Mitkä seikat voivat estää velkajärjestelyyn pääsyn?

Yleensä velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos velalliselle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon ottaen. On myös mahdollista, että velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta taikka hänen syykseen on luettu rikos. Yleensä nämä muodostavat myös esteen velkajärjestelyyn pääsemiselle. Jos merkittävänä pidettävää velkaa on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on menetelty törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan tai laiminlyöty olennaisesti lakisääteisiä velvollisuuksia tai joka on ollut pääasiallisesti keinottelunluonteista, niin velkajärjestelyn edellytysten katsotaan puuttuvan. Keinotteluluonteisen liiketoiminnan harjoittaja saa siten kärsiä rankimman kautta.

Joskus velkajärjestelyyn pääsyn saattaa estää se, että velallinen on olemassa olevien tai odotettavien taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi sopimattomasti heikentänyt taloudellista asemaansa tai suosinut jotakuta velkojaa taikka muutoin järjestellyt taloudellista asemaansa velkojien vahingoittamiseksi, tai on todennäköisiä syitä epäillä velallisen toimineen mainitulla tavalla. Saattaa myös olla, että velallinen on ulosottomenettelyssä pakoillut, salannut tulojaan tai varojaan taikka antanut niistä vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai velallinen on tahallaan antanut velkojalle taloudellisesta asemastaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luoton myöntämiseen.

Velallisen asemalla voi myös olla merkitystä. Velallisen täytyy osoittaa harkintaa, jota hänen asemassa olleelta henkilöltä velkaantumisen aiheuttaneissa olosuhteissa kohtuudella voidaan edellyttää. Eli kevytmielistä velkaantumista arvioidaan usein sen mukaan, kuinka vastaavassa asemassa oleva henkilö olisi velkaantunut samanlaisessa tilanteessa. Velkajärjestelyn esteen muodostaa sekin, jos velallinen on velkajärjestelyä varten antanut taloudellisesta asemastaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jättänyt selvittämättä mahdollisuudet sovintoratkaisuun tai on perusteltua syytä olettaa, että velallinen ei tulisi noudattamaan maksuohjelmaa. Velkajärjestelyä harkitsevan tulee muistaa, että velkajärjestelyyn voi päästä vain kerran eli aikaisemmin myönnetty velkajärjestely muodostaa aina automaattisesti esteen uuden velkajärjestelynaloittamiselle.

Nopeaa apua lakiasioihin.