Rahtisopimukset

Tiekuljetus: Tiekuljetussopimus ›

Mikä on tiekuljetussopimus? Kansainvälisessä kuljetuksessa kuljetussopimuksesta on laadittava rahtikirja, jolla sopimus vahvistetaan. Sama on pääsääntönä myös kotimaisissa kuljetuksissa. Tavaran lähettäjä ja rahdinkuljettaja voivat kuitenkin sopia siitä, ettei rahtikirjaa tehdä. Rahtikirjaa ei kotimaisissa kuljetuksissa tarvitse myöskään tehdä, jos sen tekeminen aiheuttaa erityistä haittaa tai se ei ole käytäntönä kyseessä olevissa kuljetuksissa. Tiekuljetussopimus on pätevä ja tiekuljetussopimuslain Lue lisää ›

Tiekuljetus: Tavaran luovutus tiekuljetuksessa ›

Miten tavaran luovutus tiekuljetuksessa hoidetaan? Kun tavara on saapunut määräpaikkaansa, vastaanottajalla on oikeus vaatia, että rahdinkuljettaja kuittia vastaan luovuttaa hänelle tavaran sekä rahtikirjan vastaanottajankappaleen. Jos tavara on kadonnut tai jos se ei ole tullut perille tarkoitetussa ajassa, vastaanottaja voi esittää rahdinkuljettajalle kuljetussopimukseen perustuvia vaatimuksia. Vastaanottajan tulee suorittaa kuljetussopimuksen mukaan maksettavat määrät. Jos syntyy riitaa siitä, Lue lisää ›

Rahtikirja: Todiste ehdoista ja tavaran vastaanotosta ›

Mikä merkitys rahtikirjalla on? Rahtikirja on todisteena kuljetussopimuksen ehdoista sekä siitä, että rahdinkuljettaja on ottanut tavaran vastaan. Lähettäjän rahtikirjaan tehdyllä merkinnällä hyväksymät varaumat tulevat häntä sitoviksi. Jos rahdinkuljettaja ei ole merkinnyt rahtikirjaan varaumaa ja sen syytä, katsotaan tavaran olleen moitteettomassa kunnossa tavaran kuljetusta aloitettaessa. Kollien lukumäärän sekä niiden merkkien ja numeroiden katsotaan olleen rahtikirjan merkintöjen Lue lisää ›

Rahtikirja: Rahtikirjan laatiminen ›

Pitääkö rahtikirja laatia? Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirja on tehtävä kolmena kappaleena, jotka lähettäjä ja rahdinkuljettaja allekirjoittavat. Ensimmäinen on lähettäjänkappale, toinen on vastaanottajankappale, joka kulkee tavaran mukana, ja kolmannen kappaleen pitää rahdinkuljettaja. Myös kotimaisessa kuljetuksessa rahtikirja on rahdinkuljettajan tai lähettäjän vaatimuksesta tehtävä useana kappaleena. Rahtikirjan allekirjoittaa rahdinkuljettaja. Suomessa tehdyssä rahtikirjassa allekirjoitukset saavat olla painettuja tai leimattuja. Muussa Lue lisää ›

Rahdinkuljetus: Tavaran lähettäjä määrää tavarasta kuljetuksen aikana ›

Saako tavaran lähettäjä määrätä tavarasta kuljetuksen aikana? Tavaran lähettäjä saa kuljetuksen aikana määrätä tavarasta antamalla rahdinkuljettajalle ohjeita kuljetuksen keskeyttämisestä, määräpaikan muuttamisesta tai tavaran luovuttamisesta muulle kuin aikaisemmin mainitulle vastaanottajalle. Myös muita vastaavia ohjeita on lupa antaa. Rahdinkuljettaja on vastuussa noudatettavissa olevan ohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuneesta vahingosta. Lähettäjän oikeus määrätä tavarasta lakkaa vastaanottajan vaadittua tavaran luovuttamista Lue lisää ›

Rahdinkuljettaja: Rahdinkuljettajan velvollisuudet ›

Mitä velvollisuuksia rahdinkuljettajalla on? Rahdinkuljettajan tulee tavaran kuljetettavakseen ottaessaan tarkastaa, vastaavatko rahtikirjaan merkityt tiedot kollien lukumäärää, merkkejä ja numeroita. Jos rahdinkuljettaja ei kohtuudella voi tarkastaa näitä tietoja tai jos hän epäilee, että rahtikirjassa annettu tieto ei ole oikea, hänen on tehtävä tästä rahtikirjaan varauma ja samalla ilmoitettava sen syy. Jos rahtikirjaa ei ole, tulee rahdinkuljettajan Lue lisää ›

Rahdinkuljettaja: Rahdinkuljettajan vastuu asiakirjoista ›

Onko rahdinkuljettajalla vastuu asiakirjoista? Lähettäjän on annettava rahdinkuljettajan käyttöön ne asiakirjat, jotka ovat tarpeen tulli- ja muiden virallisten määräysten noudattamiseksi. Rahdinkuljettaja ei ole velvollinen tutkimaan, ovatko asiakirjat ja ilmoitukset oikeita ja täydellisiä. Rahdinkuljettaja vastaa hänen käyttöönsä annettujen asiakirjojen häviämisestä aiheutuneesta vahingosta, jollei hän näytä, ettei vahinko johtunut hänen virheestään tai laiminlyönnistään.

Kuljetus: Helposti pilaantuva tavara ›

Mitä tehdä helposti pilaantuvalle tavaralle? Kuljetuksen keskeytyessä tai muutoin tavaraa vastaanottajan lukuun säilytettäessä rahdinkuljettaja voi myydä tavaran enempiä ohjeita odottamatta, jos tavara on nopeasti pilaantuvaa tai sen tila muutoin antaa siihen aihetta taikka jos tavaran säilyttämiskustannukset eivät ole kohtuullisessa suhteessa tavaran arvoon. Rahdinkuljettaja voi myydä tavaran myös silloin, jos hänen saamansa ohje on sellainen, ettei Lue lisää ›

Korvaus: Tavaran katoaminen tai luovutuksen viivästyminen ›

Saanko korvausta tavaran katoamisesta tai luovutuksen viivästymisestä? Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa sillä paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan. Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on tällä hetkellä vuonna Lue lisää ›

Tiekuljetussopimuslaki: Rahtaus ›

Moottoriajoneuvolla tapahtuvasta vastikkeelliseen sopimukseen perustuvasta tavaran kuljetuksesta on säännökset tiekuljetussopimuslaissa. Suomessa tapahtuva kotimainen kuljetus ja pääsääntöisesti myös Suomen ja vieraan valtion välillä tapahtuva kansainvälinen kuljetus kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. Tiekuljetussopimuslaki vastaa kansainvälisen rahtikuljetusten yleissopimuksen, ns. CMR-sopimuksen, sääntelyä. Suomen lakia ei sovelleta kansainväliseen kuljetukseen, johon yleisten kansainvälisen yksityisoikeuden periaatteiden mukaan on sovellettava toisen CMR-sopimukseen liittyneen valtion Lue lisää ›