Euroopan Unionin (EU) sisämarkkina kuuluu unionin tärkeimpiin kulmakiviin, joka käsittää EU jäsenvaltioiden välisten kaupan esteiden poistamista kaupankäynnin edistämiseksi.

EU sisämarkkinoilla ihmiset, tavarat, palvelut ja raha liikkuvat vapaasti unionin rajojen sisällä. Vastavuoroisuuden periaatteella on ollut keskeinen asema kaupan esteiden poistamisessa sisämarkkinoilta. EU-kansalaisella on oikeus asua ja matkustaa vapaasti EU:n alueella työn, opiskelun, ostosten teon tai eläkepäivien viettämisen merkeissä ja nauttia eri puolilta unionia tulevista tuotteista.

EU sisämarkkina takaa myös, että EU:n kansalainen voi työskennellä ilman työlupaa toisessa unionin maassa. Periaatteeseen kuuluu myös, että asuinmaassa oleskelevaa EU- kansalaista on kohdeltava kuin oman maan kansalaisia.

EU sisämarkkina: Neljä vapautta

Euroopan Unionin sisämarkkina perustuu neljään vapauteen; ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja rahan vapaaseen liikkuvuuteen. Ihmisten vapaa liikkuvuus tarkoittaa sitä, että EU-kansalaisella on oikeus liikkua vapaasti unionin rajojen sisällä. Lisäksi, asuinmaassa oleskelevaa EU- kansalaista on kohdeltava kuin oman maan kansalaisia. Tämä tarkoittaa, että toisessa EU maassa asuvalle EU-kansalaiselle on myönnettävä samoja oikeuksia kuten oman maan kansalaisille. Tämä käsittää mm. oikeuden samoihin sosiaalietuuksiin.

Palvelujen vapaan liikkuvuuden periaatteesta määrätään SEUT 56 ja 57 (EY 49 ja 50) artikloissa. Artiklassa SEUT 56 (EY 49) kielletään rajoitukset, jotka koskevat muuhun jäsenvaltioon kuin palvelujen vastaanottajan valtioon sijoittautuneen jäsenvaltion kansalaisen vapautta tarjota palveluja Euroopan Unionissa. SEUT 57 (EY 50) artiklassa puolestaan määrätään, että palveluilla tarkoitetaan suorituksia, joista tavallisesti maksetaan korvaus ja joita määräykset tavaroiden, pääomien tai henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta eivät koske.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus varmistetaan poistamalla tullit ja määrälliset rajoitukset sekä kieltämällä vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet. Vuonna 2008 hyväksytyllä uudella lainsäädäntökehyksellä on vahvistettu tuntuvasti tuotteiden kaupan pitämistä koskevia sääntöjä, tavaroiden vapaata liikkuvuutta, unionin markkinavalvontajärjestelmää ja CE-merkintää. Lisäksi on vakiinnutettu vastavuoroisen tunnustamisen periaate, joka kattaa useita tuotteita, joita EU:n tason yhdenmukaistaminen ei koske.


Lue lisää EU:n lainsäädännöstä.

Lähde §: sopimus Euroopan Unionin toiminnasta


Suomen Juristit Oy
15.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.