Sopimusriskit

Agreed documents -vakiosopimukset ›

Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen ja uuden kännykkäliittymän avaaminen. Vakiosopimus on laadittu etukäteen ja sitä käytetään sellaisenaan tai ainakin joitakin sen standardiehtoja useissa oikeussuhteissa. Yleensä vakiosopimukset ovat toisen osapuolen yksin laatimia. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei sopimuksessa ole Lue lisää ›

Yrityksen sopimukset: Yhteistyö ja kumppanuus sopimuskuvioissa ›

Mikä on yhteistyön ja kumppanuuden merkitys yrityksen sopimuskuvioissa? Yhteistyö liike-elämässä edellyttää luottamukseen perustuvien strategisten yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuussuhteiden rakentamista. Uuden talouden yrityksissä muutokset koetaan paljon nopeammin ja voimakkaammin kuin vanhassa taloudessa. Siksi oikeanlaisten kumppanuussuhteiden merkitys on esim. sähköisen kaupan yrityksille jatkuvan olemassaolon perusedellytys. Tietopääoma, lisäarvo ja luottamus ovat kumppanuuden perusrakennusaineita. Näillä kaikilla on välitön vaikutussuhde Lue lisää ›

Vastuuvakuutus: Liiketoiminnan suoja ›

Miksi yrityksen kannattaisi ottaa vastuuvakuutus? Yritystoiminta sisältää luonnollisesti lukuisia tilanteita, joissa liiketoiminnasta saattaa aiheutua vahinkoa yrityksen sisä- tai ulkopuolisissa suhteissa. Usein nämä vahinkoja aiheuttavat tilanteet eivät ole etukäteisesti estettävissä. Yrityksellä on monissa tilanteissa ns. ankara vastuu toimintansa aiheuttamista vahingoista. Sen vuoksi ei ole ollenkaan ihmeellistä, että ne ovat niin halukkaita hankkimaan vastuuvakuutuksia. Vastuuvakuutuksen yritys voi Lue lisää ›

Sähköinen kaupankäynti: Kauppaa tietoverkoissa ›

Mitä sähköinen kaupankäynti tarkoittaa? Ecommerce eli sähköinen kaupankäynti on tietoverkoissa tai niiden avulla tapahtuvaa elektronista, kaupallista transaktiotoimintaa. Elektroninen kauppa voidaan erään jaottelun mukaan jakaa kahteen päätyyppiin: epäsuoraan ja suoraan elektroniseen kaupankäyntiin. Ensin mainitulla tarkoitetaan tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa tavaroiden kauppaa, jossa myynti ja markkinointi tapahtuvat verkon välityksellä, mutta itse tuotteiden jakelu tapahtuu perinteisin menetelmin esim. postin Lue lisää ›

Sopimusriskit: Sopimusriski yritystoiminnalle ominaista ›

Piileekö sopimuksessasi riski? Erilaiset sopimukset sitovat ja velvoittavat yrityksiä päivittäin. Näihin sopimuksiin sisältyy useita eri riskitekijöitä. Vaikka sopimuskumppanit olisivat hyviä, vanhoja liikekumpaneita, niin silti on aina syytä tunnistaa ja analysoida noiden liikesuhteiden luomat sopimusriskit. Yrityksen kannalta keskeistä on hahmoittaa, mihin sopimuksiin se on sitoutunut tai sitoutuu ja millaisia riskejä noihin sopimuksiin sisältyy. Sopimuksiin sisältyvät tyypilliset Lue lisää ›

Sopimusriskit: Sopimukset ja vahingonkorvaukset ›

Pettikö sopimuskumppani? Sopimukset ja vahingonkorvaukset? Vahingonkorvausoikeus jaetaan meillä Suomessa kahteen osaan, sen perusteella, onko vahinko aiheutunut sopimussuhteessa vai sopimuksen ulkopuolella. Siksi puhutaan sopimusperusteisesta ja deliktiperusteisesta vahingonkorvausvastuusta. Sopimusperusteisella vastuulla eli sopimusvastuulla tarkoitetaan sopimuskumppanille aiheutettujen vahinkojen korvaamista. Tällainen vastuu perustuu luonnollisesti osapuolten väliseen sopimukseen. Ellei osapuolten välillä ole ollut sopimusta, niin myöskään sopimusperusteinen vahingonkorvaus ei voi tulla Lue lisää ›

Sopimusriskit: Internet ja sopimusoikeus ›

Asettuuko internet sopimusoikeuteen? On selvää, ettei lainsäädäntö ole kyennyt riittävästi vastaamaan erilaisten internet-ratkaisujen luomiin oikeudellisen toimintakulttuurin rakenteellisiin muutoksiin. Monessa suhteessa on menty hurjaa vauhtia eteenpäin, mutta toisaalta laaditaan taas säännöksiä, jotka eivät realistisesti ajateltuna kykene luomaan riittävän yhtenäistä ja tarkoituksenmukaista sääntelykokoelmaa. Varsinkin sopimusoikeudessa tarvittaisiin paljon dynaamisempia ja kaikkien sopimusosapuolien edut huomioivia sopimusrakenteita. Olemassa olevat sopimusmekanismit Lue lisää ›

Sopimusneuvottelut: Sopimusneuvottelut edeltävät usein sitovaa sopimusta ›

Sopimusneuvottelujen sitovuus ja niiden oikeudellinen merkitys Liike-elämän sopimukset syntyvät harvoin ilman suuria ponnisteluja. Sitovaa sopimusta edeltävät lähes aina monivaiheiset sopimusneuvottelut. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää tietää, mihin ollaan sitoutumassa. Kun yritys haluaa tehdä sopimuksen jonkun toisen kanssa, niin tärkeintä on ensin luoda oma sopimusstrategia. On tiedettävä tarkoin, mistä, miten, milloin ja kenen kanssa halutaan sopia. Lue lisää ›

Riskienhallinta: Suojaumista negatiivisia muutoksia kohtaan ›

Yrityksen riskienhallinta? Liike-elämän kehittyminen luo yrityksille uudenlaisia toimintamalleja ja transaktioprosesseja. Samalla se asettaa yritykset uusien haasteiden eteen myös riskienhallinnan näkökulmasta. Riskienhallinta on asia, jonka avulla luodaan keinot, joilla osataan paremmin suojautua tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvia negatiivisia muutoksia kohtaan. Riskienhallinta sisältää kaikkea toimintaa, jolla yritys pyrkii minimoimaan toimintansa sisältämiä tai aiheuttamia riskejä sekä vähentämään niitä. Yrityksen pyrkimyksenä Lue lisää ›

Esisopimus: Esisopimuksen sitovuus ›

Sitooko esisopimus? Esisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla sopijapuoli tai molemmat heistä sitoutuvat tulevaisuudessa tekemään sopimuksen joko keskenään tai kolmannen osapuolen kanssa. Esisopimus sitoo siten osapuolen tai molemmat heistä tulevaan pääsopimukseen. Tässä mielessä se eroaa olennaisesti esimerkiksi ns. aiesopimuksesta, jolla luodaan ainoastaan velvollisuus pyrkiä pääsopimuksen tekemiseen ja neuvottelujen jatkamiseen. Koska esisopimus on sitova, niin se tulee tehdä Lue lisää ›