Onko velkajärjestelyn aloittamiseen kohdallasi edellytyksiä?

Ennen velkajärjestelyn aloittamista tutkitaan, täyttääkö velallinen velkajärjestelyn saamisen edellytykset. Velkajärjestely voidaan myöntää velalliselle, joka on maksukyvytön. Lisäksi edellytetään, että maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun vastaavien olosuhteiden muutoksen vuoksi ja pääasiallisesti ilman velallisen omaa syytä. Toisaalta velkajärjestely voidaan myöntää myös, jos sille on muuten painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa velallisen maksukykyyn. Tällöin kuitenkin vaaditaan, ettei velallinen kohtuudella kykene parantamaan maksukykyään voidakseen selviytyä veloistaan.

Joskus saattaa käydä niin, että velallisella ei väliaikaisena pidettävästä syystä ole maksuvaraa tai velallinen ei sellaisen syyn vuoksi kykene maksuvarallaan maksamaan tavallisia velkojaan. Tällöin velkajärjestelyä ei voida myöntää. Syyn väliaikaisuutta ja maksuvaran määrää arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti velallisen ansaintamahdollisuudet.

Nopeaa apua lakiasioihin.