Tiekuljetussopimuslaki sääntelee rahdinkuljettajan vastuusta eri tilanteissa.

helposti pilaantuva tavara

Kuljetuksen keskeytyessä tai muutoin tavaraa vastaanottajan lukuun säilytettäessä rahdinkuljettaja voi myydä tavaran enempiä ohjeita odottamatta, jos tavara on nopeasti pilaantuvaa, tai sen tila muutoin antaa siihen aihetta taikka jos tavaran säilyttämiskustannukset eivät ole kohtuullisessa suhteessa tavaran arvoon. Rahdinkuljettaja voi myydä tavaran myös silloin, jos hänen saamansa ohje on sellainen, ettei sen noudattaminen ole kohtuullista.

Tavaran myynti on suoritettava julkisella huutokaupalla taikka muulla tavaraan oikeutetun edut turvaavalla tavalla. Rahdinkuljettajan on hyvissä ajoin ilmoitettava tavaraan oikeutetulle myynnin aika ja paikka. Kun tavara on myyty, kauppahinta on toimitettava siihen oikeutetulle sen jälkeen, kun siitä on vähennetty tavaraa rasittavat sekä myynnistä aiheutuneet kustannukset. Jos kustannukset ylittävät kauppahinnan, rahdinkuljettajalla on oikeus saada korvaus puuttuvasta määrästä.

asiakirjojen sisältö

Lähettäjän on annettava rahdinkuljettajan käyttöön ne asiakirjat, jotka ovat tarpeen tulli- ja muiden virallisten määräysten noudattamiseksi. Rahdinkuljettaja ei ole velvollinen tutkimaan, ovatko asiakirjat ja ilmoitukset oikeita ja täydellisiä. Rahdinkuljettaja vastaa hänen käyttöönsä annettujen asiakirjojen häviämisestä aiheutuneesta vahingosta, jollei hän näytä, ettei vahinko johtunut hänen virheestään tai laiminlyönnistään.

Lue lisää rahdinkuljettajan vastuusta.

Lähde §: tiekuljetussopimuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.