Emoyhtiö on yhtiö, joka käyttää määräysvaltaa muissa, tytäryhtiöiksi kutsutuissa, yhtiöissä. Näiden yhdessä muodostamaa taloudellista kokonaisuutta kutsutaan konserniksi. Emoyritys on konsernissa sellainen yritys, josta millään muulla yrityksellä ei ole yli 50 prosentin määräysvaltaa.

Emoyhtiön yli 50 prosentin äänivalta suhteessa tytäryhtiöönsä voi syntyä joko suoraan tai välillisesti. Määräysvalta toteutuu yleensä siten, että emoyhtiöllä on yli puolet äänivallasta tytäryhtiössä. Äänivalta syntyy usein esim. omistuksesta. Äänivalta on voitu toteuttaa myös johdossa olevan riittävän emoyhtiön edustuksen myötä.

Konsernisuhteella on merkitystä kirjanpidossa. Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilinpäätökset on laadittava niin sanotun konsernitaseen ja konsernituloslaskelman muotoon, eli yhdisteltävä tiettyjen kirjanpidollisten ohjeiden mukaisesti.

Yksinkertaisin syy konsernirakenteiden syntymiselle on kustannustehokkuuden parantaminen. Emoyhtiöitä kutsutaankin usein toiselta nimeltään palveluyhtiöiksi. Tällä viitataan ajatukseen siitä, että emoyhtiö voi tarjota tytäryhtiöilleen keskitetysti järjestämiään palveluita edullisemmin. Emoyhtiö soveltuu hyvin myös varojen siirtelyyn erilaista tulosta tekevien yhtiöiden välillä. Tuloksen tasaamisella voidaan saavuttaa verotuksellisia etuja.

Rahoituksellinen hyöty järjestelystä voi olla esim. tytäryhtiön saama pääomalaina. Toisaalta voidaan tukea isojen konsernien uusia innovaatioita suuntaamalla jonkun yhtiön voimavaroja enemmän esim. tuotekehittelyyn, mikä lähtökohtaisesti on tappiollista toimintaa.

Holding-yhtiöt

Kokonaan oma käsitteensä konsernisuhteita silmällä pitäen ovat holding-yhtiöt. Niillä tarkoitetaan emoyhtiöinä toimivia yrityksiä, joiden ainoa tehtävä on tytäryhtiöiden omistaminen ja hallinnointi. Holding-yhtiöllä ei siis yleensä ole omaa liiketoimintaa, vaan sen tytäryhtiöiden voitot niin sanotusti kotiutetaan holding-yhtiön kotimaahan osinkotuloina. Merkityksellisiä holding-yhtiöt ovatkin nimenomaan kansainvälisten konsernien kohdalla. Holding-yhtiö myös mahdollistaa ketterämmän yritysrakenteen siten, että yrityskaupat ym. toimet on helpompi toteuttaa valmiiksi jaotellussa konsernissa.


Lue lisää konsernista.

Lähde §: osakeyhtiölaki


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.