Ajoneuvon kuljettaja, omistaja tai haltija, jonka mielestä pysäköintivirhemaksu on aiheeton, saa maksuajan kuluessa esittää oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle. Tämän on viivytyksettä ratkaistava asia ja annettava päätös vaatimuksen esittäjälle tiedoksi. Jos pysäköinninvalvoja hyväksyy oikaisuvaatimuksen, hänen on peruutettava maksukehotus tai maksun korotus. Jos maksu on jo suoritettu, liikaa maksettu määrä on määrättävä palautettavaksi asianomaiselle.

Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmään on liitettävä todistus vaaditun maksun suorittamisesta määräajassa sillä uhalla, että valitus muuten jätetään tutkimatta. Valituskirjelmän saa toimittaa myös pysäköinninvalvojalle, jonka tulee silloin oman lausuntonsa ohella toimittaa se hallinto-oikeudelle.

Lue lisää parkkisakoista.

Lähde §: laki pysäköinninvalvonnasta

Nopeaa apua lakiasioihin.