Julkinen hankinta edellyttää yleensä hankintaprosessia. Hankintaprosessilla tarkoitetaan julkisen hankinnan kilpailuttamisen eri vaiheita ja siinä noudatettavia menettelytapoja ja käytäntöjä. Prosessi alkaa tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisella ja hankinnasta ilmoittamisella. Hankintaprosessi päättyy hankintasopimukseen. Hankintasopimus on kirjallinen sopimus, joka tehdään hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välillä.

Avoin menettely

Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoituksen ohella hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyyntöjä soveliaiksi katsomilleen toimittajille. Näin ollen siis kuka tahansa valintakriteerit täyttävä voidaan ottaa mukaan tarjousvertailuun. Hankintayksikkö ei rajoita tarjouskilpailuun osallistuvien tahojen määrää ja hankinnasta ilmoitetaan julkisesti. Tämä on tarkoituksenmukaista hankinnoissa, joissa hankintayksikkö ei voi etukäteen tietää, ketkä ovat potentiaalisia tarjouksentekijöitä.

Rajoitettu menettely

Rajoitettu menettely on hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua; ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen. Ensiksi julkaistaan ilmoitus hankinnasta. Toimittajat voivat pyytää saada osallistua tarjouskilpaan. Osallistumishakemuksen joukosta hankintayksikkö valitsee ne yritykset, joille tarjouspyyntö lähetetään. Vain nämä valitut yritykset voivat siis tarjota. Tarjouskilpailuun on kuitenkin pyydettävä riittävä määrä toimittajia tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Julkisessa hankinnassa on ensisijaisesti käytettävä joko avointa tai rajoitettua menettelyä, oli kyseessä sitten kansallinen tai EU:n euromääräiset kynnysarvot ylittävä hankinta.

Muut hankintamenettelyt, kuten suorahankinta tai neuvottelumenettely, ovat mahdollista vain tietyin edellytyksin.


Lue lisää tarjoajasta julkisessa hankinnassa.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
9.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.