Liikenne

Ajoneuvon kuljettajalla on useita velvollisuuksia, joita säännellään erilaisilla normeilla. Huomioon tulee ottaa muun muassa vakuutukseen ja katsastukseen liittyvät seikat, tiekuljetustilanteet, pysäköintivirhemaksuihin liittyvät velvollisuudet, sekä velvollisuudet vaaratilanteissa. Myös muilla osallisilla, kuten matkustajilla voi olla velvollisuuksia esimerkiksi onnettomuustilanteessa, ja siksi on hyvä omata yleiskäsitys liikennettä koskevista laeista. Tästä osiosta löytyy kattavasti informaatiota liikenteeseen liittyen.

Rahdinkuljettajan vastuu: Milloin kuljettaja on vastuussa? ›

Rahdinkuljettaja vastaa palveluksessaan olevien henkilöiden menettelystä kuljetuksen suorittamisessa. Rahdin kuljettava yhtiö vastaa alaistensa tekemisistä niin kuin omista teoistaan ja laiminlyönneistään. Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Hän vastaa myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä. Tavaran luovutus on viivästynyt, jos tavaraa ei ole luovutettu sovitun ajan kuluessa. Lue lisää ›

Rahdinkuljettajan vastuu eri tilanteissa ›

Tiekuljetussopimuslaki sääntelee rahdinkuljettajan vastuusta eri tilanteissa. helposti pilaantuva tavara Kuljetuksen keskeytyessä tai muutoin tavaraa vastaanottajan lukuun säilytettäessä rahdinkuljettaja voi myydä tavaran enempiä ohjeita odottamatta, jos tavara on nopeasti pilaantuvaa, tai sen tila muutoin antaa siihen aihetta taikka jos tavaran säilyttämiskustannukset eivät ole kohtuullisessa suhteessa tavaran arvoon. Rahdinkuljettaja voi myydä tavaran myös silloin, jos hänen saamansa Lue lisää ›

Rahdinkuljettaja: Rahdinkuljettajan velvollisuudet ›

Rahdinkuljettajan tulee tavaran kuljetettavakseen ottaessaan tarkastaa, vastaavatko rahtikirjaan merkityt tiedot kollien lukumäärää, merkkejä ja numeroita. Jos rahdinkuljettaja ei kohtuudella voi tarkastaa näitä tietoja tai jos hän epäilee, että rahtikirjassa annettu tieto ei ole oikea, hänen on tehtävä tästä rahtikirjaan varauma ja samalla ilmoitettava sen syy. Jos rahtikirjaa ei ole, tulee rahdinkuljettajan tarkastaa tavaran ja pakkauksen Lue lisää ›

Korvaus: Tavaran katoaminen tai vähentyminen ja luovutuksen viivästyminen ›

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa sillä paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan. Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on tällä hetkellä vuonna 2004 rajoitettu 20 euroon tavaran kokonaispainosta puuttuvaa Lue lisää ›

Parkkisakko: Virhepysäköinti ja tarpeeton joutokäynti ›

Pysäköintivirhe ei yleensä ole rikosoikeudellisesti tuomittava teko, josta määrätään sakkorangaistus. Pysäköintiä koskevien sääntöjen rikkomisesta tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa. Muussa tapauksessa virheestä määrätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu, joka on rikosoikeudellisesta seuraamusjärjestelmästä erillinen lakiin perustuva hallinnollinen sanktio. Pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten rikkomisesta määrätään aina pysäköintivirhemaksu, jos jotain virheestä seuraa. Lue lisää ›

Parkkisakko: Pysäköintivirhemaksu, syynä auton seisotus ›

Pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa. Virheellisestä pysäköinnistä kuljettajaa voidaan muistaa pysäköintivirhemaksulla. On pysäköinninvalvojan mielentilasta kiinni, antaako hän parkkisakot, vaikka kuljettaja istuu autossa ja on heti valmis auton siirtämään. Sakotusoikeus pysäköinninvalvojalla kuitenkin on olemassa. Pysäköintinä ei pidetä lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista varten. Ajoneuvon saa seisauttaa myös kuormaamista tai kuorman Lue lisää ›

