Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen kynnysarvojen merkitys ›

Kynnysarvojen merkitys on hankintamenettelyn valinnassa keskeinen. Menettelyä koskevat vaatimukset vaihtelevat riippuen hankinnan rahallisesta arvosta. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankintayksikkö on se, joka kilpailuttaa ja valitsee toimittajan. Hankintayksikkö voi toki päätyä myös suorahankintaan, mutta vastaa tällöin Lue lisää ›

Tarjoaja julkisessa hankinnassa ›

Tarjoaja tarkoittaa sellaista toimittajaa, joka on tehnyt tarjouksen julkisen hankinnan tarjouskilpaan. Julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä pyritään tehostamaan julkisten varojen käyttöä sekä edistämään laadukkaiden hankintojen tekemistä. Hankintoja koskevat menettelyt ovat pääsääntöisesti sitä raskaampia, mitä suuremmasta hankinnasta on euromääräisesti kysymys. Tavoitteena on myös turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tarjouskilpailussa. Tätä turvataan ennen kaikkea menettelysäännöksin. Lue lisää ›

Kilpailuoikeus ja sen tavoitteet ›

Kilpailuoikeus on osa markkinaoikeutta. Kilpailulainsäädännön tavoitteena on  kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tavoitteena on terve ja taloudellisin perustein toimiva vapaa kilpailu. Kilpailuoikeus sisältää mm. julkiset hankinnat, määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot ja arvioinnin, yrityskauppojen säätelyn, viestintämarkkinoiden sääntelyn. Sopimattoman menettely elinkeinotoiminnassa kuuluu myös kilpailuoikeuteen. Kilpailuoikeudellisia riitoja käsitellään tyypillisesti ensiasteena markkinaoikeudessa. Kilpailuvirasto valvoo kilpailuoikeudellisten säännöksien noudattamista. Kilpailulakien tavoitteet Kilpailulakien Lue lisää ›

Kilpailuperiaate ohjaa hankintayksikön toimintaa ›

Kilpailuperiaate on yksi julkisia hankintoja tehtäessä huoomioon otettavista perusperiaatteista. Hankintayksikön on aina noudatettava hankinnoissaan niitä oikeusperiaatteita, jotka liittyvät Euroopan Unionin perustamissopimukseen. Julkisia hankintoja koskevia keskeisiä periaatteita ovat syrjimättömyys-, avoimuus-, kilpailu-, suhteellisuus- ja taloudellisuusperiaate. Kilpailuperiaatteen mukaan hankintayksikön on hyödynnettävä markkinoiden kilpailupotentiaali. Oikeusperiaatteilla voi olla yksittäisen säännöksen tulkintaa ohjaava vaikutus. Hankintalain säännökset ovatkin varsin tulkinnanvaraisia ja oikeuskäytäntö on Lue lisää ›

Oikeus muutoksenhakuun julkisissa hankinnoissa ›

Oikeus muutoksenhakuun julkissa hankinnoissa käytettävästä menettelyst tai hankintapäätöksestä on asianosaisilla. Asianosainen on se, jota asia koskee. Asia saatetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valitus. Asianosaisuus voi syntyä esim. siten, että virheellinen menettely on vaikuttanut valittajan asemaan siten, ettei tämä ole päässyt tarjoamaan ollenkaan tai on jäänyt valitsematta tarjoajaksi. Asianosaisuus täyttyykin esim. silloin kun valittaja toimii hankintaan liityvällä Lue lisää ›

Tarjouspyynnön saaja julkisessa hankinnassa ›

Tarjouspyynnön saaja julkisessa hankinnassa määrittyy käytettävänä olevan hankintamenettelyn perusteella. Julkinen hankinta on kilpailutettava hankintalain mukaisesti. Mahdollisia hankintamenettelyitä ovat kilpailullinen neuvottelumenettely, suorahankinta, avoin menettely, neuvottelumenettely, rajoitettu menettely, dynaaminen hankintajärjestelmä ja sähköinen huutokauppa. Se, kenelle tarjouspyyntö lähetetään tai lähetetäänkö sitä ollenkaan, riippuu hankintayksikön käyttämästä hankintamenettelystä. Tarjouspyynnön saaja avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä Avoimessa hankintamenettelyssä, jossa kaikki halukkaat toimittajat Lue lisää ›

Julkisten hankintojen sääntely pääpiirteissään ›

Julkisten hankintojen sääntely perustuu kansallisessa lainsäädännössä hankintalakiin. Laissa on määritetty kansalliset euromääräiset kynnysarvot sille, millaista menettelyä hankinnassa on käytettävä. Karkeasti kuvio on seuraava; mitä pienempi hankinta, sitä kevyempi hankintamenettely ja taas toisaalta mitä suurempi hankinta sitä ”raskaampi” hankintamenettely. Menettelysäännökset eivät ole itse tarkoitus, vaan sääntelyn tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Kansallisessa hankinta-asetuksessa säädetään tarkemmin Lue lisää ›

Hyvitysmaksu tarjouskilpailussa syrjitylle ›

Hyvitysmaksu on hyvitys, jota voidaan maksaa hankintamenettelyn asianosaisille, joilla olisi ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Julkisessa hankinnoissa on noudatettava hankintalakia. Laissa on säännöksiä tarjouskilpailusta, hankintapäätöksestä ja sen tiedoksiannosta. Hyvitysmaksun määrää markkinaoikeus. Ensisjaiset keinot ensin Hyvitysmaksu on kuitenkin toissijainen oikeuskeino, joka tulee sovellettavaksi vain silloin, kun markkinaoikeudella ei ole käytettävissään muita keinoja puuttua hankintayksikön laittomaan Lue lisää ›

Halvin tarjous julkisen hankinnan tarjouskilpailussa ›

Halvin tarjous ei välttämättä voita julkisen hankinnan tarjouskilpailua. Hankintayksikön on hyväksyttävä tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan alhaisin. Halvin hinta on siis toinen valintaperuste. Miksi en voita vaikka minulla oli halvin tarjous? Vastaus löytynee hankintapäätöksen perusteluista. Toimittajan valinnasta tekee hankintayksikkö hankintapäätöksen. Päätös on perusteltava. Päätöksen perusteluissa on avattava ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat. Näitä on ainakin ehdokkaan, Lue lisää ›

Hankintapäätös on perusteltava ja tiedoksiannettava ›

Hankintapäätös on kilpailutetun julkisen hankinnan päätös. Päätöstä edeltää tarjouksen jättäneiden vertailu ja valinta. Päätös on tehtävä ja perusteltava huolellisesti. Päätös on tehtävä myös muusta ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista. Hankintapäätöksessä hankintayksikkö ilmoittaa hankintamenettelyn lopputuloksen ja päätökseen vaikuttaneet olennaiset seikat, ehdokkaiden valintaperusteet ja niiden soveltamistapa sekä voittaneen tarjoajan nimi. Katso artikkelin lopusta linkki hankintapäätöstä käsittelevään artikkeliin. Hankintapäätös Lue lisää ›