Tuotevastuu: Tuotevastuuvakuutus

Onko onko yritykselläsi tuotevastuuvakuutus? Yritysten tuotevastuuriskien hallinnassa keskeistä on vakuuttaminen tuotevastuun kohdentumisen varalle. Näin varmistetaan vahinkoa kärsineen mahdollisuus saada hyvitystä ja estetään liian raskaan korvausvastuun aktualisoitumista vastuusubjektille. Lisäksi vakuutusmaksut saadaan… Lue lisää »

Tuotevastuuriskit: Tuotevastuuriskien hallinta

Miten tuotevastuuriskejä voi hallita? Kun elinkeinonharjoittaja epäilee, että hänen valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet saattavat aiheuttaa toisille vahinkoa, niin hänen tulisi olla hyvin kiinnostunut tuotevastuuriskinsä suunnittelusta ja hallinnasta. Tuotevastuuriskien hallinta voidaan… Lue lisää »

Tuotevastuuriskit: USA:n markkinat ja tuotevastuuriskit

Mitä tuotevastuuriskejä USA:n markkinoilla on? Yhdysvaltojen markkinoiden keskeinen riskitekijä tuotevastuukysymyksissä on takuuajatteluun liittyvä taipumus katsoa melkein kaikki markkinointilausumat nimenomaisena takuuna vastuuperusteeksi. Oikean tuoteinformaation antaminen on siten markkinoinnissa olennaisen tärkeää. Hiljaisen… Lue lisää »

Ankara vastuu ei edellytä huolimattomuutta

Kenellä on ankara vastuu? Vahingonaiheuttajalla on ankara vastuu. Tällöin ei edellytetä huolimattomuutta tai tahallisuutta vahingon aiheuttamisesta, sillä ankara vastuu on erityistilanne ja lainsäädännön nojalla kohdistettu tiettyihin toimijoihin. Edellämainitun nojalla, ankaran… Lue lisää »

Tuotevastuu: Tuotevastuusta sopiminen

Kannattaako tuotevastuista sopia? Tuotevastuuriskejä pyritään usein rajoittamaan vastuuta koskevin etukäteissopimuksin. Esimerkiksi tuotteen maahantuoja saattaa olla halukas järjestelemään tuotevastuukysymyksiä sekä tuotteen valmistajan että sen loppukäyttäjien suhteen. Maahantuojan etujen mukaista on sopimuksin… Lue lisää »

Tuotevastuu: Tuotevastuun sisältö

Mikä on tuotevastuun sisältö? Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingon aiheuttamaa vahingonkorvausvastuuta. Yleensä tällainen tuotevastuu on tuotteiden valmistukseen, maahantuontiin, jakeluun tai myyntiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien vahingonkorvausvastuuta heidän valmistamiensa, jakamiensa tai edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista.… Lue lisää »

Tuotevastuu: Tuotevastuu USA:ssa

Yhdysvaltalaisessa tuotevastuussa on piirteitä sekä sopimusvastuun että deliktivastuun yhtäaikaisesta esiintymisestä. Siellä vahingonkärsinyt voi tuotevastuu kysymyksessä vedota joko ”warranty”, ”negligence”, tai ”strict liability in tort” –kanteeseen. ”Warranty” –vastuu on sopimusvastuuta, ”negligence”… Lue lisää »

Tuotevastuu: Tuotevahingosta aiheutuva vahingonkorvausvastuu

Kenellä on tuotevastuu? Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingon aiheuttamaa vahingonkorvausvastuuta. Yleensä sillä tarkoitetaan tuotteiden valmistukseen, maahantuontiin, jakeluun tai myyntiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien vahingonkorvausvastuuta heidän valmistamiensa, jakamiensa tai edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Suomalaisen tuotevastuun… Lue lisää »