Sopimuksen tulkinta

Ankara tai yllättävä ehto ja informaatiovelvollisuus ›

Mikä on ankara ja yllättävä ehto? Sopimusoikeudellisena lähtökohtana pidetään, että  sellaiset sopimuksen ankarat ja yllättävät ehdot, joista vastapuoli ei ole ollut tietoinen, eivät tule sitoviksi. Edellytyksenä, että sellaiset ehdot voisivat tulla sitoviksi, tulee niistä erityisesti huomauttaa. Mitä ankarampi tai yllättävämpi ehto on, sitä enemmän vaaditaan huomiota ehdon laatijalta. Ei ole mahdotonta, että ehto tulee voimaan mutta kyseinen Lue lisää ›

Agreed documents -vakiosopimukset ›

Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen ja uuden kännykkäliittymän avaaminen. Vakiosopimus on laadittu etukäteen ja sitä käytetään sellaisenaan tai ainakin joitakin sen standardiehtoja useissa oikeussuhteissa. Yleensä vakiosopimukset ovat toisen osapuolen yksin laatimia. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei sopimuksessa ole Lue lisää ›

Sopimus: Sopimuksien tulkinta ›

Mitä sopimuksen tulkinta tarkoittaa? Aina ei osapuolten välillä löydy yhteistä ymmärrystä siitä, mikä loppujen lopuksi onkaan sopimuksen sisältö. Osapuolten välillä saattoi esimerkiksi olla aito väärinkäsitys sopimusehdon sisällöstä sopimusta solmittaessa tai sitten toinen osapuoli yrittää ”vedättää” tarkoituksena itselleen vielä edullisempi sopimus. Tällaisessa riitatilanteessa tuomioistuin vahvistaa sopimusehdoille merkityksen tiettyjä ratkaisuperiaatteita käyttäen.

Sopimus: Sopimuksen täydentäminen ja tulkinta ›

Miten sopimuksen täydentäminen eroaa sopimuksen tulkinnasta? Sopimuksen tulkinnassa on kyse sovittujen ehtojen tulkinnasta. Jos jokin seikka jää kokonaan sopimatta, astuu sopimuksen täydentäminen kuvaan. Kysymys kuuluu, mistä saadaan aineistoa sopimuksessa oleva ”aukon” täydentämiseen. Täydentämiseen käytetään lain säädöksiä tai sopimusoikeudellisia periaatteita kuten esimerkiksi kohtuusperiaatetta. Aukkotilanteeseen sopiva lain säännös saattaa löytyä siitä syystä, että monia asioita on säännelty Lue lisää ›

Sopimuksen tulkinta: Yksilöllisemmät ehdot sopimuksen ristiriidoissa etusijalla ›

Ovatko yksilöllisemmät ehdot sopimuksen ristiriidoissa etusijalla? Jos sopimusaineistossa on ristiriitaisia tietoja tietystä asiasta on sääntönä se, että yksilöllisempi ehto syrjäyttää yleisemmän ehdon. Esimerkkinä oikeuskäytännöstä voidaan mainita tapaus, jossa tuomioistuin katsoi vakuutuskirjassa olevan vuosimaksua koskevan ehdon syrjäyttävän samaa asiaa normittavan ehdon, joka oli yleisissä sopimusehdoissa. Vakuutuskirjassa oleva ehto on siis yleisiä sopimusehtoja yksilöllisempi.

Sopimuksen tulkinta: Epäselvyyssääntö ›

Mikä on epäselvyyssääntö? Epäselvyyssääntö on oikeuskäytännössä käytetty sopimuksen tulkinnan apuväline, joka soveltuu erityisesti toisen osapuolen laatimien vakiosopimusten tulkintaan. Epäselvyyssäännön mukaisesti epäselvää/tulkinnanvaraista sopimusehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi. Tausta-ajatuksena on, että se joka ehdon laatii, kantakoon myös riskin sen tulkinnasta. Tämä asettaa vakioehtojen käyttäjälle erityisiä huolellisuusvaatimuksia ehtoja laadittaessa.

Sopimuksen tarkoitus: Sopimuksen tarkoituksen tulkinta ›

Miten sopimuksen tarkoitus huomioidaan tulkinnassa? Kun sopimus on tulkittavana tuomioistuimessa, lähtökohtana on se, että pyritään vahvistamaan sopimukselle sopimusosapuolten tarkoitusta vastaava sisältö. Ongelmana on tällöin, ettei yhteistä tarkoitusta monestikaan voida yksiselitteisesti selvittää osapuolten erimielisyyksistä ja näyttöongelmista johtuen. Tällöin tuomioistuimen täytyy tukeutua muihin tulkintasääntöihin. Tällaisena tulee kyseeseen sopimuksen sanamuoto, jota tulkitaan ”normaalikielen” mukaan. Lisäksi merkitystä tulkinnassa voidaan Lue lisää ›