Mitä oikeusvaikutuksia velkajärjestelyn hakemisella ja alkamisella on?

Velallisella on ns. maksu- ja vakuudenasettamiskielto eli velkajärjestelyn alettua velallinen ei saa maksaa velkajärjestelyn piiriin kuuluvaa velkaansa eikä asettaa siitä vakuutta. Hän ei siten saa enää itse päättää omien velkojensa maksusta, vaan hänen tulee tarkasti noudattaa hänelle laadittua velkojen maksuohjelmaa. Maksukielto ei kuitenkaan koske etuoikeutettua elatusapuvelkaa. Elatusapuvelat täytyy siten maksaa ennen muita velkoja.

Velallinen voi myös maksukiellon estämättä suorittaa vakuusvelkojalle maksun velkajärjestelyn alkamisen jälkeen erääntyvistä koroista ja muista luottokustannuksista. Velallisen varallisuuden rahaksi muutosta saaduista varoista voidaan siten maksaa tuon rahaksi muuton kulut ja velat, joista varallisuus on vakuutena. Käytännössä tuomioistuin tai selvittäjä usein määrää, että velallinen saa maksukiellon estämättä maksaa määrältään vähäiset, tietyn euromäärän alittavat velat. Tällöin kuitenkin edellytetään, että maksaminen on menettelyn kannalta tarkoituksenmukaista. Jos velallinen maksaa jonkun laskun säädettyä kieltoa vastaan, niin tuo maksu on palautettava.

Nopeaa apua lakiasioihin.