Kartellit

Kilpailuoikeus ja sen tavoitteet ›

Kilpailuoikeus on osa markkinaoikeutta. Kilpailulainsäädännön tavoitteena on  kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tavoitteena on terve ja taloudellisin perustein toimiva vapaa kilpailu. Kilpailuoikeus sisältää mm. julkiset hankinnat, määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot ja arvioinnin, yrityskauppojen säätelyn, viestintämarkkinoiden sääntelyn. Sopimattoman menettely elinkeinotoiminnassa kuuluu myös kilpailuoikeuteen. Kilpailuoikeudellisia riitoja käsitellään tyypillisesti ensiasteena markkinaoikeudessa. Kilpailuvirasto valvoo kilpailuoikeudellisten säännöksien noudattamista. Kilpailulakien tavoitteet Kilpailulakien Lue lisää ›

Kartelli voi aiheuttaa kilpailun vääristymistä ›

Kartelli nimitystä käytetään yritysten yhteenliittymästä, jonka tarkoituksena on rajoittaa kilpailua ja saavuttaa määrävä asema, jopa monopoli kyseessä olevilla markkinoilla. Kartelli voi käyttää monenlaisia keinoja kilpailun rajoittamiseksi. Hintakartellit Kartellit on kielletty lainsäädännöllä useimmissa maissa. Hintakartelli tarkoittaa järjestelyä, jossa samalla tuotanto tai jakeluportaalla sovitaan tuotteiden hinnasta. Hintakartelli voi olla osto- tai myyntikartelli. Ostokartellissa esim. metsäyhtiön voivat sopia puun sisäänostohinnoista. Luonnollisesti Lue lisää ›

Horisontaalinen kilpailunrajoitus ›

Horisontaalinen kilpailunrajoitus on samalla tuotantoportaalla toimivien kilpailevien elinkeinonharjoittajien välisiä kiellettyjä kilpailua rajoittavia sopimuksia ja menettelyjä. Kielletyt kilpailunrajoitukset estävät vapaan kilpailun, rajoittavat tai vääristävät sitä. Kiellettyä yhteistyötä voi olla esim. sopimushinnoittelu, jossa valmistajat tai elinkeinonharjoittajat sopivat vaikkapa jonkun kulutushyödykkeen ulosmyyntihinnoista. Kartellit ovat tyypillisiä horisontaalisia kilpailua rajoittavia rakennelmia. Horisontaalinen kilpailunrajoitus voi olla.. Kiellettyä on a) sopimukset, b) Lue lisää ›

Hintakartelli rajoittaa vapaata kilpailua ›

Hintakartelli tarkoittaa järjestelyä, jossa samalla tuotanto tai jakeluportaalla sovitaan tuotteiden hinnasta. Kartelli ei välttämättä koske ainoastaan tuotteita, vaan voi koskea myös palveluita. Kartellilla tarkoitetaan yleisemmin yritysten yhteenliittymää. Yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on keskinäistä kilpailua rajoittamalla saavuttaa monopoli tai siihen verrattava asema markkinoilla. Hintakartelli voi olla osto- tai myyntikartelli. Ostokartelli on hintakartelli Ostokartellissa esim. metsäyhtiön voivat sopia puun Lue lisää ›

Yritysten väliset sopimukset: Tarjouskilpailu ›

Mikä on tarjouskartelli? Tarjouskartelli samaan tarjouskilpailuun osallistuvat yritykset yhdenmukaistavat tarjouksensa. Tarjouskilpailussa yritykset, jotka normaalisti kilpailisivat keskenään, toimivatkin yhteisymmärryksessä ja esimerkiksi yhdenmukaistavat tarjouksiaan.Tarjouskilpailua käytetään usein kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun löytämiseksi, esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Tarjouskilpailun tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti paras (ja halvin) palvelun tai tavaran toimittaja. Jos tarjouskilpailuun osallistuvat tahot ovat keskenään sopineet asioista etukäteen, ei tarjouskilpailulla saavuteta Lue lisää ›

Yritysten väliset sopimukset: Kilpailun rajoittaminen ›

Kartelli on kielletty kilpailunrajoitus Kartelli on keino, jolla keskenään kilpailevat elinkeinonharjoittajat voivat hillitä keskinäistä kilpailua ja näin lisätä markkinavoimaansa ja hallita kyseisiä markkinoita. Kartelli muodostuu joukosta yrityksiä, jotka jollakin tavalla liittyvät yhteen sopiakseen hinnoista tai jakaakseen markkinoita keskenään. Kartelli johtaa siihen, että siihen osallistuvat yritykset hallitsevat omaa osuuttaan markkinoista ilman, että niiden tarvitsisi tarjota kuluttajille mahdollisimman Lue lisää ›