Tarjoaja tarkoittaa sellaista toimittajaa, joka on tehnyt tarjouksen julkisen hankinnan tarjouskilpaan. Julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä pyritään tehostamaan julkisten varojen käyttöä sekä edistämään laadukkaiden hankintojen tekemistä. Hankintoja koskevat menettelyt ovat pääsääntöisesti sitä raskaampia, mitä suuremmasta hankinnasta on euromääräisesti kysymys. Tavoitteena on myös turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tarjouskilpailussa. Tätä turvataan ennen kaikkea menettelysäännöksin.

Tarjoaja osallistuu kilpailuun

Tarjoaja tarkoittaa sellaista toimittajaa, joka on tehnyt tarjouksen, eli esimerkiksi avoimessa menettelyssä tarjouksen jättänyt taho taikka rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä sekä kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikön valitsema taho, jolta on pyydetty ja joka on antanut tarjouksen. Tarjoajat siis kilpailevat keskenään siitä, kuka tulee hankintayksikön valitsemaksi toimittajaksi.

Toimittaja voi olla luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkinen taho tai näiden ryhmittymä. Toimittajat tarjoavat markkinoilla esim. tavaroita, palveluja, rakennustyötä ja -urakoita.

 

 

laki julkisista hankinnoista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.