Liikenne

Ajoneuvon kuljettajalla on useita velvollisuuksia, joita säännellään erilaisilla normeilla. Huomioon tulee ottaa muun muassa vakuutukseen ja katsastukseen liittyvät seikat, tiekuljetustilanteet, pysäköintivirhemaksuihin liittyvät velvollisuudet, sekä velvollisuudet vaaratilanteissa. Myös muilla osallisilla, kuten matkustajilla voi olla velvollisuuksia esimerkiksi onnettomuustilanteessa, ja siksi on hyvä omata yleiskäsitys liikennettä koskevista laeista. Tästä osiosta löytyy kattavasti informaatiota liikenteeseen liittyen.

Liikennevahingon korvaaminen ja korvausmäärät ›

Liikennevahingon korvaaminen perustuu valtaosassa tapauksia liikennevakuutuslakiin. Liikennevakuutus on pakollinen vakuutus kaikissa liikenteessä käytettävissä moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa. Vahingonkärsineellä on oikeus vaatia korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä. Ilmoittaminen tapahtuu käytännössä puhelimitse tai verkossa tapahtuneella vahinkoilmoituksella. Kaikkien osapuolten oikeusturvan kannalta on suositeltavaa käyttää kirjallista asiointia. Vakuutusyhtiö tekee liikennevahinkoa koskevan korvauspäätöksen. Päätöksessä on oltava muutoksenhakuohjeet, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Korvauskanne käräjäoikeudessa Lue lisää ›

Suomalainen liikennevakuutus-järjestelmä ›

Suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä on rakennettu niin, että jokaisessa liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on oltava liikennevakuutus. Liikennevakuutus on siis pakollinen, mutta vakuutusyhtiön voi jokainen valita itse. Liikennevakuutuksen olemassaolo ja maksujen ajantasaisuus tarkastetaan mm. määräaikaiskatsastuksessa. Liikenteessä tapahtuu huomattava määrä onnettomuuksia joka vuosi. Tämän vuoksi liikennevahinkojen korvauksista ja vakuutusjärjestelmästä on säädetty lailla tarkoin. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö tai omaisuusvahinko, Lue lisää ›

Toistuvat liikennerikkomukset ja ajokielto ›

Toistuvat liikennerikkomukset ovat melko yleinen peruste ajokiellon määräämiseen. Ajokiellon toistuvien liikennerikkomusten vuoksi määrä poliisi. Ajokielto voidaan määrätä heti alkavaksi esim. törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen, rattijuopumusrikosten tai muun vakavan liikennerikoksen perusteella, kun se ilmentää tekijässään vakavaa piittaamattomuutta liikennesääntöjä kohtaan. Edellä mainituissa tapauksissa ajokielto määrätään useimmiten poliisimiehen päätöksellä välittömästi alkavaksi jo tapahtumapaikalla. Toistuvien liikennerikkomusten vuoksi määrättävät ajokiellot koituvat Lue lisää ›

Ylikuormamaksun muutoksenhaku on tehtävä hallinto-oikeuteen ›

Ylikuormamaksun muutoksenhaku voi tulla kysymykseen tilanteissa, joissa ylikuormamaksun perusteet tai määrä ovat jollakin perusteella olleet vääriä. Ylikuormamaksun muutoksenhaku Kun liikenteen valvoja on todennut ylikuorman, josta voidaan määrätä ylikuormamaksu, hänen on heti kirjallisesti ilmoitettava asiasta poliisilaitokselle ylikuormamaksun määräämistä varten. Ajoneuvon kuljettajalle on samalla annettava jäljennös ilmoituksesta. Maksuvelvolliselle on ennen maksumääräyksen antamista kirjallisesti varattava tilaisuus antaa selityksensä Lue lisää ›

Ylikuormamaksu ›

Ylikuormamaksu voidaan määrätä ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa. Ylikuormamaksu voidaan määrätä, kun ylikuormaa on kuljetettu tieliikennelain alaisella tiellä. Ylikuormamaksu on sakkorangaistuksen lisäksi määrättävä seuraamus. Sillä ei ole tekemistä kuljettajalle määrättävän rikosoikeudellisen seuraamuksen kanssa. Kenelle ylikuormamaksu voidaan määrätä? Ylikuormat ovat olleet tyypillisiä rikoksia ammattimaisessa liikenteessä. Ylikuormamaksulla pyritään vaikuttamaan siihen, jolle ylikuormasta Lue lisää ›

