Kielletty menettely julkisessa hankinnassa voi tulla kysymykseen jos hankinnassa ei ole noudatettu lakia. Jos lakia ei ole noudatettu voi markkinaoikeus kumota hankintapäätöksen, kieltää virheellisen menettelyn tai velvoittaa hankintayksikön korvaamaan virheellinen menettely.

Menettelyn virheellisyyttä arvioidaan hankinnan sääntelyn tarkoituksen valossa. Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Tavoitteena on lyhyesti sanottuna vapaan kilpailun toteutuminen julkisessa hankinnassa. Sääntelytarve on ilmeinen, koska julkisen vallan varoja ei kukaan varjele kuin omiaan.

Kielletyn menettelyn seuraamukset

Markkinaoikeus voi tietyin edellytyksin märäätä hakijalle maksettavaksi hyvitysmaksua. Hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Markkinaoikeus voi myös määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen tai määrätä hankintayksikköä maksamaan valtiolle seuraamusmaksun. Joissain tilanteissa hankintayksikkö on voinut tehdä kohtuuttoman pitkän hankintasopimuksen, jota markkinaoikeus voi lyhentää.

Joissakin tapauksissa räikeä hankintalain rikkominen voi olla myös päätöksen tehneen virkamiehen tai viranhaltijan virkavirhe. Virkarikoksista kysymykseen voi tulla esim. lahjuksen ottaminen, virka-aseman väärinkäyttäminen tai virkavelvollisuuden rikkominen. Hankintayksikön työntekijöiden virkavelvollisuuksiin kuuluu olla selvillä kilpailulain säännöksistä. Tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen voi syyllistyä myös huolimattomuudella.


Lue lisää avoimesta ja rajoitetusta menettelystä julkisessa hankinnassa.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
16.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.