Tuotevastuu

Tuotevastuu: Tuotevastuuvakuutus ›

Onko onko yritykselläsi tuotevastuuvakuutus? Yritysten tuotevastuuriskien hallinnassa keskeistä on vakuuttaminen tuotevastuun kohdentumisen varalle. Näin varmistetaan vahinkoa kärsineen mahdollisuus saada hyvitystä ja estetään liian raskaan korvausvastuun aktualisoitumista vastuusubjektille. Lisäksi vakuutusmaksut saadaan näin kanavoitua osittain myös tuotteiden käyttäjien kannettaviksi. Tuotevahinkojen perusteella vaadittavien korvausten määrän kasvun seurauksena tuotevastuuvakuutusten hinnat ovat kasvaneet viimevuosina rajusti. Yrittäjän täytyy aina selvittää tarkoin Lue lisää ›

Tuotevastuuriskit: Tuotevastuuriskien hallinta ›

Miten tuotevastuuriskejä voi hallita? Kun elinkeinonharjoittaja epäilee, että hänen valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet saattavat aiheuttaa toisille vahinkoa, niin hänen tulisi olla hyvin kiinnostunut tuotevastuuriskinsä suunnittelusta ja hallinnasta. Tuotevastuuriskien hallinta voidaan toteuttaa seuraavien keinojen avulla: riskien poistaminen, riskien siirtäminen ja riskien pienentäminen. Lisäksi on mahdollista, että riskit pidetään tietoisesti omalla vastuulla. Usein riskien poistaminen ei ole Lue lisää ›

Tuotevastuuriskit: USA:n markkinat ja tuotevastuuriskit ›

Mitä tuotevastuuriskejä USA:n markkinoilla on? Yhdysvaltojen markkinoiden keskeinen riskitekijä tuotevastuukysymyksissä on takuuajatteluun liittyvä taipumus katsoa melkein kaikki markkinointilausumat nimenomaisena takuuna vastuuperusteeksi. Oikean tuoteinformaation antaminen on siten markkinoinnissa olennaisen tärkeää. Hiljaisen takuun rajoittamiseksi tulisi taas tuotteen käyttöohjeet ja varoitukset laatia hyvin täsmällisesti, kattavasti ja selkeästi. Amerikkalaisessa oikeuskulttuurissa vedotaan helposti mitättömän pieniin virheisiin tai laiminlyönteihin, joten tuotevastuun Lue lisää ›

Ankara vastuu ei edellytä huolimattomuutta ›

Kenellä on ankara vastuu? Vahingonaiheuttajalla on ankara vastuu. Tällöin ei edellytetä huolimattomuutta tai tahallisuutta vahingon aiheuttamisesta, sillä ankara vastuu on erityistilanne ja lainsäädännön nojalla kohdistettu tiettyihin toimijoihin. Edellämainitun nojalla, ankaran vastuun perusteella vahingonaiheuttajalle syntyy vastuu, vaikka hänen toimintansa on moitteetonta. Esimerkkinä, irtaimen kaupassa ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, joka johtuu kaupantekohetkellä olemassa olleesta oikeudellisesta virheestä, Lue lisää ›

Tuotevastuu: Tuotevastuusta sopiminen ›

Kannattaako tuotevastuista sopia? Tuotevastuuriskejä pyritään usein rajoittamaan vastuuta koskevin etukäteissopimuksin. Esimerkiksi tuotteen maahantuoja saattaa olla halukas järjestelemään tuotevastuukysymyksiä sekä tuotteen valmistajan että sen loppukäyttäjien suhteen. Maahantuojan etujen mukaista on sopimuksin saada valmistaja vastuuseen tuotteesta aiheutuvista vahingoista. Suhteessa tuotteen loppukäyttäjiin maahantuoja taas saattaa pyrkiä poistamaan tai ainakin rajoittamaan korvausvastuutaan mm. vastuunrajoitusehdoin. Vastuunrajoitusehtojen käytöllä ei kuitenkaan voida Lue lisää ›

Tuotevastuu: Tuotevastuun sisältö ›

Mikä on tuotevastuun sisältö? Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingon aiheuttamaa vahingonkorvausvastuuta. Yleensä tällainen tuotevastuu on tuotteiden valmistukseen, maahantuontiin, jakeluun tai myyntiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien vahingonkorvausvastuuta heidän valmistamiensa, jakamiensa tai edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Suomalaisen tuotevastuun keskeisenä erotteluna pidetään tuottamusvastuuta ja ns. ankaraa vastuuta. Tuottamusvastuu edellyttää vahingonaiheuttajan omaa huolimattomuutta, kun taas ankaran vastuun piirissä oleva saattaa joutua vastuuseen, vaikkei Lue lisää ›

Tuotevastuu: Tuotevastuu USA:ssa ›

Yhdysvaltalaisessa tuotevastuussa on piirteitä sekä sopimusvastuun että deliktivastuun yhtäaikaisesta esiintymisestä. Siellä vahingonkärsinyt voi tuotevastuu kysymyksessä vedota joko ”warranty”, ”negligence”, tai ”strict liability in tort” –kanteeseen. ”Warranty” –vastuu on sopimusvastuuta, ”negligence” taas deliktiperusteista tuottamusvastuuta. Vastuun kolmannella muodolla, ”Strict liability in tort” –vastuulla tarkoitetaan eräänlaista ankaraa deliktivastuuta. Yhdysvalloissa takuun perusteella määräytyvät ostajan oikeudet ja velvollisuudet tuotevahingon sattuessa Lue lisää ›

Tuotevastuu: Tuotevahingosta aiheutuva vahingonkorvausvastuu ›

Kenellä on tuotevastuu? Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingon aiheuttamaa vahingonkorvausvastuuta. Yleensä sillä tarkoitetaan tuotteiden valmistukseen, maahantuontiin, jakeluun tai myyntiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien vahingonkorvausvastuuta heidän valmistamiensa, jakamiensa tai edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Suomalaisen tuotevastuun keskeisenä erotteluna pidetään tuottamusvastuuta ja ns. ankaraa vastuuta. Lisäksi meillä esiintyy tuotevastuun alueella myös ns. isännänvastuuta ja presumptiovastuuta. Vahingonkorvauslain mukainen isännänvastuu tarkoittaa työnantajan vastuuta työntekijän Lue lisää ›