Alkolukon tekniset vaatimukset on määritelty laeissa ja asetuksissa. Alkolukon tehtävä on estää ajoneuvon käyttöönotto siten, että ennen ajoneuvon käynnistämistä alkolukkoon on puhallettava. Tällä varmistetaan, ettei kuljettaja ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko on siis ajoneuvon kuljettajan uloshengitysilmasta alkoholipitoisuutta mittaava laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen tai liikkumisen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää laitteeseen asetetun raja-arvon.

Alkolukon saattaminen markkinoille ja käyttöönottaminen on kielletty, jos Liikenne- ja viestintävirasto ei ole hyväksynyt alkolukon mallia. Alkolukon mallin hyväksyntä on voimassa toistaiseksi.

Käynnistymisen estäminen

Alkolukon on estettävä auton käynnistyminen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus on vähintään 0,10 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Alkolukon on liiallisen alkoholipitoisuuden vuoksi hylätyn puhalluksen jälkeen lukkiuduttava ensin viideksi minuutiksi ja toisesta puhalluksesta lähtien 15 minuutiksi kerrallaan, kunnes hyväksytty puhallus annetaan. Hyväksytyn puhalluksen jälkeen on viisi minuuttia aikaa käynnistää auto. Moottorin sammuttamisen jälkeen auto on voitava viiden minuutin kuluessa käynnistää uudelleen ilman, että alkolukko vaatii puhallusta.

Alkolukon on myös estettävä auton käynnistyminen, jos alkolukon huoltoa ei suoriteta:

1) seitsemän päivän kuluessa huoltovälin päättymisestä lukien

2) viiden päivän kuluessa hälytysjärjestelmän käynnistymisestä lukien

3) viiden päivän kuluessa siitä kun autoa on joko liikutettu tai se on käynnistetty ilman hyväksytyn puhalluksen antamista

4) viiden päivän kuluessa siitä kun keskusyksikön virtalähde on katkaistu yli 15 minuutin ajaksi

Asentaminen ja kalibrointi

Ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja alkolukon toiminnan varmistamiseksi alkolukon asentamisessa, käyttämisessä ajossa, huollossa ja kalibroinnissa on toimittava huolellisesti ja noudatettava asianmukaisia menettelyjä.

Alkolukon voi asentaa ja huoltaa vain valtuutettu toiminnanharjoittaja. Toiminnanharjoittajalla on oltava käytettävissään alkolukon valmistajan tai valtuutetun edustajan määrittelemä alkolukon asennuksessa ja huollossa tarvittava tekninen laitteisto ja ohjelmisto.

Alkolukko on asennettava ajoneuvoon ja sitä on käytettävä ajossa niin, että se on ajon aikana toimintakykyinen. Alkolukkoon ei saa asentaa eikä liittää laitteita, esineitä eikä ohjelmia, joita Liikenne- ja viestintävirasto ja valmistaja tai valtuutettu edustaja eivät ole hyväksyneet.

Alkolukko on kalibroitava Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymässä määräajassa.

Toiminnanharjoittajan on annettava alkolukon asennuksesta ja kalibroinnista todistus, josta käy ilmi asennetun alkolukon asennuspäivä ja -paikka, merkki, malli ja valmistusnumero sekä ajoneuvon rekisteritunnus ja alkolukon seuraavan kalibroinnin päivämäärä. Sekä asennus- että kalibrointitodistus on pidettävä ajoneuvossa mukana ajon aikana.

Lue lisää alkolukkoon liittyvästä valvotusta ajo-oikeudesta. 

Lähde §: alkolukkolaki, Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta

Nopeaa apua lakiasioihin.