Oikeus muutoksenhakuun julkissa hankinnoissa käytettävästä menettelyst tai hankintapäätöksestä on asianosaisilla. Asianosainen on se, jota asia koskee. Asia saatetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valitus. Asianosaisuus voi syntyä esim. siten, että virheellinen menettely on vaikuttanut valittajan asemaan siten, ettei tämä ole päässyt tarjoamaan ollenkaan tai on jäänyt valitsematta tarjoajaksi.

Asianosaisuus täyttyykin esim. silloin kun valittaja toimii hankintaan liityvällä alalla (esim. yrittäjänä). Julkista hankintaa tehtäessä hankintayksikön on noudatettava hankintalain menettelysäännöksiä. Asia on selkein silloin, kun kilpailuttaminen on jäänyt kokonaan tekemättä, vaikka kynnysarvot kilpailuttamiseen olisivat ylittyneet.

 Oikeus muutoksenhakuun – menettely lainmukainen

Niissä tilanteissa, joissa hankintayksikkö on kilpailuttanut hankinnan ja muutenkin menetellyt lainmukaisesti, asianosaisuus/valituskelpoisuus syntyy vain, jos yrittäjä on antanut tarjouksen tarjouskilpailussa tai jos yrittäjä on voinut osoittaa pyrkineensä osallistumaan kilpailutukseen.

Huomattavaa on myös, että ehdokas, joka ei ole päässyt jatkoon tarjouskilpailun aikaisemmasta vaiheesta, ei voi hakea muutosta hankintamenettelyn jatkovaiheista.

Asianosaisen lisäksi muutosta voivat hakea muutamat viranomaistahot tietyissä hankintaa koskevassa asiassa.

Lakimieheltä saat neuvoa siihen, onko sinun tapauksessasi muutoksenhaku mahdollinen.


Lue lisää kielletystä menettelystä julkisessa hankinnassa.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
29.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.