Parkkisakot

Parkkisakot ›

Niin sanottuja parkkisakkoja on kahta tyyppiä, pysäköintivirhemaksu ja pysäköinnin valvontamaksu. Pysäköintivirhemaksu on viranomaisen määräämä seuraamus virheellisestä pysäköinnistä. Poliisin ohella pysäköinninvalvonnasta voi huolehtia kunnallinen pysäköinninvalvonta. Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan käsitellä viranomaisten määräämiä pysäköintivirhemaksuja, vaan yksityisiä pysäköintivirhemaksuja. Lisäksi tarkastellaan hieman kysymystä siitä, pitääkö sellaisia yleensä maksaa vai ei.  Mikä on pysäköinnin valvontamaksu? Pysäköinnin valvontamaksussa on kysymys yksityisoikeudellisesta Lue lisää ›

Pysäköintiehtojen rikkominen on sopimusrikkomus ›

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle muodostaa sopimuksen. Sopimusehdot on oltava selvästi esillä esimerkiksi opastetaulussa näkyvällä paikalla. Pysäköimällä ajoneuvon kuljettaja hyväksyy ilmoitetut pysäköintiehdot. Jos ajoneuvo pysäköidään ehtojen vastaisesti, pysäköijä rikkoo sopimusta. Tämän perusteella pysäköinninvalvoja voi kirjoittaa auton kuljettajalle valvontamaksun. Valvontamaksu on tavallaan sopimussakko seurauksena sopimuksen rikkomisesta. Sopimus syntyy ajoneuvon kuljettajan ja kiinteistön omistajan/haltijan välille. Jos Lue lisää ›

Onko yksityinen parkkisakko julkisen vallan käyttöä? ›

Autoilijoiden ja yksityisten pysäköinninvalvontayritysten välillä on ollut erimielisyyksiä siitä, onko valvontamaksun määrääminen rinnastettava julkisen vallan käyttöön. Lähtökohtaisesti vain viranomaisilla on oikeus käyttää julkista valtaa ja siten määrätä sakko. Jos pysäköinnin ehdot on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi, ja ajoneuvo pysäköidään alueelle, syntyy sopimus. Ehtojen vastainen pysäköinti tarkoittaa sopimusrikkomusta, ja valvontamaksu on seuraus sopimusrikkomuksesta. Korkein oikeus on Lue lisää ›

Omistan ajoneuvon, mutta en pysäköinyt sitä itse – pitääkö maksaa? ›

Parkkisakko pitää maksaa, jos pysäköintiehdot on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi pysäköintialueella ja ajoneuvo pysäköidään niiden vastaisesti. Jos pysäköintiehtoja ei ole ilmoitettu tai ne eivät ole selkeästi näkyvillä, sakkoa ei tarvitse maksaa. Sen lisäksi sopimukseen tarvitaan kaksi osapuolta. Yksityisen sakottajan on kyettävä osoittamaan, keiden välille sopimus on syntynyt. Toisin sanoen hänen on pystyttävä osoittamaan ajoneuvon paikalle tuoneen Lue lisää ›

Mihin yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu? ›

Tällä hetkellä ei ole lakia, joka säätelisi yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Toiminta rakentuu yleisten periaatteiden ja oikeuskäytännön varaan. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2010:23 todennut, että yksityisen pysäköinninvalvonnan harjoittaminen on sallittua. Korkeimman oikeuden ratkaisussa todetaan, että parkkeeratessa yksityisen pysäköinninvalvojan valvomalle alueelle syntyy sopimus autoilijan ja maanomistajan välillä. Vaikka autoilijoiden kesken on paljon ristiriitaisia mielipiteitä sopimuksen syntymisestä parkkeeraamistilanteessa, tämä Lue lisää ›

Parkkisakko: Virhepysäköinti ja tarpeeton joutokäynti ›

Pysäköintivirhe ei yleensä ole rikosoikeudellisesti tuomittava teko, josta määrätään sakkorangaistus. Pysäköintiä koskevien sääntöjen rikkomisesta tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa. Muussa tapauksessa virheestä määrätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu, joka on rikosoikeudellisesta seuraamusjärjestelmästä erillinen lakiin perustuva hallinnollinen sanktio. Pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten rikkomisesta määrätään aina pysäköintivirhemaksu, jos jotain virheestä seuraa. Lue lisää ›

Parkkisakko: Pysäköintivirhemaksu, syynä auton seisotus ›

Pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa. Virheellisestä pysäköinnistä kuljettajaa voidaan muistaa pysäköintivirhemaksulla. On pysäköinninvalvojan mielentilasta kiinni, antaako hän parkkisakot, vaikka kuljettaja istuu autossa ja on heti valmis auton siirtämään. Sakotusoikeus pysäköinninvalvojalla kuitenkin on olemassa. Pysäköintinä ei pidetä lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista varten. Ajoneuvon saa seisauttaa myös kuormaamista tai kuorman Lue lisää ›

Parkkisakko: Kunnan pysäköinninvalvonta ›

Kunta voi huolehtia alueellaan poliisin ohella pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämisestä. Kunnassa pysäköinninvalvontaa johtaa kunnallinen pysäköinninvalvoja, jolla on tarvittava määrä apulaisia. Kunnallinen pysäköinninvalvoja on poliisipiirin päällikön johdon ja valvonnan alainen. Kunnallisen pysäköinninvalvontahenkilökunnan kelpoisuusehdoista sekä virkapuvusta ja tunnusmerkistä on omat määräyksensä. Ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa selvitettävä henkilöllisyytensä pysäköinninvalvojalle Lue lisää ›

Parkkisakko: 30 päivää maksuaikaa ›

Pysäköinninvalvonnasta  annetun lain mukaan virheen tehneelle kuljettajalle annetaan 30 päivää aikaa suorittaa maksu päätöksen tiedoksisaannista. Ellei maksukehotusta jostakin syystä voida kuljettajalle antaa, taikka ajoneuvoon näkyvälle paikalle kiinnittää, toimitetaan se ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, jonka on suoritettava maksu niin ikään 30 päivän kuluessa pysäköintivirhemaksun tiedoksisaannista. Jos maksua ei annetussa määräajassa makseta, sitä voidaan korottaa tai sille Lue lisää ›

Parkkisakko: Aiheeton pysäköintivirhemaksu ›

Ajoneuvon kuljettaja, omistaja tai haltija, jonka mielestä pysäköintivirhemaksu on aiheeton, saa maksuajan kuluessa esittää oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle. Tämän on viivytyksettä ratkaistava asia ja annettava päätös vaatimuksen esittäjälle tiedoksi. Jos pysäköinninvalvoja hyväksyy oikaisuvaatimuksen, hänen on peruutettava maksukehotus tai maksun korotus. Jos maksu on jo suoritettu, liikaa maksettu määrä on määrättävä palautettavaksi asianomaiselle. Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen Lue lisää ›