Leasing-sopimus on pitkäkestoista irtaimen esineen (käyttöomaisuus) käyttöoikeutta koskeva vuokrasopimus. Yleisimpiä leasing-kohteita ovat arvokkaat esineet, kuten autot ja koneet. Leasing-suhteessa esineen omistusoikeus ei siirry vuokralaiselle, mutta vuokralainen saa käyttöoikeuden esineeseen huomattavasti halvemmalla kuin jos hän ostaisi sen. Yleensä käyttöoikeuden hankkija ei myöskään tarvitse käyttöomaisuutta pidemmäksi aikaa.

Sopimusehdot ja leasingtyypit

Leasing-sopimuksessa voidaan sopi, että vuokralainen voi halutessaan lunastaa leasing-kohteen sopimuksen päätyttyä kokonaan itselleen ennalta sovittuun hintaan. Tämä kannustaa käyttöoikeuden hankkinutta pitämäään omaisuudesta hyvää huolta. Ehto voi olla näin molempien osapuolten etujen mukaista.

Leasing-sopimukset voidaan jakaa kahteen pääryhmään: käyttö- ja rahoitusleasingiin. Leasingtyypeillä on eroavaisuuksia, mutta joskus voi olla vaikea erottaa yksittäistapauksessa kummasta on kyse.

Käyttöleasing muistuttaa normaalia irtaimen esineen vuokrasuhdetta. Leasingin antajalla on siinä tavallisesti leasing-kohde valmiina omistuksessaan ja hän luovuttaa käyttöoikeuden kohteeseen leasing-vuokralaiselle. Sopimuksen kesto on yleensä lyhyempi kuin rahoitusleasingissa.

Rahoitusleasing tarkoittaa käyttöleasingia pidempikestoisempia vuokrasopimuksia, joille tunnusomaista on että vuokranantajalla ei ole leasingin kohdetta valmiina, vaan se hankitaan vuokralaisen tilauksesta juuri tätä leasing-suhdetta varten. Vuokranmaksu määritellään usein siten, että vuokralaisen maksama vuokra tulee lopulta kattamaan leasing-kohteen ostohinnan kokonaisuudessaan tai ainakin pääosin. Toisin sanoen vuokra toimii rahoituksena leasing-kohteen hankintaa varten. Vuokrasuhteen kesto määritellään usein siten, että vuokrasopimus päättyy suunnilleen samoihin aikoihin leasing-kohteen käyttöiän kanssa.

Luoton ja rahoitusleasingin ero

Rahoitusleasing on varsin lähellä luototettua pitkäaikaista osamaksukauppaa. Monesti voi olla vaikea erottaa leasing-sopimusta omistusoikeuden siirtävästä sopimuksesta. Sopimuskokoniasuutta onkin arvioitava kokonaisuutena aidon ja todellisen sopimuksen tarkoituksen selvittämiseksi.

Jos leasing-kohde esimerkiksi annetaan lunastettavaksi selvästi käypää arvoa alempaan hintaan, voi sen indikoika siitä että osapuolten tarkoituksena on siirtää esineen omistusoikeus. Sopimussuhteen määrittely joko käyttö- tai rahoitusleasingsuhteeksi tai osamaksukaupaksi on tärkeää, koska eri sopimussuhteisiin sovelletaan eri lakeja ja periaatteita. Merkitystä on myös sillä mitä on sovittu ja onko siitä voitu sopia.

Osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia päästään arvioimaan vasta kun sovellettavat lait, säännökset ja määräykset ovat selvillä.

Nopeaa apua lakiasioihin.