Sopimustyypit

Sopimuksen synty ›

Sopimuksen synty tarkoittaa sitä hetkeä sopimuksentekoprosessissa, jolloin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan. Kysymys on merkityksellinen esim. sen kannalta missä vaiheessa neuvotteluja sopimuksista voi vielä vetäytyä. Sopimuksen syntyminen on usein prosessi ja yhden syntyhetken määritteleminen voi olla perinteistä tarjous-vastaus mekanismia huomattavasti vaikeampi määritellä. Sopimuksen synty eroaa sopimustyypeittäin 1.konsensuaalisopimukset. Sopimus tulee voimaan asianosaisten ollessa yksimielisiä tahdonilmaisujen muodosta riippumatta. Lue lisää ›

Sopimus: Aiesopimus eli letter of intent ›

Mikä on aiesopimus? Letter of intent on aiesopimus, joka laaditaan usein samasta syystä kuin esisopimuskin eli tiettyjen kysymysten ollessa vielä avoinna. Letter of intent ei kuitenkaan velvoita lopullisen sopimuksen päättämiseen. Tosin joissain olosuhteissa varsinaisesta sopimuksesta kieltäytyvän neuvottelukumppanin täytyy korvata toiselle osapuolelle aiheutuneita turhia kuluja.

Sopimus: Esisopimus ›

Sitooko esisopimus osapuolia? Esisopimus on sopimus, joka velvoittaa osapuolen solmimaan myöhemmin sopimuksen. Se on sidonnaisuudeltaan normaaliin sopimukseen verrattavissa. Esisopimusta käytetään, kun osapuolet eivät voi tiettyjen avoinna olevien kysymysten johdosta vielä laatia lopullista sopimusta. Esisopimusta solmittaessa on noudatettava samoja muotovaatimuksia kuin vastaavaa pääsopimustakin solmittaessa. Siten esimerkiksi kiinteistön kauppaan liittyvä esisopimus on aina tehtävä kirjallisena.

Sopimus: Franchisingsopimus ›

Mikä on franchisingsopimus? Franchising on liiketoimintamallina yleistymässä myös Suomessa. Sitä käytetään enenevissä määrin myös palvelualoilla liiketoiminnan kasvattamisstrategiana. Franchisingsuhteen osapuolista franchisingantaja antaa franchisingyrittäjälle korvausta vastaan käyttöön valmiiksi kehitellyn liiketoimintakonseptin immateriaalioikeuksineen. Franchisingtoimintamalli antaa etuja molemmille sopimusosapuolille. Franchisingantajan ei tarvitse itse olla aukaisemassa jokaista uutta toimipistettä ja se myös säästää pääomia eli tätä kautta vähentää liiketoimintariskiään. Franchisingyrittäjä puolestaan Lue lisää ›

Sopimusinstrumentti: Käsiraha ›

Tiesitkö, että käsirahan menettämisseuraamusta on laissa rajoitettu? Käsiraha on sopimusinstrumentti, jota käytetään varsinkin asunto- ja kiinteistökaupoissa tarjouksen tehosteena. Siinä ostaja antaa yleensä tietyn prosenttiosuuden kauppahinnasta myyjälle ennen varsinaisen kauppasopimuksen solmimista. Jos kauppa toteutuu, on käsiraha osa kauppahintaa. Jos taasen kauppa ei toteudu, jää käsiraha myyjälle ikään kuin hyvitykseksi toteutumattomasta kaupasta. Käsirahan menettämisseuraamusta on rajoitettu asuntokauppalaissa Lue lisää ›

Leasing-sopimus ›

Leasing-sopimus on pitkäkestoista irtaimen esineen (käyttöomaisuus) käyttöoikeutta koskeva vuokrasopimus. Yleisimpiä leasing-kohteita ovat arvokkaat esineet, kuten autot ja koneet. Leasing-suhteessa esineen omistusoikeus ei siirry vuokralaiselle, mutta vuokralainen saa käyttöoikeuden esineeseen huomattavasti halvemmalla kuin jos hän ostaisi sen. Yleensä käyttöoikeuden hankkija ei myöskään tarvitse käyttöomaisuutta pidemmäksi aikaa. Sopimusehdot ja leasingtyypit Leasing-sopimuksessa voidaan sopi, että vuokralainen voi halutessaan lunastaa Lue lisää ›

Agreed documents -vakiosopimukset ›

Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen ja uuden kännykkäliittymän avaaminen. Vakiosopimus on laadittu etukäteen ja sitä käytetään sellaisenaan tai ainakin joitakin sen standardiehtoja useissa oikeussuhteissa. Yleensä vakiosopimukset ovat toisen osapuolen yksin laatimia. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei sopimuksessa ole Lue lisää ›

Franchising toiminta ›

Franchise -sopimus Franchising on kahden itsenäisen yrityksen sopimukseen perustuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa yritys siirtää sovittua maksua vastaan toiselle yritykselle oikeuden käyttää tiettyä kehittämäänsä tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia sopimuksin mää¬riteltyjen ohjeiden mukaisesti, sovi¬tun ajan tietyllä alueella tai tietyssä paikassa. Franchising toiminnasta ei ole Suomessa omaa lainsäädäntöä, vaan erimielisyydet ja riidat ratkaistaan sopimusoikeudellisten periaatteiden ja siitä seuraavan lainsäädännön Lue lisää ›