ulosottomenettelyssä ›

Ulosottomenettelyssä sekä velkoja että velallinen voivat halutessaan käyttää asiamiestä. Asiamiehen käyttö ulosottoasiassa on mahdollista samoin kuin käytännössä kaikissa muissakin tilanteissa.Esimerkiksi velkoja, joka on siirtänyt saatavan perinnän lakitoimistolle, voi valtuuttaa lakimiehen toimimaan velkojan asiamiehenä asiassa. Kuka voi toimia asiamiehenä? Asiamies on yleensä lakimies. Asiamiehenä ei saa toimia ulosottomiehelle tai kihlakunnan voudille läheinen henkilö, ettei osapuolten puolueettomuus vaarannu. Lue lisää ›

Arkaluonteiset henkilötiedot ulosotossa ›

Arkaluonteiset henkilötiedot Arkaluonteiset henkilötiedot on salattava ulosotossa siltä osin, kuin niiden käyttäminen ei ole välttämätöntä ulosottomiehelle, velkojalle tai velalliselle. Arkaluonteisia henkilötietoja on muun muassa sellaiset henkilöön yhdistettävät tiedot, jotka ilmaisevat henkilön rotua tai etnistä alkuperää taikka henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta. Rikos, eli henkilön tekemä rikollinen teko ja siitä saatu rangaistus sekä muu rikoksen seuraamus, Lue lisää ›

Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti ›

Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti liittyvät velkaisen perillisen perintösaantoon silloin, kun velkainen perillinen luopuu perinnöstä. Perillisellä on oikeus luopua perinnöstä joko perittävän kuollessa tai tämän vielä eläessä. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, ettei perillinen ole ryhtynyt perintöön. Perintöön ryhtyminen tarkoittaa toimia, joilla perillisen voidaan katsoa ottaneen tai haluavan ottaa perinnön vastaan. Perillisen velkaisuus ei estä perinnöstä luopumista, vaikka perillisellä Lue lisää ›

Saneerausmenettely alkaa hakemuksesta ›

Saneerausmenettely eli yrityssaneeraus alkaa velallinen, velkoja, velkojien ryhmän tai todennäköisen velkojan hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä tiettyjä velallista ja tämän taloudellista tilannetta kuvaavia asiakirjoja. Tällaisia ovat mm. kaupparekisteriote, yritys- ja yhteisötunnusrekisteri sekä jäljennös yhtiöjärjestyksestä. Yhtiön tilaa kuvaavat myös tiedot yrityksen omistussuhteista, tilinpäätösasiakirjoista, selvitys toimialasta, velkojista, veloista ja varoista. Hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tehdään normaalisti yrityksen kotipaikan toimivaltaiseen Lue lisää ›

Ulosottomiehen esteellisyys ulosottoasiassa ›

Ulosottomiehen esteellisyys eli jääviys Ulosottomiehen esteellisyys estää häntä ryhtymästä ulosottoasian täytäntöönpanoon. Ulosottomiehen esteellisyys syntyy, jos ulosottomiehellä on joku henkilökohtainen intressi asiaan. Esteellisyyssäännösten tarkoitus on varmistaa se, että ulosottomies viranomaisena käsittelee asiaa objektiivisesti ja puolueettomasti. Jos ulosottomies on aloittanut ulosottoasian täytäntöönpanon ja hän myöhemmin tulee tai havaitsee itsensä esteelliseksi, on ulosottomiehen keskeytettävä täytäntöönpano. Ulosottomiehen on ns. jäävättävä itsensä Lue lisää ›

Asianosais-keskustelu pakko-huutokaupassa ›

Asianosaiskeskustelu ulosottomiehen järjestämä tilaisuus, jossa selvitetään ulosmitatun ja huutokaupattavaksi aiotun omaisuuden omistus- ja muita oikeuksia. Asianosaiskeskustelussa selvitetään, onko ulosmitattuun irtaimeen omaisuuteen olemassa panttioikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia. Samoin siinä selvitetään, kohdistuuko irtaimeen omaisuuteen ehdolliseen luovutukseen perustuvaa myyjän kauppahintasaatavaa tai muuta ehtoa, joka tulisi pysyttää omaisuuden myynnissä. Milloin ja miten asianosaiskeskustelu järjestetään? Asianosaiskeskustelu on tarpeellinen, jos Lue lisää ›

Alin tarjous pakkohuutokaupassa ›

Alin tarjous voittaa pakkohuutokaupassa, mutta alimmalla tarjouksellakin voi olla alaraja. Puhutaan alimmasta hyväksyttävästä tarjouksesta. Alin tarjous on merkityksellinen silloin, kun huutokaupalla myydään velallisen omaisuutta velkojen kattamiseksi. Kansanomaisesti puhutaan pakkohuutokaupasta. Alimmalla hyväksyttävällä tarjouksella pyritään varmistamaan velkojien oikeuksien toteutuminen. Jos pakkohuutokaupalla omaisuus myytäisiin aina edes jonkunlaisen tarjouksen tehneelle, voisi velkojien oikeudet jäädä toteutumatta. Miten määritellään alin hyväksyttävä tarjous? Alimman Lue lisää ›

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys, tai uhkaava maksukyvyttömyys, joka on velkasaneerauksella mahdollista eheyttää. Näin ollen yrityssaneerausta ei voida aloittaa esimerkiksi tilanteissa, joissa on todennäköistä että saneeraus palauttaisi maksukyvyn vain lyhytaikaisesti, tai joissa on epätodennäköistä, että velallinen selviytyisi saneerauksesta aiheutuvista kustannuksista. Saneerausmenettely aloitetaan velkojien tai velallisen hakemuksesta, jonka vahvistaa käräjäoikeus.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ulosottoon, konkurssiin ja velkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Konkurssipesä

Konkurssi on menettely, jossa maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet selvitetään. Tällöin velallisen koko omaisuus siirtyy konkurssipesälle velkojien hallittavaksi.

2

Ulosottoperuste

Jotta velkoja saa velkansa ulosoton kautta maksettavaksi, on hänellä oltava sitä hakiessaan ulosottoperuste. Yleisin ulosottoperuste on tuomioistuimen päätös riita- tai rikosasiassa.

3

Ulosottomies

Ulosottomiehenä toimii virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen ratkaisut ja periä sellaiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty.

4

Yrityssaneeraus

Saneerausmenettelyssä pyritään turvaamaan yrittäjän taloudellinen jatkuvuus. Sitä käytetään, kun yrityksen olisi mahdollista saneerauksen avulla tervehtyä ja velkojien saavan saatavilleen parempi suoritus kuin konkurssissa.