Välitystoimeksiannosta on laadittava kirjallinen tai sähköinen sopimus siten, että sopimusehtoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Jos välitysliike ei laadi kanssasi kirjallista sopimusta, kannattaa välittäjää vaihtaa. Välitysliike ei voi vedota sopimusehtoon, jota ei ole tehty tällä tavalla. Välityssopimuksen voimassa ollessa voi välityskohteen hinnasta ja muista välityskohteen muutoksista sopia muullakin tavoin.

Välityssopimuksen merkitys?

Sopimuksesta on käytävä ilmi toimeksiannon sisältö ja toimeksiannon suorittamisesta maksettava korvaus riittävästi yksilöitynä. Myös toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika tulee olla sopimukseen merkitty. Toimeksiantosopimus saa olla voimassa enintään neljä kuukautta kerrallaan. Sopimuksen jatkamisesta saadaan sopia aikaisintaan yhtä kuukautta ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä. Ilman kirjallista sopimusta voi toimeksiannon voimassa olosta syntyä kiistaa.

Lue lisää välityssopimuksen irtisanomisesta.

Suomen Juristit Oy
09.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.