Parkkisakko: Kunnan pysäköinninvalvonta ›

Kunta voi huolehtia alueellaan poliisin ohella pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämisestä. Kunnassa pysäköinninvalvontaa johtaa kunnallinen pysäköinninvalvoja, jolla on tarvittava määrä apulaisia. Kunnallinen pysäköinninvalvoja on poliisipiirin päällikön johdon ja valvonnan alainen. Kunnallisen pysäköinninvalvontahenkilökunnan kelpoisuusehdoista sekä virkapuvusta ja tunnusmerkistä on omat määräyksensä. Ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa selvitettävä henkilöllisyytensä pysäköinninvalvojalle Lue lisää ›

Parkkisakko: 30 päivää maksuaikaa ›

Pysäköinninvalvonnasta  annetun lain mukaan virheen tehneelle kuljettajalle annetaan 30 päivää aikaa suorittaa maksu päätöksen tiedoksisaannista. Ellei maksukehotusta jostakin syystä voida kuljettajalle antaa, taikka ajoneuvoon näkyvälle paikalle kiinnittää, toimitetaan se ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, jonka on suoritettava maksu niin ikään 30 päivän kuluessa pysäköintivirhemaksun tiedoksisaannista. Jos maksua ei annetussa määräajassa makseta, sitä voidaan korottaa tai sille Lue lisää ›

Parkkisakko: Aiheeton pysäköintivirhemaksu ›

Ajoneuvon kuljettaja, omistaja tai haltija, jonka mielestä pysäköintivirhemaksu on aiheeton, saa maksuajan kuluessa esittää oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle. Tämän on viivytyksettä ratkaistava asia ja annettava päätös vaatimuksen esittäjälle tiedoksi. Jos pysäköinninvalvoja hyväksyy oikaisuvaatimuksen, hänen on peruutettava maksukehotus tai maksun korotus. Jos maksu on jo suoritettu, liikaa maksettu määrä on määrättävä palautettavaksi asianomaiselle. Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen Lue lisää ›

Moottoriurheilukisat: Lupa moottori-urheilukilpailun pitämiseen ›

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle, asutukselle, luonnon yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Luvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ja että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan Lue lisää ›

Liikennevakuutus

Jokaisella liikenteessä käytettävällä liikennevälineellä tulee olla liikennevakuutus, jonka pohjalta vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle aiheutuneet vahingot, vaikka vahingon aiheuttaja olisikin toiminut huolimattomasti. Aina ei ole selvää, mitkä tilanteet kuuluvat liikennevakuutuksen piiriin esimerkiksi pysäköintitilanteissa, tai tilanteissa joissa kulkuneuvoa on käytetty olennaisesti muuhun kun henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen. Epäselvyyksien välttämiseksi on hyvä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön tai lakimieheen.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua liikenteeseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Liikennesäännöt

Liikenteen sujuvuus edellyttää liikennesääntöjen olemassaoloa. Liikenteessä vallitsee yleisesti luottamussäännökset mutta myös lakiin on kirjattu merkittäviä liikennesääntöjä.

2

Tieliikennerikos

Liikenteessä voi tehdä rikkomuksia joko huolimattomasti tai tahallisesti. Yleisimpiä tieliikennerikoksia ovat rattijuopumus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen sekä ylinopeus.

3

Maastoliikenne

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä. Maastoliikennettä harjoittaessa tarvitaan aina maanomistajan lupa.

4

Parkkisakko

Pysäköintivirhemaksu eli yleisemmin parkkisakko voidaan antaa virheellisen pysäköinnin seurauksena. Pysäköintivirhemaksu on hallinnollinen sanktio.