Sopimuksen syntyminen

Tarjouksen voimassaoloaika ›

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (eli oikeustoimilaki) säätelee sopimuksen synnystä. Jos tarjouksen tekijä asettaa määräajan, jonka aikana toisen osapuolen tulee vastata tarjoukseen, on vastauksen pääsääntöisesti saavuttava tämän aikarajan puitteissa. Ei siis riitä, että esimerkiksi vastauksen sisältävä kirje lähetetään määräajan kuluessa, vaan lähtökohtaisesti kirjeen tulee olla tarjouksen antajan saatavilla määräpäivään mennessä.   Ellei tarjouksen tekijä ole asettanut määräaikaa, sovelletaan kohtuullista vastausaikaa, joka Lue lisää ›

Sopimuksen synty ›

Sopimuksen synty tarkoittaa sitä hetkeä sopimuksentekoprosessissa, jolloin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan. Kysymys on merkityksellinen esim. sen kannalta missä vaiheessa neuvotteluja sopimuksista voi vielä vetäytyä. Sopimuksen syntyminen on usein prosessi ja yhden syntyhetken määritteleminen voi olla perinteistä tarjous-vastaus mekanismia huomattavasti vaikeampi määritellä. Sopimuksen synty eroaa sopimustyypeittäin 1.konsensuaalisopimukset. Sopimus tulee voimaan asianosaisten ollessa yksimielisiä tahdonilmaisujen muodosta riippumatta. Lue lisää ›

Tarjous: Tarjouksen sitovuus ›

Kauanko tarjouksen antaja on sidottu tarjoukseen? Tarjouksen antaja on sidottu tarjoukseensa tarjouksessa sanotun määräajan. Sitovuus voi lakata jo ennen sitä, jos tarjoukseen tulee hylkäävä vastaus. Ellei määräaikaa ole asetettu, tarjous sitoo antajaansa kirjallisen tarjouksen tapauksessa kohtuullisen ajan ja suullisen tarjouksen tapauksessa vain hetken tarjouksen antamisen jälkeen. Suulliseen tarjoukseen on nimittäin vastattava periaatteessa heti.

Tarjous: Tarjouksen peruutus ›

Voiko tarjouksen peruuttaa? Voiko esimerkiksi myynti- tai ostotarjouksen tehnyt peruuttaa tarjouksensa? Suomen lainsäädännössä peruuttamisoikeus on suhteellisen suppea. Vastaus on selvästi kielteinen ainakin silloin, kun ostaja/myyjä on jo antanut tarjoukseen hyväksyvän vastauksensa eli kun sitova sopimus on jo syntynyt. Yleensä ottaen peruutus on mahdollista vain silloin, kun peruutus saapuu tarjouksen saajalle ennen kuin tämä on tutustunut Lue lisää ›

Tarjous ja vastaus: Vastauksen yhdenmukaisuus tarjouksen kanssa ›

Mitä oikeudellista merkitystä on vastauksella, joka sisällöltään poikkeaa tarjouksesta? Vastaus, joka poikkeaa sisällöltään tarjouksesta eli siihen on esimerkiksi tehty lisäys tai rajoitus, katsotaan kieltäväksi vastaukseksi, johon liittyy uusi tarjous. Vastauksen antaja onkin nyt tarjouksen antajan asemassa ja sidottu tarjoukseensa. Tarjouksen sisällöstä edellä mainitusti poikkeava vastaus saa kuitenkin suoraan sopimussidonnaisuuden aikaan, jos vastauksen antaja on pitänyt Lue lisää ›

Sopimuksen syntyminen: Tarjous-vastaus –mekanismi ›

Sopimuksen syntyminen tarjous-vastaus – mekanismin kautta? Oikeustoimilaissa säädetyllä tarjous-vastaus – mekanismilla on merkitystä esimerkiksi silloin kun osapuolten välillä vallitsee epäselvyyttä siitä, onko sitovaa sopimusta ylipäänsä syntynyt. Tarjous sitoo tarjouksen antajaa tietyn ajan. Sitova sopimus osapuolten välille syntyy sen sijaan vasta silloin, kun tarjouksen saaja antaa siihen ehdottoman hyväksyvän vastauksen. Jotta sitova sopimus syntyisi, vastauksen on Lue lisää ›

Sopimuksen syntyminen: Oikea-aikainen vastaus ›

Milloin vastaus on oikea-aikainen? Jos tarjouksen antaja on tarjouksessaan asettanut määräajan vastauksen antamiselle, on tilanne selkeä. Jos taasen mitään määräaikaa ei ole asetettu, riippuu vastauksen oikea-aikaisuus tarjouksen antamisen muodosta. Suullisesti tehtyyn tarjoukseen edellytetään vastausta heti sillä uhalla, että tarjous muuten katsotaan hylätyksi. Kirjeessä tai esimerkiksi sähköpostissa annettuun tarjoukseen, jossa ei ole määräaikaa vastauksen antamiseen, tulee Lue lisää ›