Kilpailuoikeus

Unionin yrityskauppavalvonta ›

Unionin yrityskauppavalvonta on Euroopan komission tekemää liikevaihdoltaan merkittävien yritysten kauppoihin liittyvää valvontaa. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Euroopan komissiolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät kaupat. Pienimmillä kaupoilla ei oletusarvoisesti ole merkitystä kilpailutilanteeseen talousalueella. Yrityskauppavalvonnalla pyritään turvaamaan markkinoiden kilpailullinen rakenne. Ilman valvontaa harvojen yritysten hallitsemalla markkina-alueella voitaisiin yrityskaupoilla saavuttaa monopoli Lue lisää ›

Yrityskauppavalvonta ›

Yrityskauppavalvonta on valvontaa, jota Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee tutkiakseen yrityskauppoja. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät kaupat. Pienimmillä kaupoilla ei oletusarvoisesti ole merkitystä kilpailutilanteeseen. Yrityskauppa on saatettava Kilpalu- ja kuluttjaviraston tietoon ensinnäkin, jos kaupan osapuolten liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa. Tämä liikevaihtoraja Lue lisää ›

Kohtuuton hinnoittelu voi olla määrävän markkina-aseman väärinkäyttöä ›

Kohtuuton hinnoittelu liittyy yleensä samalla tuotantoportaalla toimivien elinkeinoharjoittajien osto- tai myyntihintoihin. Tällaisten hintojen tai muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen voi olla kiellettyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Määrävä markkina-asema? Määräävän markkina-aseman toteamiseksi on ensinnäkin kartoitettava relevantit markkinat. Re­le­vant­te­ja mark­ki­noi­ta mää­ri­tel­täes­sä ote­taan huo­mioon se­kä ky­syn­nän et­tä tar­jon­nan kor­vat­ta­vuus. Ky­syn­nän kor­vat­ta­vuus on vä­lit­tö­min ja te­hok­kain te­ki­jä, jo­ka Lue lisää ›

Kilpailuoikeus ja sen tavoitteet ›

Kilpailuoikeus on osa markkinaoikeutta. Kilpailulainsäädännön tavoitteena on  kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tavoitteena on terve ja taloudellisin perustein toimiva vapaa kilpailu. Kilpailuoikeus sisältää mm. julkiset hankinnat, määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot ja arvioinnin, yrityskauppojen säätelyn, viestintämarkkinoiden sääntelyn. Sopimattoman menettely elinkeinotoiminnassa kuuluu myös kilpailuoikeuteen. Kilpailuoikeudellisia riitoja käsitellään tyypillisesti ensiasteena markkinaoikeudessa. Kilpailuvirasto valvoo kilpailuoikeudellisten säännöksien noudattamista. Kilpailulakien tavoitteet Kilpailulakien Lue lisää ›

Kartelli voi aiheuttaa kilpailun vääristymistä ›

Kartelli nimitystä käytetään yritysten yhteenliittymästä, jonka tarkoituksena on rajoittaa kilpailua ja saavuttaa määrävä asema, jopa monopoli kyseessä olevilla markkinoilla. Kartelli voi käyttää monenlaisia keinoja kilpailun rajoittamiseksi. Hintakartellit Kartellit on kielletty lainsäädännöllä useimmissa maissa. Hintakartelli tarkoittaa järjestelyä, jossa samalla tuotanto tai jakeluportaalla sovitaan tuotteiden hinnasta. Hintakartelli voi olla osto- tai myyntikartelli. Ostokartellissa esim. metsäyhtiön voivat sopia puun sisäänostohinnoista. Luonnollisesti Lue lisää ›

Vertikaalinen kilpailunrajoitus -sama tuotantoporras ›

Vertikaalinen kilpailunrajoitus on eri tuotantoportailla toimivien elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia tai menettelyjä, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ostoa ja myyntiä. Kielletty vertikaalinen sopimuksessa osapuolena voivat olla esim. 1. valmistaja – vähittäiskauppias, 2. valmistaja – tukkukauppias tai 3. Tukkukauppias – vähittäiskauppias. Näiden välillä kysymys on yleensä jakelusopimuksesta. Tietyn myynti- ja ostotoimen hinnan ja määrän määrittävät vertikaaliset Lue lisää ›

Horisontaalinen kilpailunrajoitus ›

Horisontaalinen kilpailunrajoitus on samalla tuotantoportaalla toimivien kilpailevien elinkeinonharjoittajien välisiä kiellettyjä kilpailua rajoittavia sopimuksia ja menettelyjä. Kielletyt kilpailunrajoitukset estävät vapaan kilpailun, rajoittavat tai vääristävät sitä. Kiellettyä yhteistyötä voi olla esim. sopimushinnoittelu, jossa valmistajat tai elinkeinonharjoittajat sopivat vaikkapa jonkun kulutushyödykkeen ulosmyyntihinnoista. Kartellit ovat tyypillisiä horisontaalisia kilpailua rajoittavia rakennelmia. Horisontaalinen kilpailunrajoitus voi olla.. Kiellettyä on a) sopimukset, b) Lue lisää ›

Hintakartelli rajoittaa vapaata kilpailua ›

Hintakartelli tarkoittaa järjestelyä, jossa samalla tuotanto tai jakeluportaalla sovitaan tuotteiden hinnasta. Kartelli ei välttämättä koske ainoastaan tuotteita, vaan voi koskea myös palveluita. Kartellilla tarkoitetaan yleisemmin yritysten yhteenliittymää. Yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on keskinäistä kilpailua rajoittamalla saavuttaa monopoli tai siihen verrattava asema markkinoilla. Hintakartelli voi olla osto- tai myyntikartelli. Ostokartelli on hintakartelli Ostokartellissa esim. metsäyhtiön voivat sopia puun Lue lisää ›

Elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset ›

Elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset ovat lähtökohtaisesti vapaasti muodostettavia. Kuitenkaan sopimukset, päätökset tai menettelytavat, joiden tarkoitus on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua ovat kiellettyä. Samoin ovat kiellettyjä em. toimet, joiden vuoksi kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy. Yksi tällainen kielletty järjestely voi olla kartelli, jonka tarkoituksena on kilpailua rajoittamalla kasvattaa voittoa tai jopa saavuttaa monopoli. Kartelli voi Lue lisää ›

Vertaileva mainos ›

Vertaileva markkinointi on sallittua Vertaileva markkinointi tarkoittaa markkinointia, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke.Vertailevassa markkinoinnissa voidaan vertailukohtana käyttää useita kilpailijoita tai vain yhtä kilpailijaa. Omaa tuotetta voidaan verrata esimerkiksi alan yleiseen hintatasoon tai keskimääräiseen laatuun. Tällöin markkinoinnissa ei ole tunnistettavissa yhtäkään toimijaa erikseen, vaan verrokkina on ns. koko markkina. Vertailevan Lue lisää ›