Mikä on tuotevastuun sisältö?

Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingon aiheuttamaa vahingonkorvausvastuuta. Yleensä tällainen tuotevastuu on tuotteiden valmistukseen, maahantuontiin, jakeluun tai myyntiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien vahingonkorvausvastuuta heidän valmistamiensa, jakamiensa tai edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista.

Suomalaisen tuotevastuun keskeisenä erotteluna pidetään tuottamusvastuuta ja ns. ankaraa vastuuta. Tuottamusvastuu edellyttää vahingonaiheuttajan omaa huolimattomuutta, kun taas ankaran vastuun piirissä oleva saattaa joutua vastuuseen, vaikkei hänen puolellaan olisi ollut minkäänlaista laiminlyöntiä tai huolimattomuutta. Lisäksi meillä esiintyy myös tuotevastuun alueella ns. isännänvastuuta ja presumptiovastuuta. Vahingonkorvauslain mukainen isännänvastuu tarkoittaa työnantajan vastuuta työntekijän aiheuttamista vahingoista. Presumptiovastuu on taas eräänlainen tuottamusvastuun ja ankaran vastuun välimuoto.

Vaikka suomalaisilla oli jo 80-luvulla suunnitelmia säätää oma tuotevastuulakinsa, niin tuotevastuulaki säädettiin meillä vasta tuotevastuuta koskevan EY-direktiivin valmistuttua. Tällä haluttiin varmistaa näiden säännösten yhdenmukaisuus. Tuotevastuulain mukaan laki koskee tuotteesta henkilölle tai yksityiseen käyttöön tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiallisesti sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutunutta vahingon korvaamista. Tuotteella tarkoitetaan irtainta esinettä, muttei kuitenkaan toisen maalla olevaa rakennusta.

Vastuuperusteena tuotevahinkojen korvaamisessa on ankara vastuu ja vastuusubjektina tuotteen valmistaja. Myös tuotteen markkinoijalla, jakelijalla tai vähittäismyyjällä saattaa olla vahingonkorvausvastuu. Jos tuote on varustettu tällaisen elinkeinonharjoittajan omalla nimellä, tunnuksella tai liikemerkillä, niin heidän on jo paljon vaikeampi välttyä korvausvastuusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.