Unionin yrityskauppavalvonta on Euroopan komission tekemää liikevaihdoltaan merkittävien yritysten kauppoihin liittyvää valvontaa. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Euroopan komissiolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät kaupat. Pienimmillä kaupoilla ei oletusarvoisesti ole merkitystä kilpailutilanteeseen talousalueella.

Yrityskauppavalvonnalla pyritään turvaamaan markkinoiden kilpailullinen rakenne. Ilman valvontaa harvojen yritysten hallitsemalla markkina-alueella voitaisiin yrityskaupoilla saavuttaa monopoli tai ainakin vahva määräävä markkina-asema, joka mahdollistaisi väärinkäytöksiä ja heikentäisi kilpailua. Yrityskauppavalvonnassa keskitytään pääsääntöisesti markkinoiden rakenteisiin.

Unionin yrityskauppavalvonta turvaa kilpailullista rakennetta

Euroopan unionin kilpailusäännöt turvaavat vapaan ja toimivan yritysten välisen kilpailurakenteen sekä varmistavat, ettei yritysten toimenpiteillä estetä tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta jäsenvaltiosta toiseen. Tavoitteena on mahdollisimman vapaan kilpailun ja tehokkaasti toimivien sisämarkkinoiden avulla kuluttajien hyvinvointi sekä eurooppalaisen talouden ja kilpailukyvyn edistäminen.

Euroopan unionin alueella vaikuttaviin kilpailunrajoituksiin sovelletaan EU:n kilpailusääntöjä, jos niin sanottu kauppakriteeri täyttyy. Kriteerin täyttyminen edellyttää, että rajoitus voi vaikuttaa merkittävästi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yleensä kauppakriteeri täyttyy ja näin ollen EU:n kilpailusäännöt tulevat sovellettaviksi tilanteessa, jossa yrityskaupan osapuolet ovat eri jäsenvaltioista. Tosin kauppakriteeri voi mahdollisesti täyttyä myös tapauksissa, joissa kaikki osalliset yritykset ovat vain yhdestä jäsenvaltiosta.

Sulautuma-asetus

Yrityskauppojen valvonta unionissa perustuu EY:n yrityskeskittymien valvonnasta annettuun asetukseen eli niin sanottuun sulautuma-asetukseen. Sulautuma-asetuksen tarkoituksena on valvoa sellaisia yritysjärjestelyjä, jotka aiheuttavat pysyvän muutoksen järjestelyyn osallistuvien yritysten määräysvaltasuhteissa sekä markkinoiden rakenteessa. Jos yrityskauppa ylittää sulautuma-asetuksessa määritellyt liikevaihtorajat eli niin sanotut kynnysarvot, kauppa ilmoitetaan Euroopan komissiolle. Tämä ei poista sitä mahdollisuutta, että yrityskauppa voi tulla ilmoitusvelvollisuuden alle kansallisen lainsäädännön perusteella.

Euroopan komissiolla on yksinomainen toimivalta unioninlaajuisten yrityskauppojen kilpailuvaikutusten arvioinnissa. Sulautuma-asetus antaa valtuuden puuttua yrityskauppaan, jos se olennaisesti estää tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä asema tai vahvistetaan sitä. Komissio voi joko estää yrityskaupan syntymisen kokonaan tai vaihtoehtoisesti komissio voi vaatia joitain muutoksia yritysjärjestelyyn kilpailuongelmien välttämiseksi. Komission toimintamahdollisuudet vastaavat pääosiltaan sitä, mitä Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi tehdä tutkiessaan kansallista yrityskauppaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.