Hyvitysmaksu on hyvitys, jota voidaan maksaa hankintamenettelyn asianosaisille, joilla olisi ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Julkisessa hankinnoissa on noudatettava hankintalakia. Laissa on säännöksiä tarjouskilpailusta, hankintapäätöksestä ja sen tiedoksiannosta. Hyvitysmaksun määrää markkinaoikeus.

Ensisjaiset keinot ensin

Hyvitysmaksu on kuitenkin toissijainen oikeuskeino, joka tulee sovellettavaksi vain silloin, kun markkinaoikeudella ei ole käytettävissään muita keinoja puuttua hankintayksikön laittomaan menettelyyn. Ensisijaisija keinoja ovat hankintapäätöksen kumoaminen, hankintayksikölle annettu kielto soveltaa virheellistä menettelyä sekä hankintayksikön velvoittaminen virheellisen menettelyn korjaamiseen.

Maksu tulee kyseeseen, kun ensisijaisista keinoista saattaisi aiheutua hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat, tai jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Hakijalla on velvollisuus näyttää toteen virheellisestä menettelystä aiheutuneen vahingon määrä.

Hyvitysmaksu edellyttää

Hyvitysmaksun saaminen siis edellyttää virhettä hankintamenettelyssä. Virheen lisäksi edellytetään, että hakijalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä toimittajaksi tai tulla valituksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten pitää täyttyä

Markkinaoikeus voi kuitenkin jättää hyvitysmaksun määräämättä, jos hankintayksikkö on pidättäytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpanosta markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Hyvitysmaksun määrääminen ei estä hakijaa hakemasta vahingonkorvausta, mikäli todellisen vahingon määrä ylittää tuomitun hyvitysmaksun. Hyvitysmaksu otetaan kuitenkin huomioon korvausvelvollisuutta ja korvauksen määrää arvioitaessa. Hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.


Lue lisää kielletystä menettelystä julkisessa hankinnassa.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
21.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.