Hankintalainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailussa.

Hankinnassa on mahdollisimman hyvin käytettävä hyväksi olemassa olevia kilpailuolosuhteet. Hankintamenettelyn osapuolia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä. Toiminnan on oltava avointa ja suhteellisuusperiaatteen mukaista.

Toiminta on järjestettävä niin, että hankintoja voitaisiin tehdä mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Hankintojen toteuttamisessa on huomioitava myös kokonaisuus ja ympäristönäkökohdat. Hankintatoimintaa voidaan vähentää puitejärjestelyillä. Myös yhteishankintoihin ja muihin yhteistökeinoihin kannuastetaan tarjouskilpailuissa.

Eu- ja Kv-sopimukset

Kansallisen julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön lisäksi suomea velvoittaa EU:n määräykset. Julkisia hankintoja tehtäessä puhutaan usein kynnysarvoista. Kynnysarvoilla tarkoitetaan hankinnan euromääräistä alarajaa, jonka jälkeen kilpailutus on tietyllä tavalla tehtävä. Esim. viraston ovelle voidaan hankkia katuharja, ilman tarjouspyyntöä ja kilpailuttamista. Euroopan unioni on määritellyt omat raja-arvonsa hankinnan toteuttamiselle. Unionin tasoisen sääntelyn tarkoituksena on kilpailun avaaminen jäsenmaiden välillä suurimmissa julkisissa hankinnoissa.

Lue lisää hankinnan kohteesta.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
16.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.