Kilpailuoikeus on osa markkinaoikeutta. Kilpailulainsäädännön tavoitteena on  kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tavoitteena on terve ja taloudellisin perustein toimiva vapaa kilpailu.

Kilpailuoikeus sisältää mm. julkiset hankinnat, määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot ja arvioinnin, yrityskauppojen säätelyn, viestintämarkkinoiden sääntelyn. Sopimattoman menettely elinkeinotoiminnassa kuuluu myös kilpailuoikeuteen. Kilpailuoikeudellisia riitoja käsitellään tyypillisesti ensiasteena markkinaoikeudessa. Kilpailuvirasto valvoo kilpailuoikeudellisten säännöksien noudattamista.

Kilpailulakien tavoitteet

Kilpailulakien keskeisenä tavoitteena on viimekädessä suojata kuluttajien etua. Tällöin turvataan yhtäältä suorituskilpailua eli kilpailuedun hankkimista hyödykkeen laadun, hinnan tai muiden ominaisuuksien avulla. Toisaalta pyritään varmistamaan elinkeinonharjoittajien markkinamekanismin ohjaama toimintavapaus sekä vapaa hinnanmuodostus. Toimivan kilpailu edellyttää vapaata alalle pääsyä sekä taloudellista kilpailua rajoittavien kilpailunrajoitusten kieltämistä rajoittamista ja poistamista. Lähtökohta on siis vapaa kilpailu, jossa markkinamekanismi toimii häiriöttä ja yritykset, jotka kykenevät tuottamaan hintansa, laatunsa, saatavuutensa tai muiden ominaisuuksiensa puolesta asiakkaiden ja kuluttajien arvostamia tavaroita tai palveluja, menestyvät.

Kilpailulainsäädännöllä puututaan menettelytapoihin, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai perusteettomasti estävät tai haittaavat muiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Tavoitteena on esimerkiksi varmistaa, etteivät yritykset rajoita keskinäistä kilpailuaan kartellien avulla. Vahingollisen markkinakäyttäytymisen ohella pyritään myös turvaamaan kilpailullinen markkinarakenne puuttumalla kilpailua merkittävästi estäviin yrityskauppoihin jo ennalta käsin. Tätä kutsutaan yrityskauppavalvonnaksi. Esimerkiksi suuren yrityksen ostaessa pienemmät samalla alalla toimivat kilpailevat yritykset vapaa kilpailu estyisi ja hinnat nousisivat.

Julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä pyritään tehostamaan julkisten varojen käyttöä sekä edistämään laadukkaiden hankintojen tekemistä. Hankintoja koskevat menettelyt ovat sitä raskaampia, mitä suuremmasta hankinnasta on kysymys. Tavoitteena on myös turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tarjouskilpailussa. Tätä turvataan ennen kaikkea menettelysäännöksin.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.