Sopimuksen muoto

Aineellinen ja aineeton vahinko ›

Mikä on aineellinen ja aineettoman vahingon ero? Aineellisen ja aineettoman vahinko ovat muun muassa henkilövahingoissa aiheelliset termit. Aineellinen vahinko on vahinko, jonka arvoa määritetään objektiivisen mittapuun perusteella. Aineellisena vahinkona pidetään suoranaiset lääkärikustannukset ja ansion menettämisen arvo.  Aineeton vahinko on taas vahinko, jonka arvo ei objektiivisen mittapuun perusteella voida määrittää. Aineeton henkilövahinko on kipu ja särky Lue lisää ›

Aiheuttamisperiaate eli aiheuttaja maksaa -periaate ›

Aiheuttamisperiaate on vahingonkorvausoikeudessa johtava periaate, joka taustaperiaatteena vaikuttaa kaikessa sääntelyssä. Aiheuttamisperiaate tunnetaan myös aiheuttaja maksaa periaatteena. Periaate on myös kansainvälisesti tunnettu ja hyväksytty periaate, joka käytetään OECD:n, EU:n, kansainvälisissä- sopimuksissa sekä ympäristösuojelulainsäädännössä. Periaatteen lähtökohta on, että vaarallista tai muutoin riskialtista toimintaa harjoittavan on kannettava toiminnastaan aiheutuvat haitalliset seuraukset sekä niiden kustannukset. Toiminnanharjoittaja on aiheuttamisperiaatteen nojalla Lue lisää ›

Suullinen sopimus: Suullisen sopimuksen sitovuus ›

Sitooko suullisesti tehty sopimus? Sopimus on sitova oli se sitten solmittu suullisesti tai kirjallisesti. Molemmat velvoittavat periaatteessa yhtä paljon sopimuksen mukaisen suorituksen täyttämiseen. Sopimusoikeudessamme on lähtökohtana vapaamuotoisuus. On kuitenkin huomattava, että yleensä sopimukset kannattaa tehdä kirjallisesti. Riitatapauksessa nimittäin suullisen sopimuksen olemassaoloa ja sisältöä saattaa olla vaikea tuomioistuimessa näyttää toteen. Kirjallinen sopimus auttaa myös palauttamaan mieleen, Lue lisää ›

Pätevä sopimus: Sopimuksen muotovaatimukset ›

Milloin tiettyjen muotovaatimusten täyttyminen on edellytys pätevälle sopimukselle? Kiinteistön kauppa edellyttää laissa säädettyjen määrämuotojen täyttämistä tullakseen päteväksi. Muotovaatimukset kiinteistönkaupassa johtuvat siihen liittyvien tavallista suurempien julkisten ja yksityisten intressien olemassaolosta. Maakaaren 2:1:n mukaan kauppakirjan on oltava kirjallinen, osapuolten tai heidän edustajiensa allekirjoittama ja julkisen kaupanvahvistajan vahvistama. Jos jokin näistä vaatimuksista ei täyty, on kauppa pätemätön, eikä Lue lisää ›

Välityssopimus: Kirjallinen sopimus ›

Välitystoimeksiannosta on laadittava kirjallinen tai sähköinen sopimus siten, että sopimusehtoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Jos välitysliike ei laadi kanssasi kirjallista sopimusta, kannattaa välittäjää vaihtaa. Välitysliike ei voi vedota sopimusehtoon, jota ei ole tehty tällä tavalla. Välityssopimuksen voimassa ollessa voi välityskohteen hinnasta ja muista välityskohteen muutoksista sopia muullakin tavoin. Välityssopimuksen Lue lisää ›