Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle, asutukselle, luonnon yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Luvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ja että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa. Kilpailuluvan myöntää kunnan ympäristönsuojelulautakunta ja päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta. Kunta voi periä myöntämästään luvasta maksun, joka voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Lue lisää maastoliikenneluvista.

Lähde §: maastoliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.