Mikä on tarjouskartelli?

Tarjouskartelli samaan tarjouskilpailuun osallistuvat yritykset yhdenmukaistavat tarjouksensa. Tarjouskilpailussa yritykset, jotka normaalisti kilpailisivat keskenään, toimivatkin yhteisymmärryksessä ja esimerkiksi yhdenmukaistavat tarjouksiaan.Tarjouskilpailua käytetään usein kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun löytämiseksi, esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Tarjouskilpailun tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti paras (ja halvin) palvelun tai tavaran toimittaja. Jos tarjouskilpailuun osallistuvat tahot ovat keskenään sopineet asioista etukäteen, ei tarjouskilpailulla saavuteta tavoitetta.Tarjouskartelli voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yksi tarjouskartellin toteuttamistapa on peitetarjouksen jättäminen. Sillä pyritään luomaan aidon kilpailun vaikutelma, mutta todellisuudessa yksi tai useampi tarjoajista jättää tarjouksen, jonka se tietää olevan liian korkea tai sellainen, joka sisältää sellaisia erityisehtoja, joita ostaja ei voi mitenkään hyväksyä. Näillä pyritään ohjaamaan lopullinen hankinta ennalta sovittuun, tarjoajalle edulliseen tarjoukseen.Tarjouskartelli voidaan toteuttaa myös niin, että yksi tai useampi yritys pidättäytyy tarjouksesta tai vetää jo jättämänsä tarjouksen pois. Tällä pyritään siihen, että voittajaksi sovittu tarjous tulee valituksi. Tarjouskartellien yleisenä tavoitteena on nostaa voittavan tarjouksen hintaa ja kasvattaa näin kartellissa mukana olevien yritysten tuottoja. Yritykset, jotka suostuvat luopumaan tarjouksen tekemisestä tai jotka jättävät tarkoituksella häviävän tarjouksen, voivat esimerkiksi saada vastineeksi aliurakoita tai toimitussopimuksia valituksi tulleelta toimittajalta tai vaihtoehtoisesti seuraavassa tarjouskilpailussa on ”heidän vuoronsa voittaa”.Jonkin menettelyn määrittely kielletyksi tarjousyhteistyöksi ei ole riippuvainen sopimuksen muodosta. Tarjouskartelli voi perustua niin kirjalliseen kuin suulliseenkin sopimukseen tai muuhun yritysten yhteisymmärrykseen.Sallittua yhteistyötä on kuitenkin elinkeinonharjoittajien antama yhteinen tarjous yhteisestä suorituksesta eli konsortio, jossa kaikki yhteistarjoukseen osallistuvat myös osallistuvat itse työn suorittamiseen. Sallitulla yhteisellä tarjouksella tarkoitetaan järjestelyä, jossa yritykset sitoutuvat sellaiseen yhteiseen työsuoritukseen, josta yritys ei yksinään pystyisi suoriutumaan. Yhteistyötarjous annetaan kohteissa, jotka edellyttävät suuria hankintoja, investointeja ja resursseja, kuten rakennusurakoissa, joista etenkin pienemmillä yrityksillä on vaikeuksia selvitä yksinään.

Nopeaa apua lakiasioihin.