Rattijuopumusepäily käynnistää rikosprosessin ›

Rattijuopumusepäily -termistä puhutaan yleensä silloin kun esitutkintaviranomainen, yleensä poliisi, on kirjannut asiasta rikosilmoituksen. Tällöin on syytä epäillä henkilön syyllistyneen rattijuopumusrikokseen. Rattijuopumusrikokset on kirjattu rikoslakiin. Yleisimpiä nimikkeitä ovat rattijuopumus ja törkeä rattijuopumus. Poliisi puhallutta autoilijoita nk. seulonta-alkometreillä. Tällaisen alkometrin tulos on suuntaa antava eikä se yleensä voi olla rattijuopumustuomion perusteena. Puhallus antaa kuitenkin viranomaiselle syyn jatkotoimiin. Lue lisää ›

Erätarkastaja valvoo valtion alueiden käytön lainmukaisuutta ›

Erätarkastaja valvoo Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta erävalvontaan kuuluvassa laajuudessa. Erätarkastajat on sijoitettu julkisten hallintotehtävien yksikköön. Erätarkastajalla on suhteellisen laajat laissa määritellyt toimivaltuudet eränkäyntiin liittyvän rikollisuuden paljastamiseksi. Kelpoisuusehtona ko. virkaan on poliisin perustutukinto. Nykyinen erävalvontalaki on tullut voimaan 1.1.2006. Käytännön tehtävät Erätarkastajat valvovat mm. metsästystä, kalastusta, jokamiehenoikeuksia ja maastoliikennettä. Erätarkastajat valvovat myös valtion Lue lisää ›

Ajoneuvoveron laiminlyönti ›

Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa Suomeen. Ajoneuvovero on suoritettava määräajassa. Ajoneuvoveron laiminlyönti johtaa siihen, että liikennekäytössä oleva ajoneuvo asetetaan käyttökieltoon. Käyttökiellolla tarkoitetaan, että ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä. Ajoneuvo on käyttökiellossa myös silloin, kun ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty jollekin muulle kuin verovelvolliselle. Ajoneuvon käyttö estetään myös siinä tapauksessa, että ajoneuvosta on maksettava lisäveroa. Lue lisää ›

Pysäköintiehtojen rikkominen on sopimusrikkomus ›

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle muodostaa sopimuksen. Sopimusehdot on oltava selvästi esillä esimerkiksi opastetaulussa näkyvällä paikalla. Pysäköimällä ajoneuvon kuljettaja hyväksyy ilmoitetut pysäköintiehdot. Jos ajoneuvo pysäköidään ehtojen vastaisesti, pysäköijä rikkoo sopimusta. Tämän perusteella pysäköinninvalvoja voi kirjoittaa auton kuljettajalle valvontamaksun. Valvontamaksu on tavallaan sopimussakko seurauksena sopimuksen rikkomisesta. Sopimus syntyy ajoneuvon kuljettajan ja kiinteistön omistajan/haltijan välille. Jos Lue lisää ›

Onko yksityinen parkkisakko julkisen vallan käyttöä? ›

Autoilijoiden ja yksityisten pysäköinninvalvontayritysten välillä on ollut erimielisyyksiä siitä, onko valvontamaksun määrääminen rinnastettava julkisen vallan käyttöön. Lähtökohtaisesti vain viranomaisilla on oikeus käyttää julkista valtaa ja siten määrätä sakko. Jos pysäköinnin ehdot on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi, ja ajoneuvo pysäköidään alueelle, syntyy sopimus. Ehtojen vastainen pysäköinti tarkoittaa sopimusrikkomusta, ja valvontamaksu on seuraus sopimusrikkomuksesta. Korkein oikeus on Lue lisää ›

Liikennevakuutus

Jokaisella liikenteessä käytettävällä liikennevälineellä tulee olla liikennevakuutus, jonka pohjalta vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle aiheutuneet vahingot, vaikka vahingon aiheuttaja olisikin toiminut huolimattomasti. Aina ei ole selvää, mitkä tilanteet kuuluvat liikennevakuutuksen piiriin esimerkiksi pysäköintitilanteissa, tai tilanteissa joissa kulkuneuvoa on käytetty olennaisesti muuhun kun henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen. Epäselvyyksien välttämiseksi on hyvä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön tai lakimieheen.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua liikenteeseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Liikennesäännöt

Jotta liikenne sujuisi mutkattomasti, edellyttää se liikennesääntöjen olemassaoloa. Liikenteessä vallitsee usein luottamussäännökset mutta myös lakiin on kirjattu merkittävät liikennesäännöt.

2.

Tieliikennerikos

On olemassa useita rikkomuksia, joita voit tehdä liikenteessä joko huolimattomasti tai tahallisesti. Yleisimmät tieliikennerikokset ovat rattijuopumus, liikenne turvallisuuden vaarantaminen sekä ylinopeus.

3.

Maastoliikenne

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä. Tarvitset aina maanomistajan luvan maastoliikennettä harjoittaessa.

4.

Parkkisakko

Pysäköintivirhemaksu voidaan antaa virheellisen pysäköinnin seurauksesta. Pysäköintivirhemaksu on hallinnollinen sanktio.