Horisontaalinen kilpailunrajoitus on samalla tuotantoportaalla toimivien kilpailevien elinkeinonharjoittajien välisiä kiellettyjä kilpailua rajoittavia sopimuksia ja menettelyjä.

Kielletyt kilpailunrajoitukset estävät vapaan kilpailun, rajoittavat tai vääristävät sitä. Kiellettyä yhteistyötä voi olla esim. sopimushinnoittelu, jossa valmistajat tai elinkeinonharjoittajat sopivat vaikkapa jonkun kulutushyödykkeen ulosmyyntihinnoista. Kartellit ovat tyypillisiä horisontaalisia kilpailua rajoittavia rakennelmia.

Horisontaalinen kilpailunrajoitus voi olla..

Kiellettyä on a) sopimukset, b) menettelytavat ja c) päätökset, joilla;

1. suo­raan tai vä­lil­li­ses­ti vah­vis­te­taan os­to- tai myyn­ti­hin­to­ja taik­ka mui­ta kaup­paeh­to­ja

2. jae­taan mark­ki­noi­ta tai han­kin­ta­läh­tei­tä

3. ra­joi­te­taan tai val­vo­taan tuo­tan­toa, mark­ki­noi­ta, tek­nis­tä ke­hi­tys­tä taik­ka in­ves­toin­te­ja

4. tai, joiden mukaan so­pi­muk­sen syn­ty­mi­sen edel­ly­tyk­sek­si ase­te­taan se, et­tä so­pi­mus­puo­li hy­väk­syy li­sä­suo­ri­tuk­set, joil­la nii­den luon­teen vuok­si tai kaup­pa­ta­van mu­kaan ei ole yh­teyt­tä so­pi­muk­sen koh­tee­seen

5. tai, eri kaup­pa­kump­pa­nei­den sa­man­kal­tai­siin suo­ri­tuk­siin so­vel­le­taan eri­lai­sia eh­to­ja si­ten, et­tä kaup­pa­kump­pa­nit ase­te­taan epäe­dul­li­seen kil­pai­lua­se­maan

Mitään nimenomaista päätöstä ei edellytetä, vaan edellä kuvatun kaltainen kielletty toiminta riittää. Lisää tietoa kilpailunrajoituksista löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.


Lue lisää hintakartelleista.

Lähde §: kilpailulaki


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.