Kenellä on tuotevastuu?

Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingon aiheuttamaa vahingonkorvausvastuuta. Yleensä sillä tarkoitetaan tuotteiden valmistukseen, maahantuontiin, jakeluun tai myyntiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien vahingonkorvausvastuuta heidän valmistamiensa, jakamiensa tai edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista.

Suomalaisen tuotevastuun keskeisenä erotteluna pidetään tuottamusvastuuta ja ns. ankaraa vastuuta. Lisäksi meillä esiintyy tuotevastuun alueella myös ns. isännänvastuuta ja presumptiovastuuta. Vahingonkorvauslain mukainen isännänvastuu tarkoittaa työnantajan vastuuta työntekijän aiheuttamista vahingoista. Sen mukaan vahingonkorvaus vastuu voidaan kohdentaa aina ensin työnantajaan eli isäntään. Jos työntekijä on toiminut huolimattomasti, niin hänet voidaan velvoittaa yhteisvastuuseen isännän kanssa. Presumptiovastuu on taas eräänlainen tuottamusvastuun ja ankaran vastuun välimuoto, jossa huolimattomuuden poissulkeminen ei vielä riitä vastuusta vapautumiseen. Tuotevastuuta koskevat korvauskiistat ovat hyvin tapauskohtaisia, joten niiden selvittämiseen tulee aina palkata asiansa osaava lakimies.

Nopeaa apua lakiasioihin.