Hankintapäätös on kilpailutetun julkisen hankinnan päätös. Päätöstä edeltää tarjouksen jättäneiden vertailu ja valinta. Päätös on tehtävä ja perusteltava huolellisesti. Päätös on tehtävä myös muusta ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista. Hankintapäätöksessä hankintayksikkö ilmoittaa hankintamenettelyn lopputuloksen ja päätökseen vaikuttaneet olennaiset seikat, ehdokkaiden valintaperusteet ja niiden soveltamistapa sekä voittaneen tarjoajan nimi.

Hankintapäätös ja sen tiedoksianto

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti. Päätös on annettava kaikille niille, joita asia koskee (asianosaiset). Päätöksen tiedoksiannossa on lain mukaan käytettävä hankintayksikölle ilmoitettua sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Mikä merkitys on tiedoksiannolla?

Tiedoksiannosta alkaa kulua oikaisuvaatimusaika. Hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, hankintayksikön yhteystieto sekä ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä, joissa selostetaan, miten ehdokas tai tarjoaja voi saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi hankintaoikaisuna.


Lue lisää hankintapäätöksestä.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.