Määräävä markkina-asema

Unionin yrityskauppavalvonta ›

Unionin yrityskauppavalvonta on Euroopan komission tekemää liikevaihdoltaan merkittävien yritysten kauppoihin liittyvää valvontaa. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Euroopan komissiolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät kaupat. Pienimmillä kaupoilla ei oletusarvoisesti ole merkitystä kilpailutilanteeseen talousalueella. Yrityskauppavalvonnalla pyritään turvaamaan markkinoiden kilpailullinen rakenne. Ilman valvontaa harvojen yritysten hallitsemalla markkina-alueella voitaisiin yrityskaupoilla saavuttaa monopoli Lue lisää ›

Yrityskauppavalvonta ›

Yrityskauppavalvonta on valvontaa, jota Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee tutkiakseen yrityskauppoja. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät kaupat. Pienimmillä kaupoilla ei oletusarvoisesti ole merkitystä kilpailutilanteeseen. Yrityskauppa on saatettava Kilpalu- ja kuluttjaviraston tietoon ensinnäkin, jos kaupan osapuolten liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa. Tämä liikevaihtoraja Lue lisää ›

Kohtuuton hinnoittelu voi olla määrävän markkina-aseman väärinkäyttöä ›

Kohtuuton hinnoittelu liittyy yleensä samalla tuotantoportaalla toimivien elinkeinoharjoittajien osto- tai myyntihintoihin. Tällaisten hintojen tai muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen voi olla kiellettyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Määrävä markkina-asema? Määräävän markkina-aseman toteamiseksi on ensinnäkin kartoitettava relevantit markkinat. Re­le­vant­te­ja mark­ki­noi­ta mää­ri­tel­täes­sä ote­taan huo­mioon se­kä ky­syn­nän et­tä tar­jon­nan kor­vat­ta­vuus. Ky­syn­nän kor­vat­ta­vuus on vä­lit­tö­min ja te­hok­kain te­ki­jä, jo­ka Lue lisää ›

Kilpailuoikeus ja sen tavoitteet ›

Kilpailuoikeus on osa markkinaoikeutta. Kilpailulainsäädännön tavoitteena on  kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tavoitteena on terve ja taloudellisin perustein toimiva vapaa kilpailu. Kilpailuoikeus sisältää mm. julkiset hankinnat, määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot ja arvioinnin, yrityskauppojen säätelyn, viestintämarkkinoiden sääntelyn. Sopimattoman menettely elinkeinotoiminnassa kuuluu myös kilpailuoikeuteen. Kilpailuoikeudellisia riitoja käsitellään tyypillisesti ensiasteena markkinaoikeudessa. Kilpailuvirasto valvoo kilpailuoikeudellisten säännöksien noudattamista. Kilpailulakien tavoitteet Kilpailulakien Lue lisää ›

Määräävä markkina-asema: Kohtuuton hinnoittelu ›

Ylihinnoittelu ja alihinnoittelu Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi sekä ylihinnoitella että alihinnoitella tuotteitaan tai palveluitaan. Molemmin päin tehty hinnoittelu voi olla kohtuutonta ja sitä kautta kiellettyä. Jos tällaisella hinnoittelulla on väärät tarkoitusperät, se on kiellettyä.Alihinnoittelun kohdalla puhutaan saalishinnoittelusta. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys polkee hinnat tilapäisesti niin alas, että yrityksen kilpailija Lue lisää ›

Määräävä markkina-asema: Alihinnoittelu ›

Mitä on saalistushinnoittelu? Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys hinnoittelullaan ajaa kilpailijoita pois markkinoilta taikka estää uusien kilpailijoiden markkinoille tulon.Saalistushinnoittelu on siis alihinnoittelua. Saalistushinnoittelun tunnusmerkki on, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys laskee hinnat yritykselle itselleenkin kannattamattomalle tasolle. Kun saalistushinnoittelun avulla pienempi kilpailija on ajettu pois markkinoilta tai uusien kilpailijoiden markkinoille pääsy on estetty, Lue lisää ›