Pysäköinninvalvonnasta  annetun lain mukaan virheen tehneelle kuljettajalle annetaan 30 päivää aikaa suorittaa maksu päätöksen tiedoksisaannista. Ellei maksukehotusta jostakin syystä voida kuljettajalle antaa, taikka ajoneuvoon näkyvälle paikalle kiinnittää, toimitetaan se ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, jonka on suoritettava maksu niin ikään 30 päivän kuluessa pysäköintivirhemaksun tiedoksisaannista.

Jos maksua ei annetussa määräajassa makseta, sitä voidaan korottaa tai sille asetetaan ulosottouhka eli korotus kannattaa maksaa, jotta ulosottotoimenpiteiltä välttyisi. Kysymyksessä on siis erityislain nojalla määrättävä maksu, jolla on tiukat maksuajat. Pysäköinninvalvoja voi erityisistä syistä myöntää maksuajan pidennystä.

Kunnallisessa pysäköinninvalvonnassa olevalla alueella tehdyistä pysäköintivirheistä perittävät maksut saa asianomainen kunta, muutoin valtio. Pysäköintiä valvoo pysäköinninvalvojien lisäksi myös poliisi.

Lue lisää kunnan pysäköinninvalvonnasta.

Lähde §: laki pysäköinninvalvonnasta

Nopeaa apua lakiasioihin.