Elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset ovat lähtökohtaisesti vapaasti muodostettavia. Sopimukset, päätökset tai menettelytavat, joiden tarkoitus on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua ovat kuitenkin kiellettyä. Samoin ovat kiellettyjä em. toimet, joiden vuoksi kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy.

Yksi tällainen kielletty järjestely voi olla kartelli, jonka tarkoituksena on kilpailua rajoittamalla kasvattaa voittoa tai jopa saavuttaa monopoli. Kartelli voi jakaa markkina-alueita maantieteellisesti tai muilla perusteilla. Kiellettyä on myös määrähinnoittelu tai alimmista hinnoista sopiminen.

Riittävänä sopimuksena pidetään sitä, että yritykset ovat ilmaisseet yhteisen aikomuksensa käyttäytyä markkinoilla määrätyllä tavalla. Sopimuksen ei tarvitse olla sitova, kirjallinen tai olla täytäntöön pantavissa. Myös suulliset tai hiljaiset sopimukset katsotaan yhtä lailla kielletyksi. Merkitystä annetaan osapuolien toiminnan vaikutuksille. Sopimukseen rinnastettavalla yhdenmukaisella menettelytavalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajien yhteisiä toimia, jotka vähentävät kilpailua ja siihen kuuluvaa epävarmuutta markkinoilla.

Elinkeinonharjoittajakin voi tehdä kielletyjä sopimuksia

Suomessa elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, jotka haittaavat merkittävästi kilpailua, ovat siis kiellettyjä. Jos esimerkiksi kartelli paljastuu, odottaa kartelliin osallistuneita tahoja mahdollisesti hyvinkin suuret sanktiot. Useimmiten kartelleille suotuisimmat olosuhteet on silloin kun toimijoita/palveluntarjoajia on vähän ja nämä ovat kooltaan suuria (Suomessa esim. asfalttikartelli). Näin ollen henkilöyhtiömuodot eivät ole kovinkaan potentiaalisia kartellien perustajia. Kartelliin osallistuneille voidaan esimerkiksi määrätä maksamaan seuraamusmaksun ja lisäksi korvaamaan kartellista aiheutuneet vahingot vahingonkärsijöille. Suomessa kilpailua valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto, ja esimerkiksi seuraamusmaksujen suuruudesta päättää lopullisesti markkinaoikeus.


Lue lisää kilpailuoikeudesta ja sen tavoitteista.

Lähde §: kilpailulaki


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.