Aiheuttamisperiaate on vahingonkorvausoikeudessa johtava periaate, joka taustaperiaatteena vaikuttaa kaikessa sääntelyssä. Aiheuttamisperiaate tunnetaan myös aiheuttaja maksaa periaatteena. Periaate on myös kansainvälisesti tunnettu ja hyväksytty periaate, joka käytetään OECD:n, EU:n, kansainvälisissä- sopimuksissa sekä ympäristösuojelulainsäädännössä. Periaatteen lähtökohta on, että vaarallista tai muutoin riskialtista toimintaa harjoittavan on kannettava toiminnastaan aiheutuvat haitalliset seuraukset sekä niiden kustannukset.

Toiminnanharjoittaja on aiheuttamisperiaatteen nojalla vastuussa sekä vaikutuksien ennaltaehkäisystä, että haittojen poistamisesta ja rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnanharjoittajalla on vastuu siitä, että hänen toimenpiteensä vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi sekä korjaamiseksi ovat riittävän tehokkaita. Haittojen poistamisen ja rajoittamisen laajuus riippuu pitkälti siitä, millaista toimintaa toiminnanharjoittaja harjoittaa.

Mitä riskialttiimpaa toiminta on, sitä paremmin hänen odotetaan varautuvan vahinkojen mahdollisuuteen. Riskiarvioinnissa tulee huomioida sekä vahinkojen aiheutumisen ilmeisyys että mahdollisten vahinkojen vakavuus.

Vahingon aiheuttaja on vahingonkorvausoikeuden nojalla vastuussa aiheuttamastaan vahingosta

On myös tärkeä toiminnanharjoittajan selvittäminen, sillä oikeaa tahoa on pidettävä vastuuna vahingosta. Aiheuttava taho on lähtökohtaisesti se, joka tekee vahinkoa aiheuttavaa toimintaa koskevat päätökset. Tietyissä tilanteissa korvausvastuuseen joutuu sellainen taho, joka rinnastetaan toiminnan harjoittajaan sen vuoksi, että hänen toimintansa on syynä vahingon aiheutumiseen. Työsuhdetilanteissa vastuu siirtyy yleensä työntekijästä työnantajalla isännänvastuun nojalla. Kun työntekijä omalla toiminnallaan työssään aiheuttaa vahinkoa, korvausvastuu kanavoituu työntekijältä työnantajalle. Työnantaja voi periä korvauksia takaisin työntekijältä vain rajoitetusti: esimerkiksi jos kyseessä oli vain lievä työntekijän tuottamus, korvausvastuu jää työnantajan kannettavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.