Kohtuuton hinnoittelu liittyy yleensä samalla tuotantoportaalla toimivien elinkeinoharjoittajien osto- tai myyntihintoihin. Tällaisten hintojen tai muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen voi olla kiellettyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Määrävä markkina-asema?

Määräävän markkina-aseman toteamiseksi on ensinnäkin kartoitettava relevantit markkinat. Re­le­vant­te­ja mark­ki­noi­ta mää­ri­tel­täes­sä ote­taan huo­mioon se­kä ky­syn­nän et­tä tar­jon­nan kor­vat­ta­vuus. Ky­syn­nän kor­vat­ta­vuus on vä­lit­tö­min ja te­hok­kain te­ki­jä, jo­ka ra­joit­taa yri­tys­ten riip­pu­ma­ton­ta käyt­täy­ty­mis­tä mark­ki­noil­la. Yri­tys ei voi mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­taa hin­toi­hin ja toi­mi­tuseh­toi­hin, jos kaup­pa­kump­pa­nit voi­vat siir­tyä hel­pos­ti käyt­tä­mään kor­vaa­via hyö­dyk­kei­tä tai hank­kia hyö­dyk­kei­tä muu­al­la si­jait­se­vil­ta ta­va­ran­toi­mit­ta­jil­ta.

Kun re­le­van­tit mark­ki­nat on mää­ri­tel­ty, voi­daan ar­vioi­da yri­tyk­sen mark­ki­na­voi­maa näil­lä mark­ki­noil­la.  Usein arviointi aloitetaan tarkastelemalla yrityksen ja sen kilpailijoiden markkinaosuuksia. Mark­ki­nao­suus ei kui­ten­kaan ole yk­sin­omai­nen tai rat­kai­se­va te­ki­jä mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man to­tea­mi­ses­sa, ei­kä mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man syn­ty­mi­sel­le voi­da aset­taa tiet­tyä mark­ki­nao­suus­ra­jaa.

Yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä.

Väärinkäytösten muodot

Väärinkäyttöä on erityisesti kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen tai muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen. Määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on huomattavaa markkinavoimaa, jolloin sillä olisi mahdollisuus kilpailusta vapaana tai lähes vapaana päättää hinnoista ja hinnoittelun perusteista. Yritys ei kuitenkaan saa periä hyödykkeistään kohtuuttoman korkeita hintoja, koska tällainen toiminta olisi määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Arvioitaessa, onko yritys syyllistynyt kohtuuttomaan hinnoitteluun osana määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, tulee hintoja verrata luotettavaan ja selkeään vertailukohtaan, kuten esimerkiksi muihin saman alan yritysten hinnoitteluun. Samoin arviossa huomioidaan hyödykkeen tuotantokustannusten vaihtelu ja suhde hyödykkeen hintoihin.

Ilmeisen kohtuuton hinnoittelu

Hinnoittelua on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana, jos hyödykkeen hintataso tai tuotannon kannattavuus poikkeaa olennaisesti asianomaisen alan yleisestä hintatasosta tai kannattavuudesta. Kohtuutonta hinnoittelua on myös syrjivä hinnoittelu, jolloin määräävässä markkina-asemassa oleva yritys kohtelee asiakkaita toisistaan poikkeavalla tavalla. Yritys esimerkiksi perii erilaisia hintoja eri asiakkailta, vaikka kustannukset eivät poikkea toisistaan; tai samanlaisia hintoja, vaikka kustannukset ovat erisuuruiset. Kielletyt alennusjärjestelyt voidaan myös rinnastaa kohtuuttomaan hinnoitteluun. Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys on lähtökohtaisesti velvollinen toimittamaan asiakkailleen tuotteita yhtäläisillä ehdoilla. Yritys voi periä erilaisia hintoja vain yleisesti hyväksytyillä ja todettavilla perusteilla. Hyväksyttävinä alennuksina voidaan pitää esimerkiksi ostomääriin perustuvia määräalennuksia sekä alennuksia, jotka perustuvat myyjälle syntyviin kustannussäästöihin. Paljousalennukset, jotka eivät perustu todellisiin kustannussäästöihin tai muihin selviin alennusperusteisiin ja joita käytetään asiakkaita syrjivästi, ovat kiellettyjä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

Alennusjärjestelyt voivat olla kiellettyjä, jos niiden tarkoitus on sitoa asiakkaita määräävässä markkina-asemassa olevaan yritykseen. Kohtuuttoman korkea hinnoittelu, hintasyrjintä sekä syrjivät ja sitovat alennusjärjestelmät ovat pääsääntöisesti kiellettyjä määräävässä markkina-asemassa olevalta yritykseltä. Hinnoittelun selkeys ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä tekijöitä, joilla turvataan kohtuullinen ja tasapuolinen hinnoittelu.

Nopeaa apua lakiasioihin.